ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
27/01/2565 ราคากลางการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS)
14/01/2565 ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VPN) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2565 ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2565 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องเงื่อนไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
13/01/2565 ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานทะเบียนกลาง (Platform) สิทธิประโยชน์และฐานทะเบียนการใช้บริการ P&P รายบุคคล
07/01/2565 ราคากลางจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565
07/01/2565 ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2565 ราคากลางจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ราคากลาง จ้างการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ราคากลาง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการสื่อสารผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT สปสช.ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2564 ราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ และฐานข้อมูลกลางหมอครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการการจ่ายชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์-จัดทำศูนย์กลางการรวมระบบยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ electronic Medical Audit : eMA
23/12/2564 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธฺ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule)
22/12/2564 ราคากลางจ้างการตรวจสอบและส่งมอบบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ปีงบประมาณ 2565
21/12/2564 ราคากลางเช่าบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบวงจรสายโทรศัพท์ภายในสำหรับพนักงานรับสาย (Agent) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สปสช 1330
21/12/2564 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS)
20/12/2564 ราคากลางจ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ ๑
20/12/2564 ราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart money tranfer&User Interface ระยะที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1134 รายการ