ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
01/06/2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน ด้านการเงินการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/05/2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการประมวลวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรอบด้านระยะที่ ๑(Comprehensive Assessment of Emergency Medical Systems Phase I) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/05/2565 ราคากลางจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
06/05/2565 ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2565 ราคากลาง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2565 ราคากลาง จ้างผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมหลักประกันสุขภาพพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2565 ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม
26/04/2565 ราคากลาง จ้างโครงการพัฒนาระบบ Provider Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2565 ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
08/04/2565 ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับภาระงานระบบ Call Center
05/04/2565 ราคากลางซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
31/03/2565 ราคากลางจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
28/03/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบวงจรสายโทรศัพท์ภายในสำหรับพนักงานรับสาย (Agent) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สปสช.1330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2565 ราคากลางซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์และระบบบันทึกหน้าจอขณะสนทนา(Voice and Screen Recording) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสปสช.1330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2565 ราคากลางซื้อลิขสิทธิ์ระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก
23/03/2565 ราคากลางซื้อลิขสิทธิ์ระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก
22/03/2565 ราคากลางเช่าใช้ระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภท Digital เพื่อเชื่อมต่อระบบสำรองสายด่วน Call Center 1330 ณ DR Site
10/03/2565 ราคากลางการจ้างบริหารจัดการงานรับโทรศัพท์
25/02/2565 ราคากลางจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2565
24/02/2565 ราคากลางจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1161 รายการ