ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
24/05/2564 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
05/05/2564 ราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพันธกิจของนโยบายยกระดับระบบบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
03/05/2564 ราคากลางจ้างบริหารจัดการงานรับโทรศัพท์
27/04/2564 ราคากลางจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Seamless System Integration สำหรับการอนุมัติข้อมูลเข้าระบบ e-Formฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/04/2564 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money transfer และ User Interface) ระยะที่ 2
22/04/2564 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
09/04/2564 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่
19/03/2564 ราคากลาง จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่1 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/03/2564 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2564 ราคากลางจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/03/2564 ราคากลางจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ราคากลาง จ้างดำเนินงานโครงการการจัดกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ราคากลาง จ้างดำเนินงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกช่วงอายุด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ราคากลางจ้างจัดเรียงเอกสารและสแกนเอกสารขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
08/02/2564 ราคากลาง จ้างดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2564 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบ E Contract รองรับการใช้งานลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2564 ราคากลางจ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
19/01/2564 ราคากลาง จ้างดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/01/2564 ราคากลางจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวและสารคดีสั้นเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารนวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในยุค New Normal ผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1047 รายการ