ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
28/02/2567 ราคากลางจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2567
06/02/2567 ราคากลางจ้างกำกับติดตามและประเมินผลนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่
05/02/2567 ราคากลางจ้างบริหารจัดการสื่อ Influencer ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน Social Media
01/02/2567 ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสอบทานการใช้รหัสเข้าถึงทรัพยากรสูงสุด (Privileged Access Management PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2567 ราคากลางเช่าอุปกรณ์ปัองกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการงาน VPN และระบบงานภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/2567 ราคากลางจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้หลักประกันสุขภาพและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 รายการ พร้อมจัดส่ง
26/12/2566 ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสอบทานการใช้รหัสเข้าถึงทรัพยากรสูงสุด (Privileged Access Management PAM) ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
21/12/2566 ราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 2,3 และ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
18/12/2566 ราคากลางประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ในรูปแบบ Media Convergence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/12/2566 ราคากลาง เช่าบริการระบบกำกับติดตามและเฝ้าระวัง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13/12/2566 ราคากลางเช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายด่วน 1330 (เพิ่มเติม)
07/12/2566 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการยืนยันการเข้ารับบริการ (์NHSO ENDPOINT FOR SINGLE CLAIM SYSTEM) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2566 ราคากลาง เช่า Cloud เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล บัตรประชาชนใบเดียวไปที่ไหนก็ได้ รองรับการบูรณาการโปรแกรมระบบลงทะเบียนประชาชน (การ Authen และตรวจสอบสิทธิ)
06/12/2566 ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทาง Application ยอดนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่
01/12/2566 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ API Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2566 ราคากลางจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2566 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)
28/11/2566 ราคากลางจ้างโครงการบริหารจัดการเพจ กปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2566 ราคากลางจ้างบริหารศูนย์ข่าวออนไลน์ พัฒนาเนื้อหาข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1390 รายการ