ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
06/09/2564 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (MA Server)
06/09/2564 ราคากลาง เช่าบริการสถานที่สำหรับติดตั้งระบบสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery)
06/09/2564 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต๑๓ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2564 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2564 ราคากลาง ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Cloudera) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 ราคากลางเช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน สปสช.1330
29/08/2564 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านของสายงานบริหารกองทุน
27/08/2564 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft Office ๓๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/08/2564 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล
26/08/2564 ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/08/2564 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ IBM COGNOS Business Intelligence ระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ราคากลางเช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับประสานงานCovid-13
25/08/2564 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ(Outsource IT Support)
25/08/2564 ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมประมวลผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless
25/08/2564 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์คลังสื่อ มัลติมีเดีย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer) ในระบบ Seamless ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ราคากลางเช่าใช้ระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภท Digital เพื่อเชื่อมต่อระบบสำรองสายด่วน Call Center ๑๓๓๐ ณ DR Site ศรีราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2564 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง
25/08/2564 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานของกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1088 รายการ