ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
20/03/2566 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2)
03/03/2566 ราคากลาง จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
17/02/2566 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
17/02/2566 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
15/02/2566 ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการผ่านอุปกรณ์พกพาด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2566 ราคากลาง จ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ทั้งหน่วยบริการและ สปสช. ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงาน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอแนวคิดและบูรณาการระบบเบิกชดเชยตามรายการบริการ (Fee Schedule) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/02/2566 ราคากลางจ้างโครงการตรวจสอบและส่งมอบบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT)
10/02/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2566 ราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2566 ราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2566 ราคากลางจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot
24/01/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2566 ราคากลางเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2566 ราคากลางเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2566 ราคากลางซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณปบบไร้สาย access point
18/01/2566 ราคากลางซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point
16/01/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2566 ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพพร้อมจัดส่งจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2566 ราคากลางจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1286 รายการ