ราคากลาง

ราคากลาง

วันที่ ประกาศ
21/09/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4)
20/09/2566 ราคากลางเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2566 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2566 ราคากลางเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2566 ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 3 (Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2566 ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2566 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
07/09/2566 ราคากลางเช่าใช้ระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทดิจิทัล สำหรับระบบ 1330 Contact Center (DR site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2566 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์คลังสื่อ มัลติมีเดีย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2566 ราคากลางจ้างโครงการตรวจสอบและส่งมอบบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ปีงบประมาณ 2567
06/09/2566 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
06/09/2566 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2566 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุข (NHSO Reimbursement Management System) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2566 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องลูกข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2566 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless for DMIS) และระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2566 ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2566 ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์คลังสื่อ มัลติมีเดีย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2566 ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
05/09/2566 ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่นส่วนกลางและเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1354 รายการ