ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
17/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ IBM COGNOS Business Intelligence ระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2564 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (MA Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาเรื่องจ้งเหมาบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
16/09/2564 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2564 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักาาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/09/2564 ประกาศผลจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2564 ประกาศผล จ้างเหมาบำรุงรักษาการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OP Refer)ในระบบSeamless ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
15/09/2564 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAP (ABAP & Consultant) และปรับปรุงระบบรายงานที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านของสายงานบริหารกองทุน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
14/09/2564 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft Office ๓๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2564 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ (MA NHSO Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2564 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานทะเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2564 ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Records) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 860 รายการ