ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
21/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย(Outsource Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ MA NHSO Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (MA Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Outsource System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์16 คัน(รถนั่งส่วนกลาง)(เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 5 คัน (เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายด่วน 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Office365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการชดเชยโรคเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2566 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Support) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานทะเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloudera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องลูกข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless for DMIS) และระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Outsource Database Administrator) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1552 รายการ