ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
14/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
19/05/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money transfer และ User Interface) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/05/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการ SIP Trunk สายด่วน Call Center 1330 เพิ่มเติม
14/05/2564 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Seamless System Integration ฯ
12/05/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานรับโทรศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก
12/05/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๓๐ เครื่อง
05/05/2564 ประกาศ ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/04/2564 ประกาศยกเลิกการประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
28/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะเช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 80 เลขหมาย (Call Center และงานสนับสนุนข้อมูลทางโทรศัพท์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 135 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/04/2564 ประกาศผล เลขที่ B49/2564 จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วงเงินไม่เกิน 1 แสน) ไตรมาสที่ 2
29/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างพัฒนาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเบิกจ่ายค่ายา กรณีผู้ป่วยนอก ส่งต่อ พิการ อุบัติเหตุ ฉุกเฉินและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก
25/03/2564 ประกาศผลเลขที่ P02/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติรองรับการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
24/03/2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกช่วงอายุด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ โดยวิธีคัดเลือก
15/03/2564 ประกาศยกเลิก เลขที่ B43/2564 จ้างดำเนินงานโครงการประเมินผลดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 807 รายการ