ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
07/04/2564 ประกาศผล เลขที่ B49/2564 จ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วงเงินไม่เกิน 1 แสน) ไตรมาสที่ 2
29/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะเรื่องจ้างพัฒนาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเบิกจ่ายค่ายา กรณีผู้ป่วยนอก ส่งต่อ พิการ อุบัติเหตุ ฉุกเฉินและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก
25/03/2564 ประกาศผลเลขที่ P02/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติรองรับการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
24/03/2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกช่วงอายุด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ โดยวิธีคัดเลือก
15/03/2564 ประกาศยกเลิก เลขที่ B43/2564 จ้างดำเนินงานโครงการประเมินผลดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ E Contract รองรับการใช้งานลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/02/2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเรียงเอกสารและสแกนเอกสารการขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
24/02/2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่B40/2564 จ้างดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ E Contract รองรับการใช้งานลายเซ็น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2564 ประกาศ ยกเลิก เลขที่ B34/2564 จ้างดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2564 ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการสร้างวาระข่าวหลักประกันสุขภาพไทยในระดับนานาชาติผ่านสื่อในรูปแบบ Convergence Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/2564 ประกาศ ยกเลิก เลขที่ B37/2564 จ้างดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวและสารคดีสั้นเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารนวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในยุค New Normal ผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2564 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ (NHSO e-Learning)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 797 รายการ