ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
19/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/04/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงรุกเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพในกลุ่มวัยมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2567 ประกาศผลยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Program : NAPPLUS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหูฟังแบบครอบศีรษะ (Headset) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล (ฺBackup System) แขวงทุ่งสองสอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/2567 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อระบบกำกับติดตามการใช้ฐานข้อมูล (Database Application Monitoring) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ๒.๐ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบเวชระเบียน กรณีคุณภาพการให้บริการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพ่ิ่มประสิทธิ ระบบสายด่วน 1330
26/03/2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money transfer & User Interface) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Oracle) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์16 คัน(รถนั่งส่วนกลาง)(เช่าต่อเนื่อง3 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ๑๗ คัน (รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง ๓ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 คัน(เชาต่อเนื่อง4 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 คัน(เช่าต่อเนื่อง 4 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการงาน VPN และระบบงานภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/03/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการตาม พ.ร.บ.
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1693 รายการ