ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
06/07/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดกรองอากาศพร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องฟอกอากาศสำนักงาน
06/07/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อความรู้ E-learning เรื่องเทคนิคการใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เวอร์ชันใหม่ และคำถามที่พบบ่อย
15/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการประมวลวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรอบด้านระยะที่ 1 (Comprehensive Assessment of Emergency Medical Systems Phase I) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน ด้านการเงินการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/05/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
24/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
20/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสรอมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
20/05/2565 ประกาศผลการประกวดราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/05/2565 ประกาศผลการประกวดราคา จ้างผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมหลักประกันสุขภาพพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2565 ประกาศผลการประกวดราคา จ้างโครงการพัฒนาะระบบ Provider Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2565 ประกาศผลประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับภาระงานระบบ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วงเงินไม่เกิน 1 แสน) ไตรมาสที่ 2
26/04/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงบประมาณและระบบบริหารสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
30/03/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์ระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก โดยวิธีคัดเลือก
30/03/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คประมวลผล จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Headset แบบ Mono (1หูฟัง) จำนวน 150 ชุด และ Headset แบบ Stereo (2หูฟัง) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2565 ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ SSL-TLS VPN Server สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักปะรกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 969 รายการ