ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

วันที่ ประกาศ
21/02/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2566 ร่างประกาศ จ้างพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการผ่านอุปกรณ์พกพาด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2566 ร่างประกาศ จ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ทั้งหน่วยบริการและสปสช.ให้มีประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงาน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพและนำเสนอแนวคิดและบูรณาการระบบเบิกชดเชยตามรายการบริการ (Fee Schedlue) ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/02/2566 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2566 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2566 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพพร้อมจัดส่งจำนวน 2 รายการ ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/01/2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช. ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2565 ร่างประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/12/2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/12/2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2565 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพในรูปแบบ Media Convergence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2565 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/12/2565 ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการช่องทางแฟนเพจ กปท. เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/12/2565 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 447 รายการ