ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

วันที่ ประกาศ
10/07/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตาม วิเคราะห์ สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/07/2567 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/06/2567 ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ร่าง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
23/05/2567 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
29/04/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารหลักประกันสุขภาพให้กับพยาบาลประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยเครือข่ายเว็ปไซต์ (Network Load balancer + Web Application Firewall + SSL) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2567 ร่างประกาศจ้างพัฒนาระบบส่งข้อมูลสำหรับเบิกจ่าย NHSO Digital Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบส่งข้อมูลสำหรับเบิกจ่าย NHSO Digital Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/02/2567 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2567 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกำกับติดตามและประเมินผลนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2567 ร่าง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสื่อ Influencer ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้หลักประกันสุขภาพและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 รายการ พร้อมจัดส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 534 รายการ