ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

วันที่ ประกาศ
26/05/2565 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการประมวลวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรอบด้านระยะที่ ๑(Comprehensive Assessment of Emergency Medical Systems Phase I) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/05/2565 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/05/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
29/04/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29/04/2565 ร่างประกาศ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2565 ร่างประกาศ จ้างผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมหลักประกันสุขภาพพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/2565 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Provider Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/04/2565 ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับภาระงานระบบ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/04/2565 ร่างประกาศประกวดราคา เรื่อง ซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/02/2565 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการภายในองค์กร รองรับ Smart Office service ด้วยเทคโนโลยี Low-code Development Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/02/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18/02/2565 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๑ คัน (รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล (One Trust) รองรับการจัดทำ Data Inventory Mapping และData Flow Diagram ภายในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09/02/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09/02/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารภายในองค์กร ระบบการอนุมัติเอกสาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Digital Workflow & CA Gateway) รองรับ Smart Office service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2565 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย (Single Claim) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 363 รายการ