ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

วันที่ ประกาศ
18/04/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยเครือข่ายเว็ปไซต์ (Network Load balancer + Web Application Firewall + SSL) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/04/2567 ร่างประกาศจ้างพัฒนาระบบส่งข้อมูลสำหรับเบิกจ่าย NHSO Digital Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบส่งข้อมูลสำหรับเบิกจ่าย NHSO Digital Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/02/2567 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2567 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกำกับติดตามและประเมินผลนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2567 ร่าง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสื่อ Influencer ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้หลักประกันสุขภาพและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 รายการ พร้อมจัดส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสอบทานการใช้รหัสเข้าถึงทรัพยากรสูงสุด (Privileged Access Management PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2566 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสอบทานการใช้รหัสเข้าถึงทรัพยากรสูงสุด (Privileged Access Management PAM) ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/12/2566 ร่างประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/12/2566 ร่าง ประกวดราคาเช่าบริการระบบกำกับติดตามและเฝ้าระวัง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2566 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ในรูปแบบ Media Convergence ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/12/2566 ร่าง ประกวดราคาเช่าระบบสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อกระจายภาระงานทางระบบเครือข่ายแบบ Automatic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทาง Application ยอดนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 526 รายการ