ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

วันที่ ประกาศ
13/09/2564 ประกาศร่าง ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Cloudera) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2564 ร่างประกาศ ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Cloudera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2564 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (MA Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
06/09/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านเทคนิค Outsource Helpdesk IT Support สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต๑๓ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/09/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักาาโปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim)
31/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผลข้อมูลกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim)
27/08/2564 ร่างประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ Microsoft Office ๓๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาเรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาเรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26/08/2564 ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/08/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานการจัดสรรเงินกองทุน (E-Budget) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26/08/2564 ร่างประกาศซื้อบริการต่ออายุสมาชิกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ IBM COGNOS Business Intelligence ระบบคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/08/2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAP (ABAP & Consultant) และปรับปรุงระบบรายงานที่เชื่อมต่อกับระบบ SAP โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมประมวลผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Seamless) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ร่างประกาศจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Helpdesk)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 301 รายการ