ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR / ร่าง เอกสารประกวดราคา

วันที่ ประกาศ
21/09/2566 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2566 ร่างประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Office 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
05/09/2566 ร่างประกวดราคาเช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายด่วน 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 3 และ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย(Outsource Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบงานทะเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบสารสนเพื่อการชดเชยโรคเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ MA NHSO Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบํารุงรักษาระบบ Web Application Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Outsoure System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/2566 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2566 ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่างประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสนับสนุนทางด้านเทคนิคสารสนเทศ (Outsource IT Support) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่างประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft Office 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องลูกข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและระบบการเงินและบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่างประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Oracle) และโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบเชื่อมต่อข้อมูล (GoldenGate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล (Outsource Database Administrator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/08/2566 ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประมวลผล ธุรกรรมการเบิกจ่าย (National Clearing House) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 488 รายการ