ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

วันที่ ประกาศ
19/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานทะเบียนกลาง (Platform) สิทธิประโยชน์และฐานทะเบียนการใช้บริการ P&P รายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VPN) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2565 ร่างประกาศ จ้างโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2565 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องเงื่อนไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
11/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2565 ร่างประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/01/2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย (Single Claim) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ร่างประกาศ จ้างการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ร่างประกาศ จ้างเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการสื่อสารผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT สปสช.ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2564 ประกาศร่าง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ และฐานข้อมูลกลางหมอครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการการจ่ายชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์-จัดทำศูนย์กลางการรวมระบบยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ electronic Medical Audit : eMA โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
23/12/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/12/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/12/2564 ร่างประกาศ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart money transfer & User Interface (ระยะที่๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/12/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 342 รายการ