ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

วันที่ ประกาศ
27/05/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 102 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/04/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Seamless System Integration สำหรับการอนุมัติข้อมูลเข้าระบบ e-Formฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27/04/2564 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money transfer และ User Interface) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/03/2564 ร่างประกาศ จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่1 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/03/2564 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 135 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2564 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 135 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ร่างประกาศ จ้างดำเนินงานโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ร่าง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกช่วงอายุด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/02/2564 ร่างประกาศ จ้างดำเนินงานโครงการการจัดกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ E Contract รองรับการใช้งานลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2564 ร่างประกาศ จ้างดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสือสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างวาระข่าวหลักประกันสุขภาพไทยในระดับนานาชาติผ่านสื่อในรูปแบบ Convergence Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/01/2564 ร่างประกาศ จ้างดำเนินงานโครงการการจัดรกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/01/2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวและสารคดีสั้นเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารนวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในยุค New Normal ผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2564 ประกาศร่างประกวดราคาเรื่องจ้างพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์ (NHSO e-Learning)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/01/2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 262 รายการ