ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
01/06/2565 ประกาศเลขที่B64/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการประมวลวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรอบด้านระยะที่ ๑(Comprehensive Assessment of Emergency Medical Systems Phase I) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/06/2565 ประกาศเลขที่ B65/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืน ด้านการเงินการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/05/2565 ประกาศเลขที่B62/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/05/2565 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B63/2565 เรื่องจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/05/2565 ประกาศเลขที่ B61/2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
06/05/2565 ประกาศเลขที่ B59/2565 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/05/2565 ประกาศเลขที่ B60/2565 จ้างผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมหลักประกันสุขภาพพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/05/2565 ประกาศเลขที่ B58/2565 จ้างโครงการพัฒนาระบบ Provider Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2565 ประกาศเลขที่ B57/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/04/2565 ประกาศเลขที่ B56/2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับภาระงานระบบ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2565 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B55/2565 เรื่องซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2565 ประกาศเลขที่ B54/2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/03/2565 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B53/2565 เรื่องจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล (One Trust) รองรับการจัดทำ Data Inventory Mapping และ Data Flow Diagram ภายในองค์กร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
08/03/2565 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B52/2565เรื่องจ้างโครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
07/03/2565 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B51/2565 จ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2565 ประกาศเลขที่ B50/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการภายในองค์กร รองรับSmart Office service ด้วยเทคโนโลยี Low-code Development Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2565 ประกาศเลขที่ B50/2565 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการภายในองค์กร รองรับ Smart Office service ด้วยเทคโนโลยี Low-code Development Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/02/2565 ประกาศเลขที่ B49/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2565 ประกาศเลขที่ B47/2565 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ๑ คัน (รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2565 ประกาศเลขที่ B48/2565 ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1655 รายการ