ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
14/06/2564 ประกาศเลขที่ B55/2564 ประกวดราคาราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 102 เครื่อง และเครื่อง Multifunction เลเซอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/06/2564 ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๐๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (ครั้งที่๒)
25/05/2564 ประกาศเลขที่ P05/2564 เรื่องจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินระบบการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป
17/05/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างจัดเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพันธกิจของนโยบายยกระดับระบบบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
05/05/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B54/2564 เรื่องจ้างโครงการจ้างจัดเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพันธกิจของนโยบายยกระดับระบบบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2564 ประกาศเลขที่ B52/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money transfer และ User Interface) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B53/2564เรื่องจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Seamless System Intergration สำหรับการอนุมัติข้อมูลเข้าระบบ e-Form เชื่อมโยงระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Money Transfer และ User Interface)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29/04/2564 ประกาศเลขที่ B51/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/04/2564 ประกาศ P04/2564 เรื่องจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09/04/2564 ประกาศเลขที่ P03/2564 เรื่องจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25/03/2564 ประกาศเลขที่ B50/2564 จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2564 ประกาศเลขที่ B49-2564 จ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2564 ประกาศเลขที่ B48/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 135 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/03/2564 ประกาศเลขที่B46/2564 เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/03/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B47/2564 เรื่องจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
05/03/2564 ประกาศเลขที่ P02/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติรองรับการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
24/02/2564 ประกาศประกวดราคา เลขที่ B45/2564 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกช่วงอายุด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2564 ประกาศ เลขที่ B43/2564 จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2564 ประกาศ เลขที่ B44/2564 จ้างโครงการจัดกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
08/02/2564 ประกาศ เลขที่ B40/2564 จ้างดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1551 รายการ