ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
25/01/2565 ประกาศเลขที่ B39/2565 ประกวดราคาการจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานทะเบียนกลาง (Platform) สิทธิประโยชน์และฐานทะเบียนการใช้บริการ P&P รายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2565 ประกาศเลขที่ B38/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2565 ประกาศเลขที่ B36/2565 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2565 ประกาศเลขที่ B35/2565 เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VPN) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2565 ประกาศเลขที่ B33/2565 จ้างโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2565 ประกาศประกวดราคาเลขที่ 34/2565เรื่องจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องเงื่อนไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14/01/2565 ประกาศเลขที่ B31/2565 เรื่องจ้างเผยแพร่ความสำเร็จระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสื่อออนไลน์ยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/01/2565 ประกาศเลขที่ B30/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2565 ประกาศเลขที่ B29/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย (Single Claim) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/01/2565 ประกาศเลขที่ B28-2565 จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2565 ประกาศเลขที่ B27/2565 จ้างเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการสื่อสารผ่าน Line Official Account สปสช. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/12/2564 ประกาศเลขที่ B26/2565 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ และฐานข้อมูลกลางหมอครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B25/2565 เรื่องจ้างพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ electronic Medical Audit:eMA โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
29/12/2564 ประกาศประกวดราคา เลขที่ B22/2565 เรื่องจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS)
29/12/2564 ประกาศเลขที่B24/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการการจ่ายชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์-จัดทำศูนย์กลางการรวมระบบยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2564 ประกาศเลขที่ B23/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบกรณีจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2564 ประกาศเลขที่B20/2565 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2564 ประกาศเลขที่ B21/2565 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart money transfer User Interface (ระยะที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ประกาศเลขที่ B19/2565 ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธฺ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2564 ประกาศเลขที่ B18/2565 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1627 รายการ