ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
30/05/2567 ประกาศเลขที่ B69/2567 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2567 ประกาศเลขที่ B68/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ประกาศเลขที่ B67/2567 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2567 ประกาศเลขที่ B66/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/05/2567 ประกาศเลขที่ B65/2567 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2567 ประกาศเลขที่ B64/2567 เรื่องจ้างบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารหลักประกันสุขภาพให้กับพยาบาลประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30/04/2567 ประกาศเลขที่ B63/2567 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/04/2567 ประกาศผลยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/04/2567 ประกาศเลขที่ B61/2567 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อแก้ปัญหาเรียกเก็บค่ารักษาส่วนเกินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/04/2567 ประกาศเลขที่ B62/2567 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/04/2567 ประกาศเลขที่ B60/2567 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบควมคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/04/2567 ประกาศเลขที่ B59/2567 เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2567 ประกาศเลขที่ B57/2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2567 ประกาศเลขที่ B58/2567 เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/04/2567 ประกาศเลขที่ B56/2567 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยเครือข่ายเว็ปไซต์ (Network Load balancer + Web Application Firewall + SSL) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2567 ประกาศเลขที่ B55/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Program NAPPLUS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ประกาศเลขที่ B51/2567 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (์Network Switch) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ประกาศเลขที่ B50/2567 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balance) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ประกาศเลขที่ 54/2567 เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบส่งข้อมูลสำหรับเบิกจ่าย NHSO Digital Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ประกาศเลขที่ B53/2567 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บริหารสัญญาณเครือข่าย (Bandwidth Management) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1972 รายการ