ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
09/04/2564 ประกาศเลขที่ P03/2564 เรื่องจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25/03/2564 ประกาศเลขที่ B50/2564 จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2564 ประกาศเลขที่ B49-2564 จ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2564 ประกาศเลขที่ B48/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 135 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/03/2564 ประกาศเลขที่B46/2564 เรื่องการประกวดราคาจ้างพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/03/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B47/2564 เรื่องจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชิงกลยุทธ์สู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
05/03/2564 ประกาศเลขที่ P02/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติรองรับการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
24/02/2564 ประกาศประกวดราคา เลขที่ B45/2564 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทุกช่วงอายุด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2564 ประกาศ เลขที่ B43/2564 จ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2564 ประกาศ เลขที่ B44/2564 จ้างโครงการจัดกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
08/02/2564 ประกาศ เลขที่ B40/2564 จ้างดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/02/2564 ประกาศเลขที่B39/2564 เรื่องประกวดราคาการจ้างปรับปรุงระบบ E Contract รองรับการใช้งานลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/01/2564 ประกาศ เลขทีฺ่B37/2564 จ้างดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านพัฒนาดิจิทัล (ฉบับทบทวน 2565) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
27/01/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B38/2564 เรื่องจ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2564 ประกาศเลขที่ B36/2564 ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างวาระข่าวหลักประกันสุขภาพไทยในระดับนานาชาติผ่านสื่อในรูปแบบ Convergence Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/01/2564 ประกาศเลขที่ B34/2564 จ้างดำเนินงานโครงการการจัดรกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/01/2564 ประกาศประกวดราคา เลขที่ B35/2564 จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวและสารคดีสั้นเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารนวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในยุค New Normal ผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/01/2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ B33/2564เรื่องการจ้างพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์(NHSO e-Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/01/2564 ประกาศ P01/2564 เรื่องจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านพัฒนาดิจิทัล (ฉบับทบทวน 2565) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1542 รายการ