โครงสร้างผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของ สปสช.

โครงสร้างผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของ สปสช.

นางบรรจง จำปา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป

นางสาวใกล้รุ่ง ทับทิม

หัวหน้ากลุ่มงาน

ควบคุมกำกับ ติดตม งานจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไขปัญหา และการประสานงานกับส่วนกลางและสำนักงานสาขาเขตทุกเขต

นางนงลักษณ์ แสงมงคล

หัวหน้างาน

การจัดชื่อจัดจ้างกลุ่มภารภิจระบบสนับสนุน(C4), ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซือจ้าง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่,สปสช.เขต 2 นครสวรรค และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

นางสาวขวัญกมล วัฒนบุตร

หัวหน้างาน

กรจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มการฎิจระบบสนับสนุน(C4),ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซือจัดจ้าง สปสช.เขต 4 สระบุรี, สปสช.เขต 5 ราชบุรี และ สปสช.เขต 6 ระยอง

นางสาวลักขญา พรหมแดน

เจ้าหน้าที่อาวุโส

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจงานสขาเขตและการมีส่วนร่วมและสำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ (C5)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.เขต 4 สระบุรี,สปสช.เขต 5 ราชบุรี และ สปสช.เขต 6 ระยอง

นางสาวประภาพรรณ ปิยะพงษ์

เจ้าหน้าที่อาวุโส

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจระบุบสนับสนุน (C4)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี,สปสช.ขต 11 สุราษฎร์ธานี และ สปสช.เขต 12 สงขลา

นายนันทวฒิ มีหิรัญ

เจ้าหน้าที่อาวุโส

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล (C1)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น,สปสช.ขต 8 อุดรธานี และ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

นางสาวทิพวรรณ สาสงเคราะห์

เจ้าหน้าที่อาวุโส

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน (C2)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น,สปสช.เขต 8 อุดรธานี และ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

นางสาวภัทราพร กรสูต

ลูกจ้างอาวุโส

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจระบสนับสนุน (C4)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น,สปสช.เขต 8 อุดรธานี และ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

นางนิติกาญจน์ ชมนาค

ลูกจ้างอาวุโส

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วมและสำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ (C5)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจ้าง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่,สปสช.เขต 2 นครสวรรค์ และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

นางสาวอารีรัตน์ ราชการดี

พนักงานโครงการ

การจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วมและสำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ (C5)ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจ้าง สปสช.เขต 1 เชียงใหม่,สปสช.เขต 2 นครสวรรค์ และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร