เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
08/04/2564 สัญญาเลขที่ 64A00364 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 8 ชุด
08/04/2564 สัญญาเลขที่ 64A00498 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cloud
08/04/2564 สัญญาเลขที่64A00619 เรื่องจ้างพัฒนาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเบิกจ่ายค่ายา กรณีผู้ป่วยนอก ส่งต่อ พิการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพิื้นที่ กทม.
08/04/2564 สัญญาเลขที่ 64A00615 เรื่องเช่าระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ลงนามและวันเวลาที่ใช้่ลงนามให้แสดงเป็นรูปภาพ(Digital Signature Footprint)
08/04/2564 สัญญาเลขที่ 64A00621 เรื่องจ้างจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเชิงกลยุทธ์สู่่องค์กรสมรรถนะสูง
08/04/2564 สัญญาเลขที่ 64A00622 เรื่องจ้างจัดทำการประเมินผลสื่อความรู้สิทธิและนโยบายใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของกลุ่มเป้าหมาย
25/03/2564 สัญญาจ้างเลขที่64A00599 จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ
19/03/2564 สัญญาเลขที่ 64A00580 จ้างผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์เรื่องนวัตกรรม 3 กองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.)
16/03/2564 สัญญาเลขที่ 64A00555 จ้างปรับปรุงระบบ E Contract รองรับการใช้งานลายเซ็นทางอิเล็กทรอนิกส์
16/03/2564 สัญญาเลขที่ 64A00568 จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
03/03/2564 สัญญาเลขที่ 64A00552 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กเยาวชนหลักประกันสุขภาพ (UHC Young) และสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ทางสื่อออนไลน์
03/03/2564 สัญญาเลขที่ 64A00551 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ64
02/03/2564 สัญญาเลขที่ 64A00508 จ้างตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลางและสาขาเขต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2564 สัญญาเลขที่ 64A00538 จ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
23/02/2564 สัญญาเลขที่ 64A00522 จ้างวิเคราะห์และออกแบบระบบประมวลผลการคำนวณกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 6 (Thai DRGs Version 6.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2564 สัญญาเลขที่ 64A00509 จ้างพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์(NHSO e-Learning)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
22/02/2564 สัญญาเลขที่64A00514 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
22/02/2564 สัญญาเลขที่ 64A00521 จ้างโครงการสร้างวาระข่าวหลักประกันสุขภาพไทยในระดับนานาชาติผ่านสื่อในรูปแบบ Convergence Media
19/02/2564 สัญญาเลขที่ 64A00515 จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวและสารคดีสั้นเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารนวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในยุค New Normal ผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564
19/02/2564 สัญญาจ้างเลขที่ 64A00515 จ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวและสารคดีสั้นเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารนวัตกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในยุค New Normal ผ่านสื่อโทรทัศน์ยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 241 รายการ