เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
31/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00765 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2)
22/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00744 จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
20/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00739 เรื่องจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2566
10/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00734 จ้างเหมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ทั้งหน่วยบริการและ สปสช.ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงาน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอแนวคิดและบูรณาการระบบเบิกชดเชยตามรายการบริการ (Fee Schedule)
09/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00718 จ้างพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการผ่านอุปกรณ์พกพาด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
07/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00715 จ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot
03/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00704 จ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิิษณุโลก
02/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00707 เรื่องจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
02/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00725 เหมาบริการงานให้บริการ Contact Center
02/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00729 เหมาบริการงานให้บริการ Contact Center
02/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00731 เหมาบริการงานให้บริการ Contact Center
01/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00708 จ้างตรวจสอบเวชระเบียน กรณีคุณภาพการให้บริการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00705 จ้างโครงการตรวจสอบและส่งมอบบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ปีงบประมาณ 2566
28/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00706 เรื่องจัดซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point
21/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00696 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช.ปี 2566
16/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00692 เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00694 ซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 1 ระบบ
15/02/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี (เลขที่ 01.2566 ลว 28 ธ.ค.65)
14/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00691 เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2566 สัญญาเลขที่ 66A00695 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพพร้อมจัดส่งจำนวน 2 รายการ
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 977 รายการ