เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
21/08/2566 สัญญาเลขที่ 66A00867 จ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนแบบ One Stop Service
18/08/2566 ใบสั่งเลขที่ 3010013459 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู
27/07/2566 ใบสั่งเลขที่ 3010013459 จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
26/07/2566 สัญญาเลขที่ 66A00840 จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ E-Learning เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ วิธีเฉพาะเจาะจง
24/07/2566 ใบสั่งเลขที่ 3010013448 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง
30/06/2566 สัญญาเลขที่ 66A00837 เช่าระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Loss Prevention : DLP) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
29/06/2566 สัญญาเลขที่ 66A00822 จ้างจัดกิจกรรมสื่อสารเชิงรุกเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพในกลุ่มวัยมัธยมศึกษา (เฉพาะเจาะจง)
20/06/2566 สัญญาเลขที่ 66A00820 จ้างวิเคราะห์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/06/2566 สัญญาเลขที่ 66A00818 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั้น 3 และ 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
26/05/2566 สัญญาเลขที่ 66A00802 เรื่องจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสสปช. Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/05/2566 สัญญาเลขที่ 66A00801 เหมาบริการงานให้บริการ Contact Center
19/04/2566 สัญญาเลขที่ 66A00693 จ้างตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลางและสาขาเขตจำนวน 1 งาน
19/04/2566 สัญญาเลขที่ 66A00717 จ้างลงประชาสัมพันธ์ Advertorial นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2566 ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
19/04/2566 สัญญาเลขที่ 66A00703 จ้างดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการเบิกจ่าย Fee Schedule สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2566 ใบสั่งเลขที่ 3010013353 ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
31/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00765 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2)
22/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00744 จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
20/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00739 เรื่องจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2566
10/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00734 จ้างเหมาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ทั้งหน่วยบริการและ สปสช.ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระงาน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอแนวคิดและบูรณาการระบบเบิกชดเชยตามรายการบริการ (Fee Schedule)
09/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00718 จ้างพัฒนาระบบยืนยันการเข้ารับบริการผ่านอุปกรณ์พกพาด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดและการคืนข้อมูลให้หน่วยบริการ
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 992 รายการ