เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
14/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00685 จ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money)
08/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00686 จ้างโครงการจัดเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและพันธกิจของนโยบายยกระดับระบบบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
01/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00679 เรื่องจ้างปรับปรุงโครงสร้าง GFMIS ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2564
31/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00675 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน 30 เครื่อง
31/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00678 เรื่องเช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Large Meeting
27/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00676 เรื่องจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ Seamless System Integration ฯ
27/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00670 เช่าระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทฯ
27/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00658 เช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฯ (เพิ่มเติม)
24/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00616 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ระยะที่่ 1
19/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00672 เช่าใช้บริการ SIP Trunk สายด่วน Call Center 1330 (เพิ่มเติม)
19/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00657 จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
19/05/2564 สัญญาเลขที่ ๖๔A๐๐๖๗๐ เช่าระบบโทรศัพท์คู่สายนอกประเภทฯ (เพิ่มเติม)
14/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00634 เรื่องเช่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 80เลขหมาย
14/05/2564 สัญญาเลขที่64A00635 เรื่องเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่60 เลขหมาย
13/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00643 ซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 135 เครื่อง
13/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00656 เรื่องจ้างบริหารจัดการงานรับโทรศัพท์
11/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00642 จ้างผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ประเด็นรีวิวการใช้สิทธิบัตรทองของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
07/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00639 จ้างเขียนสกู๊ปนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในยุค New Normal เป็นภาษาอังกฤษ
07/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00628 จ้างเหมาบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
07/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00626 จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 271 รายการ