เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
05/07/2565 สัญญาเลขที่ 65A01158 จ้างตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลางและสาขาเขต
14/06/2565 สัญญาเลขที่ 65A01066 จ้างเหมางานตรวจสอบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์สิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคมผ่านระบบระบบโปรแกรม e-Claim ประจำปีงบประมาณ 2565
07/06/2565 สัญญาจ้างเลขที่ 65A01065 จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
02/06/2565 สัญญาจ้างเลขที่ 65A01063 จ้างผลิตสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมหลักประกันสุขภาพพร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/06/2565 สัญญาจ้างเลขที่ 65A01064 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/06/2565 สัญญาเลขที่ 65A01062 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
31/05/2565 สัญญาจ้างเลขที่ 65A00995 จ้างดำเนินการบำรุงรักษาการใช้งานระบบ e-office
30/05/2565 สัญญาจ้างเลขที่ 65A1008 จ้างโครงการพัฒนาระบบ Provider Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00999 ซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับภาระงานระบบ Call Center
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00916 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00917 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00918 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00919 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00920 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดตากเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
18/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A01001 จ้างเหมาบริการจัดทำรายงานกองทุนค่าบริการทางการแพทย์
17/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A01000 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
11/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00998 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงาน ชั้น 2-4 และสำนักงานกลางการจัดการธุรกรรมเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข ชั้น 5
10/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00997 เรื่องซื้อวัสดุ จำนวน 246 รายการ ในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/04/2565 สัญญาเลขที่ 65A00996 จ้างผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
26/04/2565 สัญญาเลขที่ 65A00955 จ้างโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงบประมาณและระบบบริหารสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 625 รายการ