เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ ประกาศ
15/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00761 จ้างโครงการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกประเทศไทย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
12/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00760 ซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
09/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00759 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 4)
09/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00751 เรื่องเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)
08/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00750 เรื่องเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง 2 เดือน)
05/07/2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3010013758 จ้างการะประเมินสมรรถนะทางการบริหารเลขาธิการ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00756 เรื่องซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
04/07/2567 สัญญาเลขที่ 67A00755 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
28/06/2567 สัญญาเลขที่ 67A00754 เรื่องเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง)
24/06/2567 สัญญาเลขที่ 67A00749 เรื่องเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง)(เช่าต่อเนื่อง 2 เดือน)
21/06/2567 สัญญาเลขที่ 67A00748 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ชั้น 2-6 และ สนง.กลางการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย
17/06/2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3010013709 จ้างผลิตสื่อสปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิบัตรทอง จำนวน 1 งาน
17/06/2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3010013740 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 รายการ
10/06/2567 สัญญาเลขที่ 67A00747 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 70 เครื่อง
04/06/2567 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3010013720 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งานมหกรรมสุขภาพ Thailand Healthcare 2024
03/06/2567 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) เลขที่ 02/2567 ลว 4 เม.ย.67 จ้างก่อสร้างอาคาร สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
30/05/2567 สัญญาเลขที่ 67A00746 เช่าพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
30/05/2567 สัญญาเลขที่ 67A00745 การเช่าสิทธิการใช้การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ฉบับ ที่ 6 สำหรับการเบิกจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567-2568 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
27/05/2567 สัญญาเลขที่ 67A00740 เรื่องจ้างโครงการความร่วมมทือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกเรื่องแผนงานภาวะผู้นำด้านสุขภาพโลกของประเทศไทยปี 2567
27/05/2567 สัญญาเลขที่ 67A00735 เรื่องซื้ออุปกรณ์บริหารสัญญาณฌครือข่าย(Bandwidth Management แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1175 รายการ