ระบบคุณภาพองค์กร

4334 แชร์

ประวัติ การขอรับรอง ISO9001 ของ สปสช.

 • เริ่มต้นดำเนินการในปี 2548
 • พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ได้รับใบรับรองครั้งแรก ISO9001:2000 เฉพาะสำนักงานส่วนกลาง ตึกจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ ( 13 ม.ค. 49 – 12 ม.ค. 52)
 • พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ขยายการรับรองให้ครอบคลุมสำนักงานเขต 6 แห่ง คือ เขต 1 เชียงใหม่, เขต 3 นครสวรรค์, เขต 9 นครราชสีมา , เขต 7 ขอนแก่น, เขต 11 สุราษฎร์ธานี, เขต 13 กรุงเทพมหานคร (13 ก.ย. 51 – 12 ม.ค. 52)
 • พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)
  • เดือน มี.ค. 52 ย้ายสำนักงานส่วนกลางมาที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
  • ปรับเข้าสู่ ISO9001:2008 ทั้งระบบ และ Reaccreditation เป็นใบรับรองที่ 2 (12 มิ.ย. 52 – 11 มิ.ย. 55)
 • พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) Reaccreditationเป็นใบรับรองที่ 3 (24 ส.ค. 55 – 23 ส.ค. 58)
 • พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) Reaccreditation เป็นใบรับรองที่ 4 (24 ส.ค. 58 – 23 ส.ค. 61)

ประวัติการขอรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ของ สปสช.

 • เริ่มต้นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2556
 • ขอบเขตที่ได้รับการรับรอง คือ ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยครอบคลุมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
 • พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) ได้รับใบรับรองครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
 • พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ได้ผ่านการตรวจติดตามครั้งที่ 1