ระบบคุณภาพองค์กร

12504 แชร์

ประวัติการดำเนินการพัฒนาองคกรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (สามารถเข้า
ไปดู การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 โดยคลิก ที่นี่)

 • ปี 2563 ส่งขอรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (คะแนนเต็ม 500) ได้คะแนนรวม 371.97 คะแนน (หมวด 1-7 ได้คะแนนดังนี้ 390.63, 444.44, 372.4, 354.17, 406.25, 388.89, 247)
 • ปี 2564 ส่งขอรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (คะแนนเต็ม 500) ได้คะแนนรวม 376.73 คะแนน (หมวด 1-7 ได้คะแนนดังนี้ 390.63, 421.88, 406.25, 406.25, 427.08, 291.67, 293.33)
 • ปี 2565 ส่งขอรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (คะแนนเต็ม 500) ได้คะแนนรวม 423.47 คะแนน (หมวด 1-7 ได้คะแนนดังนี้ 421.88, 425.35, 450.52, 461.81, 427.08, 440.97, 336.67) ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวันคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง )

ประวัติ การขอรับรอง ISO9001 ของ สปสช.

 • เริ่มต้นดำเนินการในปี 2548
 • พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ได้รับใบรับรองครั้งแรก ISO9001:2000 เฉพาะสำนักงานส่วนกลาง ตึกจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ ( 13 ม.ค. 49 – 12 ม.ค. 52)
 • พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ขยายการรับรองให้ครอบคลุมสำนักงานเขต 6 แห่ง คือ เขต 1 เชียงใหม่, เขต 3 นครสวรรค์, เขต 9 นครราชสีมา , เขต 7 ขอนแก่น, เขต 11 สุราษฎร์ธานี, เขต 13 กรุงเทพมหานคร (13 ก.ย. 51 – 12 ม.ค. 52)
 • พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)
  • เดือน มี.ค. 52 ย้ายสำนักงานส่วนกลางมาที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
  • ปรับเข้าสู่ ISO9001:2008 ทั้งระบบ และ Reaccreditation เป็นใบรับรองที่ 2 (12 มิ.ย. 52 – 11 มิ.ย. 55)
 • พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) Reaccreditationเป็นใบรับรองที่ 3 (24 ส.ค. 55 – 23 ส.ค. 58)
 • พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) Reaccreditation เป็นใบรับรองที่ 4 (24 ส.ค. 58 – 23 ส.ค. 61)

ประวัติการขอรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ของ สปสช.

 • เริ่มต้นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2556
 • ขอบเขตที่ได้รับการรับรอง คือ ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและบริการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยครอบคลุมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
 • พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2014) ได้รับใบรับรองครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
 • พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ได้ผ่านการตรวจติดตามครั้งที่ 1