การป้องกันการทุจริต

23 แชร์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2562

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2562


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2563

  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
  3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 
  5. ผลการดำเนินตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2563 (ไฟล์ pdf.) 
  6. ผลการดำเนินตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2563 (แนบหลักฐาน ไฟล์ words) 
  7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QMR