การป้องกันการทุจริต

3484 แชร์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2562

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2562


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2563

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563 
 5. ผลการดำเนินตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2563 
 6. ผลการดำเนินตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2563 
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QMR 
 8. ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563
 9. ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2563 
 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QMR 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2564

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2564  
 5. ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2564 
 6. ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2564 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

4. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2565 

5. ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน รอบ 6 เดือน ปี 2565 

6. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 

7. รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 

8. รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 

9. เสวนาวิขาการ โดยผู้บริหารสูงสุด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 

10. โครงการขับเคลื่อนความดีที่ยากทำ ปัญหาที่อยากแก้ เพื่อเข้าประกวดองค์กรคุณธรรม