คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

7746 แชร์
 1. สารบัญ
 2. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิของคนไทย
 3. การลงทะเบียนใช้สิทธิ
 4. ใคร ที่มีสิทธิลงทะเบียน
 5. ตรวจสอบสิทธิ
 6. เอกสารและสถานที่ลงทะเบียน
 7. สิทธิคนพิการลงทะเบียนอย่างไร
 8. หน่วยบริการคืออะไร
 9. การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
 10. การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
 11. บริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย
 12. บริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค
 13. การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง
 14. บริการเฉพาะ-บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
 15. สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
 16. แผนที่การจัดพื้นที่สปสช.เขต1-13 และ ที่อยู่สปสช.เขต
 17. ทีมหมอครอบครัว
 18. สายด่วน สปสช. โทร1330