คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

12636 แชร์

วิดีโอภาษามือ

 1. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิของคนไทย
 2. การลงทะเบียนใช้สิทธิ
 3. ใคร ? ผู้มีสิทธิลงทะเบียน
 4. ตรวจสอบสิทธิ
 5. เอกสารและสถานที่ ลงทะเบียน
 6. สิทธิคนพิการ ลงทะเบียนอย่างไร ?
 7. หน่วยบริการ คืออะไร
 8. การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
 9. การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
 10. บริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย
 11. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 12. การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง
 13. บริการกรณีเฉพาะ
 14. บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
 15. สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
 16. ที่อยู่และการติดต่อ สปสช.เขต
 17. ทีมหมอครอบครัว
 1. บริการสายด่วน สปสช. 1330
 2. บุคคลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 3. การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 4. สิทธิการรับบริการสาธารณสุข
 5. การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
 6. สิทธิหรือสวัสดิการอื่น
 7. สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 8. สิทธิประกันสังคม
 9. สิทธิครูโรงเรียนเอกชน
 10. การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41)
 11. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
 12. การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง

หนังสืออีบุค