เครือข่าย ประชาชน 9 ด้าน

7679 แชร์
ที่ ชื่อ - นามสกุล ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภท/เรื่อง
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
สถานที่ทำงาน จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 นายโสภา เปรมโสภณ  องค์กรประชาชน-เกษตรกร สภาเกษตร เพชรบูรณ์ 089 683 0698089 683 0698
2 นางนพพร  ครุฑมงคล องค์กรประชาชน-เกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นครสวรรค์ 095 115 9590
3 นายมานิตย์  ตั้งตระกูล องค์กรประชาชน-เกษตรกร สภาเกษตรกร พระนครศรีอยุธยา 081 081 1001081 081 1001
4 คุณสังเวียน   เอกจีน องค์กรประชาชน-เกษตรกร เครือข่ายพี่น้องสองตำบล นครปฐม    089 837 5130089 837 5130
5 นายสังคม  จิงไธสง องค์กรประชาชน-เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเอก มหาสารคาม 086 218 8050086 218 8050
6 นางสายรม เขียวรัมย์ องค์กรประชาชน-เกษตรกร เกษตรกร บุรีรัมย์ 089 818 2129089 818 2129
7 นายนิรันดร์ อาจวิชัย องค์กรประชาชน-เกษตรกร กลุ่มเกษตรธรรมชาติ มุกดาหาร 089 273 9590089 273 9590
8 คุณวีระ  ปัจฉิมพร   องค์กรประชาชน-เกษตรกร เครือข่ายเกษตรทางเลือก ชุมพร 084 689 8223084 689 8223
9 นายเอกชัย อิสระทะ องค์กรประชาชน-เกษตรกร เครือข่ายเกษตรทางเลือกสงขลา สงขลา 086 957 8081086 957 8081
10 นางสาวรัญญา จันทาบุตร องค์กรประชาชน-เกษตรกร เครือข่ายเกษตรทางเลือก พัทลุง 089 962 4172089 962 4172
11 นางชุลีพร  ด้วงฉิม องค์กรประชาชน-เกษตรกร - กรุงเทพมหานคร 091 571 9451
12 คุณสุภา ใยเมือง องค์กรประชาชน-เกษตรกร -    
13 นายมรุธ สุวรรณสุข องค์กรประชาชน-เกษตรกร กสิกรรมธรรมชาติ กำแพงเพชร 084 379 7577084 379 7577
14 นายอภิชาติ หาษาวงษ์ องค์กรประชาชน-เกษตรกร เกษตรกรรม นครพนม 081 380 4024081 380 4024
15 นายสมปอง ใจกว้าง องค์กรประชาชน-เกษตรกร - ฉะเชิงเทรา 090 127 5825090 127 5825
16 คุณสวาท ประมูลศิลป์ องค์กรประชาชน-เกษตรกร -    
17 นายศุภนิมิตร  เลิศพัฒนนันท์ คนพิการและผู้ป่วยจิตเวช ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ ลำปาง 084 804 8808084 804 8808
18 นางสาวสมหวัง ผาดี คนพิการและผู้ป่วยจิตเวช สมาคมคนพิการ ชัยภูมิ 082 131 3994
19 นายพิทักษ์ บำรุงชาติ คนพิการและผู้ป่วยจิตเวช เครือข่ายคนพิการ สงขลา 082 429 7485
20 นายสมชาย  ศรีโสภา คนพิการและผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มพัฒนาสวัสดิการคนพิการ ปราจีนบุรี 084 816 7680084 816 7680
21 นายทองใบ ชาติมนตรี คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มพัฒนาสวัสดิการคนพิการ ปราจีนบุรี 084 816 7680084 816 7680
22 นางสมบัติ  กลิ่นชื่น  คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ชมรมคนพิการ ขอนแก่น 087 635 1519087 635 1519
23 นางสังเวียน  โพธิ์ศรี คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ชมรมคนพิการ ขอนแก่น 087 229 8060087 229 8060
24 นางอนงค์ อินอ่อน คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช ชมรมคนพิการ ยโสธร 099 462 6943
25 นายเอกภาพ ลำดวน คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช เครือข่ายความพิการทางการเห็น กรุงเทพมหานคร 084 547 6584084 547 6584
26 คุณพรทิวา หลั่งน้ำทิพย์ คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช เครือข่ายความพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย
กรุงเทพมหานคร 0 2717 19020 2717 1902
27 นายสิทธิพงษ์ คงประยูร คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช เครือข่ายความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย กรุงเทพมหานคร  
28 นายธีรยุทธ สุคนธวิท คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช เครือข่ายความพิการทางการเคลื่อนไหว, เลขานุการสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย นนทบุรี 0 2594 0725-60 2594 0725-6
29 นายพีรพงศ์ จารุสาร คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 086 839 5606086 839 5606
30 นางสาวภวิกา ประดับสุข คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 089 168 0914089 168 0914
31 นายมนตรี แสงวัฒนรัตน์ คนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช สมาคมคนพิการทางกาย ตาก 083 955 7580083 955 7580
32 นายธนพลธ์ ดอกแก้ว เครือข่ายโรคไต เครือข่ายโรคไต    
33 นายวิวัฒน์ ตามี่ ชนกลุ่มน้อย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
ประชาชนบนพื้นที่สูง
เชียงใหม่ 082 381 4040
34 นายมนตรี กุญชรมณี ชนกลุ่มน้อย - กำแพงเพชร 085 710 5350085 710 5350
35 นายสุพจน์ หลี่จา ชนกลุ่มน้อย - เชียงราย 081 289 1513081 289 1513
36 นายวิทวัส เทพสง ชนกลุ่มน้อย - พังงา  
37 นายสุมิตรชัย หัตถสาร ชนกลุ่มน้อย - เชียงใหม่ 081 950 7575081 950 7575
38 นายธนวัฒน์ ผัดน้อย ชนกลุ่มน้อย - เชียงราย 081 166 5358081 166 5358
39 คุณสุพิชา อาษานอก ชนกลุ่มน้อย - ราชบุรี 080 877 5157080 877 5157
40 คุณลำยอง เตียสกุล ชนกลุ่มน้อย - นนทบุรี 081 376 6904081 376 6904
41 คุณกิ่งแก้ว จันติ๊บ ชนกลุ่มน้อย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เชียงใหม่ 083 766 9574083 766 9574
42 นายกล้าณรงค์ ไกรฤกษ์ ชุมชนแออัด เครือข่ายบ้านมั่นคงเหนือ เชียงใหม่ 086 430 8649086 430 8649
43 นางสาวอรวรรณ  เชียงทอง ชุมชนแออัด เครือข่ายบ้านมั่นคง พิษณุโลก 083 163 5882083 163 5882
44 คุณอุษาวดี อยู่สถาพร ชุมชนแออัด เครือข่ายบ้านมั่นคง กาญจนบุรี 089 523 3996089 523 3996
45 คุณจิรชยา ทองผาสีงาม ชุมชนแออัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กาญจนบุรี 061 645 0991
46 นางสาวสุดใจ มิ่งพฤกษ์ ชุมชนแออัด เครือข่ายบ้านมั่นคง สุรินทร์ 089 719 1993089 719 1993
47 นางอัฐฉวรรณ พันธมี ชุมชนแออัด - อุบลราชธานี 089 719 0224089 719 0224
48 นางสาวกรรณิการ์ ปุ่จินะ ชุมชนแออัด เครือข่ายคนไร้บ้าน กรุงเทพมหานคร 081 659 3327081 659 3327
49 นายคมสันต์ วิจิตรจันทร์ ชุมชนแออัด เครือข่ายสลัม 4 ภาค กรุงเทพมหานคร 084 344 6572084 344 6572
50 นายสุเมธ ป้องกันภัย ชุมชนแออัด เครือข่ายคนไร้บ้าน กรุงเทพมหานคร 081 695 3327081 695 3327
51 นางสาววิมล ถวิลพงษ์ ชุมชนแออัด เครือข่ายสลัม 4 ภาค กรุงเทพมหานคร 081 627 0188081 627 0188
52 นางสาววรรณดี มณีศาสตร์ ชุมชนแออัด เครือข่ายชุมชนเมือง ระยอง 089 748 2417089 748 2417
53 นางพิมลรัตน์ ศิริเลิศ ชุมชนแออัด ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ชลบุรี 089 754 3248089 754 3248
54 นายวัชรินทร์ ทิตะเชียง เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หนองบัวลำภู 081 298 9945081 298 9945
55 นายลาภิศ ฤกษ์ดี เด็กหรือเยาวชน มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา พะเยา 084 948 9285084 948 9285
56 นายวีรชัย  เตจ๊ะ   เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน นครสวรรค์ 081 566 3743081 566 3743
57 นางสาวสุดารัตน์ ศิริพงษ์ เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กำแพงเพชร 083 9529598083 9529598
58 คุณโสภาพรรณ พลเสน เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ประจวบคีรีขันธ์     084 318 1273084 318 1273
59 นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ เด็กหรือเยาวชน สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก สมุทรสงคราม 085 503 9554085 503 9554
60 นายนพดล   ไกรกิจฟุ้ง เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ชลบุรี 081 742 4885081 742 4885
61 นายอรุณ  เกิดมงคล เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จันทบุรี 080 017 4267080 017 4267 FREE
62 ปาริชาติ นามวัฒน์ เด็กหรือเยาวชน คณะทำงานป้องกันละแก้ไขปัญหาเอดส์องค์กรเอกชน ชัยภูมิ 081 718 1800081 718 1800
63 นางยุพิน คำแก้ว เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สุรินทร์ 090 367 9578090 367 9578
64 นายทวี สีมาขันธุ์ เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศรีสะเกษ 089 503 9554089 503 9554
65 คุณอรอุมา ชูแสง เด็กหรือเยาวชน กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี 086 950 5595086 950 5595
66 นางสาวสรินนา เพชรรัตน์ เด็กหรือเยาวชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สุราษฎร์ธานี 095 046 9054
67 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนิจ ปากบารา เด็กหรือเยาวชน - พัทลุง 084 397 9781084 397 9781
68 นายอนุกูล ปาณลักษณ์ เด็กหรือเยาวชน - ตาก 090 894 2832090 894 2832
69 นางสาวจิรพรรณ สำเริงเรือง เด็กหรือเยาวชน เครือข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนา นนทบุรี 084 135 1670084 135 1670
70 นางเดือนนภา ปัญญาวงศ์ ผู้ใช้แรงงาน Homenet พะเยา 085 182 6980085 182 6980
71 นางสาววรัญญา จันทร์อุดม  ผู้ใช้แรงงาน - อุตรดิตถ์ 081 860 9895081 860 9895
72 นางอรุณี  ดวงพรม  ผู้ใช้แรงงาน - ขอนแก่น 086 231 4248086 231 4248
73 นายระนอง ซุ้นสุวรรณ ผู้ใช้แรงงาน - สงขลา 081 959 7385081 959 7385
74 นางสุจิน  รุ่งสว่าง ผู้ใช้แรงงาน ศูนย์ประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร 087 831 5199087 831 5199
75 นางสาวนวพร คมชัย ผู้ใช้แรงงาน - กรุงเทพฯ 080 067 5063080 067 5063 FREE
76 นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง ผู้ใช้แรงงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กรุงเทพฯ 089 713 2070089 713 2070
77 นางสาวอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ใช้แรงงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมุทรปราการ 089 547 7014089 547 7014
78 นางปราณี พิลา ผู้ใช้แรงงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ พิจิตร 081 605 7575081 605 7575
79 คุณพรนภา  เพ็งปาน ผู้ใช้แรงงาน - สมุทรสาคร    085 182 6980085 182 6980
80 นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายฮีโมฟีเลีย กรุงเทพมหานคร 085 970 3311085 970 3311
81 นายสมชาย นามสพรรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย นนทบุรี 087 675 1410087 675 1410
82 นางสายชล ศรทัตต์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง นนทบุรี 088 216 1516
83 นางศุภะลักษณ์ จตุเทวประสิทธิ์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายโรคเบาหวาน กรุงเทพมหานคร 081 828 5886081 828 5886
84 นางสมใจ เสริมสินสายทอง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายโรคหัวใจ กรุงเทพมหานคร 089 491 8870089 491 8870
85 อภิวัฒน์ กวางแก้ว ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ กรุงเทพมหานคร -
86 นางสาวเรวดี ถนอมสินธิ์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ชัยภูมิ 080 151 7478080 151 7478
87 นางสาวจิดาภา เฉียบแหลม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ขอนแก่น 086 106 0544086 106 0544
88 นายครรชิต แสนเมือง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ภาคตะวันออก จันทบุรี 081 377 7360081 377 7360
89 นางศิริลักษณ์ เชื้อชิทเขียน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ภาคตะวันออก นครศรีธรรมราช 091 750 5684
90 นางดารุณี พัฒแช่ม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี หนองคาย 094 593 8825
91 นส.จันทร์วดี แก้วสีนวล ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี เชียงใหม่ 083 763 3782083 763 3782
92 นางสาววิภา สุนทรทิพย์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี พิษณุโลก 089 334 3753089 334 3753
93 นายจารุเดช  แก้วชื่น   ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี นครสวรรค์ 083 331 6026083 331 6026
94 นายภาษิต  ชุนศิริวัฒน์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี อ่างทอง 086 066 4501086 066 4501
95 คุณถนัด ศรีศักดา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่าย PHA สุพรรณบุรี 089 966 6608089 966 6608
96 นายนาวิน ปะจักโก ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายฮีโมฟีเลีย บึงกาฬ 081 975 7449081 975 7449
97 นายสิทธิชัย คล่องดี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี หนองคาย 089 418 4590089 418 4590
98 นายสันติ สิงห์มะสิ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ชัยภูมิ 085 607 2336085 607 2336
99 นางสาวสุพรรณ ภิเดช ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเอชไอวี ศรีสะเกษ 086 257 8623086 257 8623
100 นายพรรณพิท จันทร์สว่าง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยโสธร 089 991 2974089 991 2974
101 นายคุณิกร ธรรมยอม ผู้สูงอายุ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ 089 553 5227089 553 5227
102 ร้อยโทชัยพร  วรรณพัฒน์ ผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ชัยนาท 089 417 7916089 417 7916
103 นายพะเยาว์  เรืองพงษ์ ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลโพสังโฆ สิงห์บุรี 086 121 5616086 121 5616
104 นอ. ทวี   เชื้อชูชาติ ผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สมุทรสงคราม 081 916 2949081 916 2949
105 นายโกมล  ผิวสะอาด ผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตราด 089 139 5234089 139 5234
106 นางเลิศลักษณ์  นามไพร ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ร้อยเอ็ด 089 572 9473089 572 9473
107 นายนิคม ชัยนิตย์  ผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สุรินทร์ 080 732 8354080 732 8354
108 นางวันเพ็ญ แผ่นเงิน ผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศรีสะเกษ 081 967 8981081 967 8981
109 นายไชยยงค์ รุ่งเรือง ผู้สูงอายุ เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ พิษณุโลก 086 933 2499086 933 2499
110 นางสาวแสงอรุณ กุสิมา สตรี - เชียงใหม่ 086 657 0709086 657 0709
111 นางสาวสิริพร สิริพิพัฒน์ สตรี สตรีสุโขทัย สุโขทัย 081 046 0247081 046 0247
112 นางใกล้รุ่ง  กระธน สตรี หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ กำแพงเพชร 094 614 5761
113 นางอรกัลยา  พุ่มพึ่ง สตรี - ปทุมธานี 084 468 6238084 468 6238
114 คุณพิทยาพร  ชมนิ่ง สตรี คกส. เพชรบุรี 080 652 7974080 652 7974
115 นางโพสพ  โพธิ์บุปผา สตรี - ร้อยเอ็ด 086 015 2674086 015 2674
116 นางม้วน ถิ่นวิลัย สตรี ขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย กาฬสินธุ์ 087 233 2710087 233 2710
117 นางศรัญญา นิ่มเนียม สตรี - ชัยภูมิ 081 470 4889081 470 4889
118 นางอำนวย ศรีคล้าย สตรี - บุรีรัมย์ 087 244 1870087 244 1870
119 นางบุปผาวรรณ อังคุระษี สตรี ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 084 606 1664084 606 1664
120 นางจิรพา หนูชัย สตรี - สงขลา 089 8719597089 8719597
121 คุณปานจิตต์ แก้วสว่าง สตรี - กรุงเทพฯ 081 588 2267081 588 2267
122 คุณจิตติมา ภาณุเตชะ สตรี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง กรุงเทพฯ 081 667 1970081 667 1970
123 คุณกาญจนา แถลงกิจ สตรี เครือข่ายสุขภาพผู้หญิงฯ กรุงเทพฯ 084 617 4194084 617 4194
124 นายอำนาจ สุขขวัญ องค์กรประชาชน - จ.กำแพงเพชร 087 4141225087 4141225
125 เมริน สายดวง องค์กรประชาชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อุบลราชธานี 081 877 5157081 877 5157
126 นายประยูร โขขัด องค์กรประชาชน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สตูล 081 478 6704081 478 6704
           
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558