ทำเนียบเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ

7477 แชร์
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ สาขา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นายสุเกษม อามระดิษ เลขาสมาคมแพทย์แผนไทย
แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/23 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
    081-9359552 suvi_sar@hotmail.com
2 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ อุปนายกสภากายภาพบำบัด คณบดีคณะเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก สาขากายภาพบำบัด 02-6495447-9 ต่อ 252 02-6495450 083-1237446 kchaipinyo@gmail.com
3 นางมธุรส ชัยวรพร (ประธานเครือข่าย) นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.มหาราชนครราชสีมา 49 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 สาขาเทคนิคการแพทย์     081-8780815 c_mathuros@hotmail.com
4 นางขนิษฐา ชูชาวนา กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระยุพราชสะแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 สาขารังสีเทคนิค     085-2193658 kanittac759@gmail.com
5 นางโฉมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัด รพ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 สาขากิจกรรมบำบัด     086-1889768 ot_phrae@yahoo.co.th
6 นางสาววราภรณ์ ส่ำสมบูรณ์ชัย (ตัวแทน) งานกิจกรรมบำบัด รพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
สาขากิจกรรมบำบัด     089-8811525 combattgirl@gmail.com
7 อ.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจฯ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก สาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
    089-6393113 prawpuns@hotmail.com
8 นส.ศรัณยา โอฬาร์ชน (ตัวแทน) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี สาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก
    089-7662661 cdi_72year@yahoo.com
9 ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยา
และการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
11/176 คอนโดลุมพินีวิลล์รามคำแหง 44
ซอยรามคำแหง 44 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
สาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
    081-8016786 sriwimano@hotmail.com
10 นางรัตนา ถิ่นนัยธร นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ชำนาญการพิเศษ
รพศ.ตรัง 41 พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
สาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
075-218018 075-218831 084-6253473 ratana_tin@hotmail.com
11 นางสุภาวดี นวลมณี นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 สาขาจิตวิทยาคลินิก     081-7538534 supavadeen@hotmail.com
12 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ชมรมช่างกายอุปกรณ์ รพ.สมุทปราการ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 สาขากายอุปกรณ์     081-8660772 momsakul@gmail.com
13 รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
(ตัวแทน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สาขากายอุปกรณ์       Nisarat.opa@mahidol.ac.th
14 นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
(ตัวแทน)
นักกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 14 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 สาขากายอุปกรณ์   02-433-2129 086-065-3470 Bow.jutamatpinit@gmail.com
15 น.ส.ศรินทิพย์  แสงสาตรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  รพ.สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 สาขานักสังคมสงเคราะห์     081-2935700 jewysarin@gmail.com
16 นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน รพ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 สาขาโภชนาการ     081-8733824 w.anusorn22@hotmail.com
17 พจ.สมชาย จิรพินิจวงศ์ คลินิกหัวเฉียว ไทย-จีน แพทย์แผนไทย 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.10100 สาขาการแพทย์แผนจีน 02-223111
ต่อ 010
  081-4839918 xieqiangming@hotmail.com
18 คุณศรีสมาน อินสุวรรณ (ตัวแทน) นักโภขนาการ โรงพยาบาลสระบุรี 18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000       084-0182735 srisamarn_in@hotmail.com
19 อจ.สังวาล ศิริมังคลากุล (ตัวแทน) สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย     02-9397782    
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นายสุกษม อามระดิษ เลขาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02 965 9193   081-9359552 suvi_sar@hotmail.com
2 นายอร่าม อามระดิษ เลขาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02 965 9193   081-9359552  
3 นางสาวนุชรีพร นิลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย นุชรีพร 41/215 ถ.ห้วหินห้วยมงคล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110     084-3007673
086-1646350
nutcth-nill@hotmail.com
4 นางสาวธารณา จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บางกรวย
65/6 หมู่ 5 หมู่บ้านนนทรีวิลล่า ต.บางศรีเมือง
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    092-2826619 suparatiun@hotmail.com
5 นายสมชาย ช้างแก้วมณี สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-1306211  
6 นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

    089-1229971  
7 นายศุภกร ขำวิไล

ผอ.ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยศุภกรแอนด์บอดี้สปา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 22
ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02 300 4672   088-5780119 080-2688534 supakorn_bodyeare@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีคณะเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก อุปนายกสภากายภาพบำบัด 02-6495447-9 ต่อ 252 02-6495450 083-1237446 kchaipinyo@gmail.com
2 นางสาวนนทกร บุญบำรุง หัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด รพ.อู่ทอง 220 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160     089-8297600 auiacardia@gmail.com
3 นางสาวสาริณี แก้วสว่าง ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-3411501 hisarinee@hotmail.com  
4 นายสุริยา ชอลี รพ.สมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร 74000     086-597-1566 sun_flowersg@yahoo.com
5 นางเกตแก้ว ขุนชำนาญ รพ.หาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110      081-598-1777 kkpt22@gmail.com
6 นางสาววรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์ รพ.บางแพ ที่อยู่ 124 ถ.บางแพ-ดำเนินสะดวก ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160   032-381020 032-381148 ต่อ 100 08 9746 8981  
7 อาจารย์วิราภรณ์ แพบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
    085-8406424 wirapon_1@hotmail.com
8 อาจารย์ศิรินันท์ จันทร์หนัก อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
    089-0732973 bell_l_leb@hotmail.com
9 อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงศ์วงศ์ดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     085-3862828 naratjoy@gmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางมธุรส ชัยวรพร ที่ปรึกษาภาคบริการโลหิตที่ 5 สภากาชาดไทย และที่ปรึกษา รพ.มหาราชนครราชสีมา 119 หมู่ 5 ซอย 5 ถ.พิชัยสงคราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000     081-8780815 c_mathuros@hotmail.com
2 นางวรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-8530611 Wanika.manorom@gmail.com
3 นายประกิต โยธีพิทักษ์ ประธานชมรมนักเทคนิคการแพทย์ รพศ/ รพท กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000     081-863-2934 prakitchonburi@gmail.com
4 นางจิรายุ ผาผ่อง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี 41360     084-2600085 jirayu_pha@yahoo.com
5 นายสุทัศน์ บุญยงค์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000     081-880-9599 sutasmtmu41@hotmail.com
6 ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านแท่น 248/2 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 044-887013
ต่อ 71
044-887013
ต่อ 71
085-638-0707 nutphakal@gmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางขนิษฐา ชูชาวนา กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
    0852193658 kanittac759@gmail.com
2 น.ส.กมลวรรณ แสงสุวรรณ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000     0818518408 Pakojang_5@hotmail.com
3 ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     0812611963 Banjong3@hotmail.com
4 นางพรรณี หรุ่นโพธิ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 122 ถนนสพรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-244973 ต่อ 1327 045-250285 0817909698 Pan_nmub@hotmail.com
5 นายสมศักดิ์ เขื่อนชนะ งานรังสีรักษา รพ.มะเร็งลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000     0898030917 S098030917@yahoo.co.th
6 ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200     0897002366 suchart_kiat@yahoo.com
7 นายสุทัศน์ พลคชา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รพ.เสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043-551322   081-7392341 suthat008@gmail.com
8 นายสาวนพนุช เดชฤาษี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รพ.หางดง 620 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียง 50230 053-441693   089-5536722 kunnop_17@hotmail.co.th
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางโฉมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัด รพ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000     086-1889768 ot_phrae@yahoo.co.th
2 นางนีรชา เหมืองอุ่น งานกิจกรรมบำบัด รพ.นครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180     084-1733698 Neeracha_tk@hotmail.com
3 นางสาววราภรณ์ ส่ำสมบูรณ์ชัย นักกิจกรรมบำบัดปฎิบัติการ งานกิจกรรมบำบัด รพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ที่อยู่ 1/352 ซอยพระสิทธิ์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
    089-8811525
094-6979624
combattgirl@gmail.com combatt_girl@hotmail.com
4 นางเดือนงาม ภักดี งานกิจกรรมบำบัด รพ.ขอนแก่น  ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000     081-3921505 kunnoy2508@gmail.com
5 นางสาวอุดมศรี เดชแสง งานกิจกรรมบำบัด รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
    085-0578246 udomsri_ann@yahoo.com
6 นางสาวนัฏฐกานต์ วุฒิเมธารักษ์ รพ.พระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
    085-0188760 nattakarn_1985@hotmail.com
7 รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง รองศาสตราจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13/11 ซอบเทพประทานพร 1 ถนนเชียงใหม่ลำปาง ตำบลท่าศาลา หมู่ 4 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053-949293 053-946042 084-0405404 wanni54@gmail.com
8 ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาลัยเชียงใหม่
129/4 หมู่บ้านวรารมย์เจริญเมือง ถนนวงแหวนรอบนอก ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
053-949259 054-946042 081-6711625 phuanjai@yaho.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 ผศ.ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-966286 055-966300 089-6393113  prawpuns@hotmail.com
2 นส.ศรัณยา โอฬาร์ชน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
    089-7662661 cdi_72years@yahoo.com
3 นส.จารุวรรณ วงศ์สายตา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000     087-6556401 Ja_jaru@hotmail.com
4 นางนภัสวรรณ โพธิ์ทอง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.พุทธชินราช ห้องเอคโค ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 เลขที่ 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000     086-9392367 Ji_ji_123@hotmail.com
5 นส.อินทิรา กระบวนศรี นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     085-8159040 intirajomjam@gmail.com
6 น.ส.วัชรา สมัครการไถ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.สุราษฎร์ธานี (CCU) ม. 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000     081-4504181 chi_cvt@hotmail.com
7 อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร 236 หมู่ 8 ซอยคุ้มพวงทอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000     084-6487516 watcharabee@gmail.com
8 นางสาวมธุรพจน์ ปุริมะโน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/1 ซอยศาสนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     085-9078200 iamongi@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคม สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย 11/176 คอนโดลุมพินีวิลล์รามคำแหง 44 ซอยรามคำแหง 44 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240     081-8016786 sriwimano@hotmail.com sriwimon.man@mahidol.ac.th
2 นางรัตนา ถิ่นนัยธร นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ รพศ.ตรัง 41 พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-218018 075-218831 084-6253473 ratana_tin@hotmail.com
3 พลตรี รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล รพ.พระมงกุฎเกล้า(กองโสตโสนาสิกรรม) 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2354-7600-28 02-7633073
ต่อ 93710
086-5714193 
  086-5714193  Phongthep_audio@hotmail.com
4 น.ส.นันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี ผู้เชี่ยวชาญนักอรรถบำบัด 8 หน่วยอรรถบำบัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 ที่อยู่ 84 ซอยช่างนาด ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 7 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 02-2564434 
ต่อ 103
02-2564433  089-4934458  jmartana@yahoo.com pnantana@yahoo.com
5 นางสิริกัญญา เลิศศรัณยพงศ์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย รพ.ราชวิถี ที่อยู่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ที่อยู่ 113 /22 หมู่ 4 ซอยติวานนท์ 12 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-5915660   081-4410729 084-1177559 sirikanyapun@yahoo.com
6 ร.ศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 02-2012425   081-4005538 Krisna44@hotmail.com
7 ผ.ศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 02-2012425   084-0748345 Krisna44@hotmail.com
8 รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา) รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ที่อยู่ 274/8 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2201-1000
ต่อ 1515 1525 02-2790995
  085-922122 cjarieng@gmail.com, ractrmahidol@gmail.com sureepoo@mahidol.ac.th
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางสุภาวดี นวลมณี นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-7538534 supavadeen@hotmail.com
2 นายวันชัย ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเสริมทักษะโรสมารี (Rose Marie Academy) 39/932-933หมู่บ้านนิชดาธานี ถ.สามัคคี อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
    081-906-6738 wanchai@rose-marie.ac.th
3 นางสาวสุจิตรา อุสาหะ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600     081-924-5240 suchitra_usaha@yahoo.com
4 นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    081-174-3286 saopan17@hotmail.com
5 นางจินตนา สิงขรอาจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002     081-345-9421 jsingkhorn@hotmail.com
6 ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ รพ.นครพิงค์ 159 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
    085-864-6311 vong_may@hotmail.com
7 น.ส.พิมลรัตน์ คำภาพงษ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รพ.พระพุทธบาท 86 หมู่ 8 ต.ธาราเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120     086-0459084 k.pimonrat@hotmail.com
8 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร นักจิตยาคลินิก รพ.สระบุรี 94/53 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 036-211008 036-211624 087-4114202 narenai@hotmail.com
             
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ชมรมช่างกายอุปกรณ์ รพ.สมุทปราการ ที่อยู่ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280     081-866-0772 momsakul@gmail.com
2 นางสาวนพรัตน์ วัชรพันธุ์ ช่างกายอุปกรณ์ รพ.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032-211766   089-011-6865 ning_po@hotmail.com
3 นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล ผู้ช่วยอาจารย์/นักกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 14 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 ที่อยู่บ้าน 34/3 ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 02-4193440 02-4332129 086-065-3470 Bow.jutamatpinit@gmail.com
4 นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน รพ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-511-503   086-635-9639 atlove101@gmail.com
5 นายมานะ โลกาวัฒนะ นักกายอุปกรณ์ รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี 53 ถนนรถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-425-205   083-964-8554 tongamedia@hotmail.com
6 นายกฤชปภพ เรืองสุวรรณ นักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611-282   091-010-6910 Po.burirum@gmail.com
7 น.ส.ณัฐรัตน์ ตันติวังไพศาล นักกายอุปกรณ์ รพ.สมุทปราการ ที่อยู่ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280     091-0106910 chensuxin.fai@gmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางสาวศรินทิพย์ แสงสาตรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.สระบุรี 44/1 ถนนประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 036-316555
ต่อ 2177
036-211624 081-2935700 jewysarin@gmail.com
2 นางกรรณิการ์  เจียมจรัสรังษี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.นครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 (บ้าน) ที่อยู่ 18 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-999212 053-999212 081-8850488 nai_kanni@hotmail.com
3 นางอายิสาห์  หะยีนิอาลี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.ยะลา อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
    081-9592179 zah_ha@hotmail.com  
4  นางเยาวเรศ  คำมะนาด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.ขอนแก่น 54 หม่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-336789 043-238900 081-2625464 yaowaretmaw@hotmail.com
5 นางอชิมา  เกิดกล้า นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักบริหารการสาธรณสุขกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5901629 02-5901634 086-6658549 ashimamster@gmail.com 1177mk@gmail.com
6 นางธิดารัตน์  สุวรรณ   นักสังคมสงเคราะห์ (อิสระ) 7/258 หมู่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000     081-6522642 kaew.thidarat@gmail.com
7 น.ส.มลฤดี จินดาอนันต์ยศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ที่อยู่ รพ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000     081-6347671 socialwork_sk@hotmail.com
8 นางผานิต กุลสืบ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000     081-8748885 kulseubp@hotmail.com
9 นางมาลี รุจิรานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000     086-6762496 rujiranunt.swphet@hotmailcom
10 นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย     081-8300319 piyapiy@hotmail.co.th
11 นางสาวมลฤดี จินดาอนันต์ยศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 1500 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทร 74000 034-427099 034-411488 081-6347671 medsoc_sk@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน นักโภชนาการ รพ.อุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-245555 ต่อ 1312 042-247711 081-8733824 w.anusorn22@hotmail.com
2 นางพัชรวีร์ ทันละกิจ นักวิชาการโภชนาการ รพ.รามาธิบดี (ฝ่ายโภชนาการ) 270 ถ.พระราม 6 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กทม.10400 ที่อยู่ 91/194 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5261996 02-2011731 089-1328828 nuging28hotmail.com
3 นางพยอม ดวงภักดี รพ.สงขลา 666 ถ.สงขลาระโนด อ.เมือง จ.สงขลา 90110     081-7666472 payornd@gmail.com
4 นางสาวอุไรพร วสันต์ขจร รพ.ลำปาง ที่อยู่ 280 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000     086-5869609 up2099@gmail.com
5 นางลัดดา สิริวีระพันธ์ รพ.โพธาราม ที่อยู่ 29 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120
    086 - 0241824 bsociety@hotmail.co.th
6 นางศรีสมาน อินสุวรรณ์ รพ.สระบุรี ที่อยู่ 18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
036-211-624   084-0182735 srisamarn_in@hotmail.com
7 นางกุลพร สุขุมาลตระกูล นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5904308 02-5904339 086-3192962 kunpunk11@gmail.com
8 ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม ที่ปรึกษาสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 250/195 พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900     081-8047577 s.taechangam@gmail.com
9 ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (บ้าน) 444/9 ซอยงามวงศ์วาน 27 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 10100 02-9397782 02-9397782 081-9090016 chanida.par@mahidol.ac.th thaicliektic@gmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 พจ.สมชาย จิรพินิจวงศ์ กรรมการวิชาชีพฯ คลินิกหัวเฉียว ไทย-จีน แพทย์แผนไทย 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100 02-223111
ต่อ 010
  081-4839918 xieqiangming@hotmail.com
2 พจ.นพ.ภาสกิจ วัณณาวิบูล กรรมการวิชาชีพฯ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 36/156-157 ซอยวัดกำแพง 42/2 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-9665028   089-9253561 docter_bhasakil@hotmail.com
3 พจ.เซ็งจุ้น แซ่ลี คลินิกหัวเฉียว ไทย-จีน แพทย์แผนไทย 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100     086-5552268 tcm.dr.aaron@gmail.com
4 พจ.ธนภัทร จินตกุล กรรมการวิชาชีพฯ หัวหน้าสถานพยาบาล วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนคณบดีวิทยาลัย มหาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10901 02-5137839 02-5137842 081-6158708 081-3080402 liontana[at@gmail.com r.chalermglin@gmail.com
5 พจ.เซ็งจุ้น แซ่ลี กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก กองประกอบโรคศิลปะ กรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-7319760 kung_4311@hotmail.com
6 พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์ อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3126300 ต่อ 1108 02-3126479 095-6025236 jingshu_mccsin@hayao.com
7 อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธิ์ อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3126300 ต่อ 1108 1451 02-3126479 081-4401230 nan_pn@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางบรรจง สร้อยคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำราบ รพ.สต.ตำบลเมืองศรีไค 132 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045-424556   081-8775293 Jong9876@hotmail.com
2 นายธาดา วรรธนนิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สำนักงานวารสารหมออนามัย ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 88/20 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 044-679119 044-679768 081-9775095 tadawad@gmail.com
3 นายสาคร นาต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รพ.สต.บ้านต๋อม 111 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-458752 054-458752 089-2635955 banton206@gmail.com
4 นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอ บ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 077-341056 077-341056 089-872652 para2507@gmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางฐิติกา แสนการุณ รพ.วารินชำราบ 46 หมู่ 6 ถนนวารินศรีสะเกษ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำนาญ จ.อุบลราชธานี 34000 045-267259-63 045-267258 890-6277392 Thitika58@gmail.com
2 ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลับแล 163 หมู่ 11 ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์ 53130
  055-431345 081-2803215 phasuk_K@hotmail.com
3 นางฐิติมา โพธิศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาอายุรศาสตร์ศัลยกรรมศาสตร์ รพ.เสลภูมิ ที่อยู่ 19 หมู่ 11 หมู่บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
043-551-322 043-551322 083-7851991 Jatithima@hotmail.com
4 นางสาวเพชรา คงศรี หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและหน่วยบริหารปฐมภูมิ รพ.บ้านตาก 98 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 055-591435
ต่อ 107
055-951436 ต่อ 106 081-8866862 phetnnnn@gmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นางสาวนันทิกร จำปาสา เภสัชกรรมชำนาญการ รพ.วารินชำราบ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045-267259-63   081-7603895 J_Tharat@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 พญ.ญาตยา นพรัตกานต์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.บางกรวย 15/10 ซอยวัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110     089-6998596 nataya_ying@yahoo.com
2 ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ที่อยู่ 195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000     081-4716741 beebayon@yahoo.com
3 นางจริญญา เชลลอง ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.จตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 043-561073   089-9118040 roijunghoo4575@hotmail.com
4 นายชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 279 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 02-4112592   084-3561154 bankabab@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ รพ.ละงู 194 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 074-773563-8 074-773562 081-9577661 pawitvan@hotmail.com
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร เบอร์มือถือ อีเมล์
1 นายสุกษม อามระดิษ เลขาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02 965 9193   081-9359552 suvi_sar@hotmail.com
2 นายอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02 965 9193   081-9359552  
3 นางสาวนุชรีพร นิลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย นุชรีพร 41/215 ถ.ห้วหินห้วยมงคล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110     084-3007673 086-1646350 nutcth-nill@hotmail.com
4 นางสาวธารณา จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บางกรวย 65/6 หมู่ 5 หมู่บ้านนนทรีวิลล่า ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     092-2826619 suparatiun@hotmail.com
5 นายสมชาย ช้างแก้วมณี สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    081-1306211  
6 นายนิเวศน์ บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
    089-1229971 nives_sa@hotmail.com
7 นายศุภกร ขำวิไล ผอ.ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยศุภกรแอนด์บอดี้สปา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 22 ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-3004672   088-5780119 080-2688534 supakorn_bodyeare@hotmail.com
8 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีคณะเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก อุปนายกสภากายภาพบำบัด 02-6495447-9 ต่อ 252 02-6495450 083-1237446 kchaipinyo@gmail.com
9 นางสาวนนทกร บุญบำรุง หัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด รพ.อู่ทอง 220 หมู่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160     089-8297600 auiacardia@gmail.com
10 นางสาวสาริณี แก้วสว่าง ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
    081-3411501 hisarinee@hotmail.com
11 นายสุริยา ชอลี รพ.สมุทรสาคร 1500 ถ.เอกชัย อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร 74000     086-5971566 sun_flowersg@yahoo.com
12 นางเกตแก้ว ขุนชำนาญ รพ.หาดใหญ่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
    081-5981777 kkpt22@gmail.com
13 นางสาววรัสยาพร พงศธรไชยภัทร์ รพ.บางแพ ที่อยู่ 124 ถ.บางแพ-ดำเนินสะดวก ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160   032-381020 032-381148 ต่อ 100 089-7468981  
14 อาจารย์วิราภรณ์ แพบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     085-8406424 wirapon_1@hotmail.com
15 อาจารย์ศิรินันท์ จันทร์หนัก อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     089-0732973 bell_l_leb@hotmail.com
16 อาจารย์ณรัตน์ พิชัยยงศ์วงศ์ดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนาตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     085-3862828 naratjoy@gmail.com
17 นางมธุรส ชัยวรพร ที่ปรึกษาภาคบริการโลหิตที่ 5 สภากาชาดไทย และที่ปรึกษา รพ.มหาราชนครราชสีมา 119 หมู่ 5 ซอย 5 ถ.พิชัยสงคราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
    081-8780815 c_mathuros@hotmail.com
18 นางวรรณิกา มโนรมณ์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-8530611 Wanika.manorom@gmail.com
19 นายประกิต โยธีพิทักษ์ ประธานชมรมนักเทคนิคการแพทย์ รพศ/ รพท กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000     081-8632934 prakitchonburi@gmail.com
20 นางจิรายุ ผาผ่อง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.หนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี 41360     084-2600085 jirayu_pha@yahoo.com
21 นายสุทัศน์ บุญยงค์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000     081-8809599 sutasmtmu41@hotmail.com
22 ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านแท่น 248/2 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 044-887013
ต่อ 71
044-887013 ต่อ 71 085-6380707 nutphakal@gmail.com
23 นางขนิษฐา ชูชาวนา กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระยุพราชสะแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000     085-2193658 kanittac759@gmail.com
24 น.ส.กมลวรรณ แสงสุวรรณ กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.สิงห์บุรี อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
    081-8518408 Pakojang_5@hotmail.com
25 ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     081-2611963 Banjong3@hotmail.com
26 นางพรรณี หรุ่นโพธิ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 122 ถนนสพรรสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-244973
ต่อ 1327
045-250285 081-7909698 Pan_nmub@hotmail.com
27 นายสมศักดิ์ เขื่อนชนะ งานรังสีรักษา รพ.มะเร็งลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000     089-8030917 S098030917@yahoo.co.th
28 ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200     089-7002366 suchart_kiat@yahoo.com
29 นายสุทัศน์ พลคชา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รพ.เสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043-551322   081-7392341 suthat008@gmail.com
30 นายสาวนพนุช เดชฤาษี นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ รพ.หางดง 620 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียง 50230 053-441693   089-5536722 kunnop_17@hotmail.co.th
31 นางโฉมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัด รพ.แพร่ อ.เมือง จ.แพร่ 54000     086-1889768 ot_phrae@yahoo.co.th
32 นางนีรชา เหมืองอุ่น งานกิจกรรมบำบัด รพ.นครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180     084-1733698 Neeracha_tk@hotmail.com
33 นางสาววราภรณ์ ส่ำสมบูรณ์ชัย นักกิจกรรมบำบัดปฎิบัติการ งานกิจกรรมบำบัด รพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ที่อยู่ 1/352 ซอยพระสิทธิ์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130     089-8811525 094-6979624 combattgirl@gmail.com combatt_girl@hotmail.com
34 นางเดือนงาม ภักดี งานกิจกรรมบำบัด รพ.ขอนแก่น  ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000     081-3921505 kunnoy2508@gmail.com
35 นางสาวอุดมศรี เดชแสง งานกิจกรรมบำบัด รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
    085-0578246 udomsri_ann@yahoo.com
36 นางสาวนัฏฐกานต์ วุฒิเมธารักษ์ รพ.พระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000     085-0188760 nattakarn_1985@hotmail.com
37 รศ.ดร.วรรณนิภา บุญระยอง รองศาสตราจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13/11 ซอบเทพประทานพร 1 ถนนเชียงใหม่ลำปาง ตำบลท่าศาลา หมู่ 4 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-949293 053-946042 084-0405404 wanni54@gmail.com
38 ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาลัยเชียงใหม่ 129/4 หมู่บ้านวรารมย์เจริญเมือง ถนนวงแหวนรอบนอก ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 053-949259 054-946042 081-6711625 phuanjai@yaho.com
39 ผศ.ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-966286 055-966300 089-6393113 prawpuns@hotmail.com
40 นส.ศรัณยา โอฬาร์ชน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110     089-7662661 cdi_72years@yahoo.com
41 นส.จารุวรรณ วงศ์สายตา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000     087-6556401 Ja_jaru@hotmail.com
42 นางนภัสวรรณ โพธิ์ทอง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.พุทธชินราช ห้องเอคโค ตึกอายุรกรรม ชั้น 1 เลขที่ 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000     086-9392367 Ji_ji_123@hotmail.com
43 นส.อินทิรา กระบวนศรี นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     085-8159040 intirajomjam@gmail.com
44 น.ส.วัชรา สมัครการไถ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.สุราษฎร์ธานี (CCU) ม. 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
    081-4504181 chi_cvt@hotmail.com
45 อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร 236 หมู่ 8 ซอยคุ้มพวงทอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000     084-6487516 watcharabee@gmail.com
46 นางสาวมธุรพจน์ ปุริมะโน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/1 ซอยศาสนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     085-9078200 iamongi@hotmail.com
47 ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคม สมาคมโสตสัมผัสวิทยา
และการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย 11/176 คอนโดลุมพินีวิลล์รามคำแหง 44 ซอยรามคำแหง 44 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
    081-8016786 sriwimano@hotmail.com sriwimon.man@mahidol.ac.th
48 นางรัตนา ถิ่นนัยธร นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ รพศ.ตรัง 41 พระรามหก ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
075-218018 075-218831 084-6253473 ratana_tin@hotmail.com
49 พลตรี รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล รพ.พระมงกุฎเกล้า(กองโสตโสนาสิกรรม) 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 02-3547600-28
02-7633073
ต่อ 93710
086-5714193
    Phongthep_audio@hotmail.com
50 น.ส.นันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี ผู้เชี่ยวชาญนักอรรถบำบัด 8 หน่วยอรรถบำบัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 ที่อยู่ 84 ซอยช่างนาด ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 7 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 02-2564434
ต่อ 103
02-2564433 089-4934458 jmartana@yahoo.com pnantana@yahoo.com
51 นางสิริกัญญา เลิศศรัณยพงศ์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย รพ.ราชวิถี
ที่อยู่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ที่อยู่ 113 /22 หมู่ 4 ซอยติวานนท์ 12 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-5915660   081-4410729 084-1177559 sirikanyapun@yahoo.com
52 ร.ศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 02-2012425   081-4005538 Krisna44@hotmail.com
53 ผ.ศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 02-2012425   084-0748345 Krisna44@hotmail.com
54 รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยา) รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ที่อยู่ 274/8 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2201-1000
ต่อ 1515 1525 02-2790995
  085-922122 cjarieng@gmail.com ractrmahidol@gmail.com sureepoo@mahidol.ac.th
55 นางสุภาวดี นวลมณี นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-7538534 supavadeen@hotmail.com
56 นายวันชัย ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเสริมทักษะโรสมารี (Rose Marie Academy) 39/932-933หมู่บ้านนิชดาธานี ถ.สามัคคี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120     081-9066738 wanchai@rose-marie.ac.th
57 นางสาวสุจิตรา อุสาหะ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600     081-9245240 suchitra_usaha@yahoo.com
58 นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    081-1743286 saopan17@hotmail.com
59 นางจินตนา สิงขรอาจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002     081-3459421 jsingkhorn@hotmail.com
60 ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ รพ.นครพิงค์ 159 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
    085-8646311 vong_may@hotmail.com
61 น.ส.พิมลรัตน์ คำภาพงษ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ รพ.พระพุทธบาท 86 หมู่ 8 ต.ธาราเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120     086-0459084 k.pimonrat@hotmail.com
62 นางสาวนารีรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร นักจิตยาคลินิก รพ.สระบุรี 94/53 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 036-211008 036-211624 087-4114202 narenai@hotmail.com
63 หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ชมรมช่างกายอุปกรณ์ รพ.สมุทปราการ ที่อยู่ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280     081-8660772 momsakul@gmail.com
64 นางสาวนพรัตน์ วัชรพันธุ์ ช่างกายอุปกรณ์ รพ.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
032-211766   089-0116865 ning_po@hotmail.com
65 นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล ผู้ช่วยอาจารย์/นักกายอุปกรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 14 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 ที่อยู่บ้าน 34/3 ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 02-4193440 02-4332129 086-0653470 Bow.jutamatpinit@gmail.com
66 นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน รพ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-511-503   086-6359639 atlove101@gmail.com
67 นายมานะ โลกาวัฒนะ นักกายอุปกรณ์ รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี 53 ถนนรถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-425-205   083-9648554 tongamedia@hotmail.com
68 นายกฤชปภพ เรืองสุวรรณ นักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-611-282   091-0106910 Po.burirum@gmail.com
69 น.ส.ณัฐรัตน์ ตันติวังไพศาล นักกายอุปกรณ์ รพ.สมุทปราการ ที่อยู่ 71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280     091-0106910 chensuxin.fai@gmail.com
70 นางสาวศรินทิพย์ แสงสาตรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.สระบุรี 44/1 ถนนประชาอุทิศ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 18110
036-316555
ต่อ 2177
036-211624 081-2935700 jewysarin@gmail.com
71 นางกรรณิการ์  เจียมจรัสรังษี   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.นครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 (บ้าน) ที่อยู่ 18 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-999212 053-999212 081-8850488 nai_kanni@hotmail.com
72 นางอายิสาห์  หะยีนิอาลี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000     081-9592179 zah_ha@hotmail.com  
73  นางเยาวเรศ  คำมะนาด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.ขอนแก่น 54 หม่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-336789 043-238900 081-2625464 yaowaretmaw@hotmail.com
74 นางอชิมา  เกิดกล้า นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักบริหารการสาธรณสุขกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5901629 02-5901634 086-6658549 ashimamster@gmail.com 1177mk@gmail.com
75 นางธิดารัตน์  สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ (อิสระ) 7/258 หมู่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000     081-6522642 kaew.thidarat@gmail.com
76 น.ส.มลฤดี จินดาอนันต์ยศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ที่อยู่ รพ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000     081-6347671 socialwork_sk@hotmail.com
77 นางผานิต กุลสืบ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000     081-8748885 kulseubp@hotmail.com
78 นางมาลี รุจิรานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000     086-6762496 rujiranunt.swphet@hotmail.com
79 นางปิยะฉัตร ชื่นตระกูล นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย     081-8300319 piyapiy@hotmail.co.th
80 นางสาวมลฤดี จินดาอนันต์ยศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 1500 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทร 74000 034-427099 034-411488 081-6347671 medsoc_sk@hotmail.com
81 นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน นักโภชนาการ รพ.อุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-245555
ต่อ 1312
042-247711 081-8733824 w.anusorn22@hotmail.com
82 นางพัชรวีร์ ทันละกิจ นักวิชาการโภชนาการ รพ.รามาธิบดี (ฝ่ายโภชนาการ) 270 ถ.พระราม 6 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กทม.10400 ที่อยู่ 91/194 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5261996 02-2011731 089-1328828 nuging28hotmail.com
83 นางพยอม ดวงภักดี รพ.สงขลา 666 ถ.สงขลาระโนด อ.เมือง
จ.สงขลา 90110
    081-7666472 payornd@gmail.com
84 นางสาวอุไรพร วสันต์ขจร รพ.ลำปาง ที่อยู่ 280 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
    086-5869609 up2099@gmail.com
85 นางลัดดา สิริวีระพันธ์ รพ.โพธาราม ที่อยู่ 29 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120     086-0241824 bsociety@hotmail.co.th
86 นางศรีสมาน อินสุวรรณ์ รพ.สระบุรี ที่อยู่ 18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-211-624   084-0182735 srisamarn_in@hotmail.com
87 นางกุลพร สุขุมาลตระกูล นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-5904308 02-5904339 086-3192962 kunpunk11@gmail.com
88 ผศ.ดร.สุนาฎ เตชางาม ที่ปรึกษาสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 250/195 พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900     081-8047577 s.taechangam@gmail.com
89 ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 1845/11 ซอยบริรักษ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (บ้าน) 444/9 ซอยงามวงศ์วาน 27 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 10100 02-9397782 02-9397782 081-9090016 chanida.par@mahidol.ac.th thaicliektic@gmail.com
90 พจ.สมชาย จิรพินิจวงศ์ กรรมการวิชาชีพฯ คลินิกหัวเฉียว ไทย-จีน แพทย์แผนไทย 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100 02-223111
ต่อ 010
  081-4839918 xieqiangming@hotmail.com
91 พจ.นพ.ภาสกิจ วัณณาวิบูล กรรมการวิชาชีพฯ อุปนายก
และเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 36/156-157 ซอยวัดกำแพง 42/2 ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-9665028   089-9253561 docter_bhasakil@hotmail.com
92 พจ.เซ็งจุ้น แซ่ลี คลินิกหัวเฉียว ไทย-จีน แพทย์แผนไทย 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.10100     086-5552268 tcm.dr.aaron@gmail.com
93 พจ.ธนภัทร จินตกุล กรรมการวิชาชีพฯ หัวหน้าสถานพยาบาล วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนคณบดีวิทยาลัย มหาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10901 02-5137839 02-5137842 081-6158708
081-3080402 ติดต่อผ่าน
อาจารย์รัตนา
liontana[at@gmail.com r.chalermglin@gmail.com
94 พจ.เซ็งจุ้น แซ่ลี กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก กองประกอบโรคศิลปะ กรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     081-7319760 kung_4311@hotmail.com
95 พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์ อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3126300
ต่อ 1108
02-3126479 095-6025236 jingshu_mccsin@hayao.com
96 อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธิ์ อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ 18/18 ถนนบางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3126300
ต่อ 1108 1451
02-3126479 081-4401230 nan_pn@hotmail.com
97 นางบรรจง สร้อยคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำราบ รพ.สต.ตำบลเมืองศรีไค 132 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
045-424556   081-8775293 Jong9876@hotmail.com
98 นายธาดา วรรธนนิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สำนักงานวารสารหมออนามัย ตึก 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 88/20 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 044-679119 044-679768 081-9775095 tadawad@gmail.com
99 นายสาคร นาต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รพ.สต.บ้านต๋อม 111 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-458752 054-458752 089-2635955 banton206@gmail.com
100 นายปรเมษฐ์ จินา สาธารณสุขอำเภอ บ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 077-341056 077-341056 089-872652 para2507@gmail.com
101 นางฐิติกา แสนการุณ รพ.วารินชำราบ 46 หมู่ 6 ถนนวารินศรีสะเกษ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำนาญ จ.อุบลราชธานี 34000 045-267259-63 045-267258 890-6277392 Thitika58@gmail.com
102 ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลับแล 163 หมู่ 11 ต.ชัยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130   055-431345 081-2803215 phasuk_K@hotmail.com
103 นางฐิติมา โพธิศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาอายุรศาสตร์ศัลยกรรมศาสตร์ รพ.เสลภูมิ ที่อยู่ 19 หมู่ 11 หมู่บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45120
043-551322 043-551322 083-7851991 Jatithima@hotmail.com
104 นางสาวเพชรา คงศรี หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และหน่วยบริหารปฐมภูมิ รพ.บ้านตาก 98 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
055-591435
ต่อ 107
055-951436 ต่อ 106 081-8866862 phetnnnn@gmail.com
105 นางสาวนันทิกร จำปาสา เภสัชกรรมชำนาญการ รพ.วารินชำราบ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045-267259-63   081-7603895 J_Tharat@hotmail.com
106 พญ.ญาตยา นพรัตกานต์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.บางกรวย 15/10 ซอยวัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
    089-6998596 nataya_ying@yahoo.com
107 ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ที่อยู่ 195 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000     081-4716741 beebayon@yahoo.com
108 นางจริญญา เชลลอง ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.จตุรพักตรพิมาน 165 หมู่ 4 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
043-561073   089-9118040 roijunghoo4575@hotmail.com
109 นายชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 279 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 02-4112592   084-3561154 bankabab@hotmail.com
110 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ รพ.ละงู 194 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 074-773563-8 074-773562 081-9577661 pawitvan@hotmail.com