รับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5)

9348 แชร์
สปสช.เขต จังหวัด อำเภอ/เขต รายชื่อองค์กร ผู้ประสานงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail ประกาศขึ้นทะเบียน
เขต 1 เชียงใหม่ เชียงราย เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงราย นายธนชัย ฟูเฟื่อง 438-439 หมู่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 089-953-2782 thanachai.rk48@hotmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พ.ย. 2552 (ลำดับที่ 3)
เขต 1 เชียงใหม่ พะเยา เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา น.ส.ชนากานต์ วงค์วารินทร์ 91 หมุ่ 2 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 081-645-1255 jum0008@gmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พ.ย. 2552 (ลำดับที่ 4)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดแพร่ นางภิรมณ์พร กวาวสาม 217/2 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 1) 054-531680
2) 081-758-9316
phrae.01@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 8)
เขต 1 เชียงใหม่ ลำปาง เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลำปาง นางณิชรัศน์ แลวงศ์นิล 99/45 ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 081-987-1627, Fax.054-352393 cheewidee@gmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 9)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ เด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายนพรัตน์ มิ่งขวัญ
นายอนันต์ อ่อนสนิท
เทศบาลตำบลเด่นชัย 39 หมู่ 1 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110 081-783-4810 auddy57@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 13)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นางกรรณนิพา กันยะมี เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ถ.ขุนม่วงไข่ขจร ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 1) 087-203-9610, 2) 054-635425 nongmuangkai@hotmail.com nisamanee_k@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 14)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายประกอบ อินสุริยา
นางณัฐพร เวียงจันทร์
น.ส.สุธาสินี บุญทร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 1) 054-588312
2) 054-588289
wangchin1@wangchin.go.th (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 15)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก จังหวัดแพร่ นายอรรณพ ปินตา
นายสุรินทร์ ปวนเอ้ย
นายบรรจง คำอ่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก 146 หมู่ 6 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54000 054-656111 supasri99@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553(ลำดับที่ 16)
เขต 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ หางดง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ นางนันท์นภัส ก้อแก้ว 109 หมู่ 9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 52030 089-885-7294
Fax.053-200208
nan-294@hotmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553 (ลำดับที่ 20)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ สูงเม่น สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพนม พวงดอก
นายสมบูรณ์ ขุนจันทร์
99 หมู่ 3 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 054-541229 ต่อ 16
Fax.054-544591
5540413@thailocaladmin.go.th (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553 (ลำดับที่ 25)
เขต 1 เชียงใหม่ ลำปาง เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จังหวัดลำปาง นางชนิกานต์ ชมภูบุตร 124/50 ถ.ท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 1) 054-222539
2) 083-152-9359
chanikan91@gmail.com (ฉบับที12) วันที่ 19 ม.ค. 2555(ลำดับที่ 42)
เขต 1 เชียงใหม่ พะเยา เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดพะเยา นายสุธีทัศน์ จินาวงค์ 77 หมู่ 7 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 088-762-3262 jongnavi@hotmail.com (ฉบับที่ 15) วันที่ 17 ม.ค. 2556(ลำดับที่ 45)
เขต 1 เชียงใหม่ ลำพูน เมือง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดลำพูน นางพงศ์เพ็ญ วรรณเวศ 9 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 1) 053-530101
2) 095-464-3094
3) 086-114-9068
tunkmay55@gmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557(ลำดับที่ 62)
เขต 1 เชียงใหม่ เชียงราย เมือง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงราย นายยุทธนา ไกลถิ่น 105/9 หมู่ 1 ซอย 5 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 1) 053-600054
2) 093-137-0775
yuttama022@hotmail.com (ฉบับที่ 21)วันที่ 18 ธ.ค. 2557(ลำดับที่ 85)
เขต 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ้บ 5/1 ซอย 12 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 083-766-9574 ecgcmip@hotmail.com (ฉบับที่ 24) วันที่ 16 ก.ค. 2558 ลำดับที่ 91)
เขต 1 เชียงใหม่ พะเยา เชียงคำ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน แรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา นางศรีประภา มีสุข สำนักงานสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว 215 หมู่ 8 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 084-489-4602   (ฉบับที่ 24) วันที่ 16 ก.ค. 2558(ลำดับที่ 92)
เขต 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายยงค์ยุธ เนตรพงค์ 69/6 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 090-915-7469   (ฉบับที่ 1 ปี 2560) วันที่ 28 กย. 2560 (ลำดับที่ 116)
เขต 1 เชียงใหม่ แพร่ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดแพร่ นายคำภีร์ วิกานะ 178/32 ถงยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 085-707-8168   วันที่ 26 ก.ค. 2561 (ลำดับที่ 120)
เขต 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบัวไข จันทร์ใจหล้า 51/2 ถนนชำนาญสถิต ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 089-431-5872   (ฉบับที 1 ปี 63) วันที่ 27 ส.ค. 63(ลำดับที่ 135)
เขต 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ แม่อาย ศูนย์ประสานงานสุขภาพเครือข่ายพัฒนานานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุมิตร วอพะพอ 334 หมู่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 1) 097-152-2004
2) 080-127-4270
  (ฉบับที 1 ปี 63) วันที่ 27 ส.ค. 63(ลำดับที่ 136)
เขต 2 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวดวงใจ โรจน์เจริญชัย 72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 089-566-7704 fonjai4@yahoo.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553(ลำดับที่ 7)
เขต 2 พิษณุโลก พิษณุโลก พรหมพิราม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพิษณุโลก นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง
นางอรวรรณ เชียงทอง
59/1 หมู่ 2 ตำบลฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180 1) 087-197-8829
2) 083-163-5882
roongrit02@hotmail.com, orawan5882@gmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553(ลำดับที่ 22)
เขต 2 พิษณุโลก สุโขทัย เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุโขทัย นางผ่องนภา เนียมน่วม
นางสาวนวพร กันติกมาศ
15/9 หมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 1) 055-610238
2) 093-139-2325
gift0988169245@gmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557(ลำดับที่ 63)
เขต 2 พิษณุโลก ตาก เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตาก นางศิวะพร คงทรัพย์ 1/92 ถ.กิตติขจร ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 081-045-5735 siwapon_ks@hotmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558(ลำดับที่ 94)
เขต 2 พิษณุโลก พิษณุโลก วัดโบสถ์ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวฐิตาภา พุกบัว 229 หมู่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 086-925-8010 thitapha52@gmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558(ลำดับที่ 96)
เขต 2 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาววรัญญา จันทร์อุดม 222/1 หมู่ 8 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 081-860-9895 varanya107@hotmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558(ลำดับที่ 101)
เขต 3 นครสวรรค์ ชัยนาท เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชัยนาท นายดำรงค์ ดำรงพันธ์ 64 หมู่ 4 ถ.เขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 084-361-4530
Fax.056-411221
domrong7619@gmail.com (ฉบับที่8) วันที่ 21 ก.ค. 2554(ลำดับที่ 31)
เขต 3 นครสวรรค์ กำแพงเพชร เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร นายสุชาติ ภู่สีทอง 36 หมู่ 16 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 081-973-4020 dompunu_@hotmail.com (ฉบับที่10) วันที่ 30 ส.ค. 2554(ลำดับที่ 36)
เขต 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ นายเหรียญ บุญสำลี 64 หมู่ 2 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 1) 086-207-9839
2) 084-573-3259
  (ฉบับที่10) วันที่ 30 ส.ค. 2554(ลำดับที่ 38)
เขต 3 นครสวรรค์ พิจิตร เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพิจิตร นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อาคารสนามกีฬา ตำบลคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 1) 094-609-5305
2) 056-03 917
rung19715@hotmail.com (ฉบับที่14) วันที่ 15 พ.ย. 2555(ลำดับที่ 44)
เขต 3 นครสวรรค์ อุทัยธานี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุทัยธานี นายสุทธิพร สุทธาภัทร 63/19 ถนนศรีน้ำซึม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 60000 081-972-7423 wilfthai@gmail.com (ฉบับที่ 18) วันที่ 17 ต.ค. 2556(ลำดับที่ 56)
เขต 4 สระบุรี นครนายก เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครนายก นายบุญยัง กังใจ 65 หมู่ 4 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 1) 081-864-5052
2) 037-320369
opeon.dongku@gmail.com (ฉบับที่1) วันที่ 1 ก.ย. 2552(ลำดับที่ 1)
เขต 4 สระบุรี สระบุรี หนองแซง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระบุรี นางกมลปฐม กัณหา 2 หมุ่ 7 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 084-361-4533 kanha2497_@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553(ลำดับที่ 11)
เขต 4 สระบุรี ลพบุรี โคกสำโรง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร 22 หมู่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 089-537-8737   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 65)
เขต 4 สระบุรี สิงห์บุรี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี นายประชาญ มีสี 13 หมู่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 087-048-0700   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 66)
เขต 4 สระบุรี อ่างทอง เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอ่างทอง นายธงชัย กันพันธ์ นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี 1/2 ถนนเทศบาล 14 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 1) 062-335-0553 2) 083-846-9302   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 67)
เขต 4 สระบุรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวชลดา บุญเกษม 5/10 ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 1) 035-241199 2) 081-851-2003   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 68)
เขต 4 สระบุรี นนทบุรี บางบัว ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนนทบุรี นางจินตนา กวาวป้ญญา 120/33 หมู่ 9 ซอย 12/1 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 081-257-5686   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 69)
เขต 4 สระบุรี ปทุมธานี ธัญบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพันธ์รวี ยอดมา สโมสรธราดลบุรี หมู่ 1 ชุมชนธราดลบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 10210 086-996-2911 Fax. 02-9052488   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 70)
เขต 4 สระบุรี ปทุมธานี เมือง ศูนย์ประเด็นเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นางสาวอรกัลยา พิชชาออน 241 ซอย A5 หมู่บ้านสินธร 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 1) 02-5672209 2) 084-468-6238 pearlja.478@gmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 71)
เขต 4 สระบุรี ปทุมธานี คลองหลวง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปทุมธานี นางปาณิช์ลิดา พืชน์เงิน 29/136 คลองหกรีสอร์ท หมู่ 2 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 093-649-6953   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 126)
เขต 4 สระบุรี ปทุมธานี ธัญบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายชั้น สูงเนิน 61 ม.3 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 10210 085-093-4333   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 127)
เขต 4 สระบุรี ลพบุรี ลำสนธิ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายยุทธ ศรีทา นางบุญสม สุขเกษม 195 หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190 082-165-8041   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 128)
เขต 4 สระบุรี ลพบุรี ชัยบาดาล กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายบุญธรรม รุ่งศรี 747 หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 089-801-4856 boontumaoo@gmail.com (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 129)
เขต 4 สระบุรี สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ชมรมผู้สูงอายุโพสังโฆ จังหวัดสิงห์บุรี 1) นายพะเยาว์ เรืองพงษ์ 2) นางจิตตรี ชัชวาล 3) นายยงยุทธ กองแก้ว 57 หมู่ 1 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150 086-121-5616   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 130)
เขต 4 สระบุรี อ่างทอง สามโก้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ จังหวัดอ่างทอง 1) นายภาษิต ขุนศิริวัฒน์ 2) นางแสงเทียน ทิพนำพา 68/2 หมู่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 1) 086-066-4501 2) 089-905-2849 pasit_chun@hotmail.com (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 131)
เขต 4 สระบุรี อ่างทอง โพธิ์ทอง ศูนย์คุ้มครองสุขภาพประชาชน จังหวัดอ่างทอง นางบุญเยี่ยม โตประดิษฐ์ 12 หมู่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 098-614-8369   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 132)
เขต 4 สระบุรี ลพบุรี บ้านหมี่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุข ธานี 311 หมู่ 4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 089-804-9180 gulab.ballfino067@gmail.com (ฉบับที่ 3 ปี 62) วันที่ 27 มิย. 62 (ลำดับที่ 133)
เขต 5 ราชบุรี สมุทรสงคราม เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม 1) นางสาวจุฑามาศ หีบแก้ว 2) นางสาวกมลชนก ชาวศรี 105/13 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 1) 098-497-3376 2) 091-747-1169 3) 098-497-3316 maeklongconsumer@gmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 10)
เขต 5 ราชบุรี กาญจนบุรี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 1) นางสาวจิรชยา ทองผาสีงาม 2) นายสุนทร สุริโย (ประธานกรรมการ) เลขที่ 178/7 ม.11 ถ.พุรางนิมิต-เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 1) 099 624-8926, 092-773-9436 2) 081-858-8358 3) 080-437-3337 1) thongphasingam@gmail.com 2) suntornsu@gmail.com 3) nhscc.kan@gmail.com 4) ID-line 0804373337 (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553 (ลำดับที่ 18)
เขต 5 ราชบุรี ราชบุรี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี 1) น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง 2) น.ส.ปียาภรณ์ พุ่มพวง(ออย) 65/255 ถ.คฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 1) 089-444-1330 2) 099-217-5402 Tel.,Fax.032-325150 k_conon@hotmail.com Ooh.ooy32@gmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553 (ลำดับที่ 23)
เขต 5 ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1) นางสาวธนพร บางบัวงาม 2) นายอัมรินทร์ วัจนรัตนากูล(ปิง) 1/56 ม.เตชินี 5 ถ.มหาราช ต.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 1) 081-875-7299 2) 080-788-8554 3) 087-892-7281 (เส) nong-jai@windowslive.com (ฉบับที่6) วันที่ 1 มี.ค. 2554 (ลำดับที่ 28)
เขต 5 ราชบุรี สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร 1) นางอรุณรัตน์ น้อมนพ 2) นายปรีชา พุ่มพฤกษา 450/78 ถ.สุดชุมชนดอนไก่ดี ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 1) 089-986-8587 2) 081-174-5334 Fax.02-8103081 arunrut_50@hotmail.com (ฉบับที่ 7) วันที่ 17 มี.ค. 2554 (ลำดับที่ 30)
เขต 5 ราชบุรี นครปฐม เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครปฐม น.ส.วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร 5/21-22 ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 1) 094 556-2059 2) 034-377046 wipat.p08@gmail.com (ฉบับที่10) วันที่ 30 ส.ค. 2554 (ลำดับที่ 37)
เขต 5 ราชบุรี เพชรบุรี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเพชรบุรี 1) นางสาวศิริวรรณ อำนวยสินสิริ 2) น.ส.สุกัญญา นาคบัลลังค์(เหมี่ยว) 179/4 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 1) 097-138-9192 2) 081-017-6290 3) 032-089466 (สนง) 4) 089-784-8657 Bai-toei@hotmail.com (ฉบับที่10) วันที่ 30 ส.ค. 2554 (ลำดับที่ 39)
เขต 5 ราชบุรี สมุทรสงคราม เมือง สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก 1) นางสาวปาณิศรา ดวงภูมิเมศ 2) นายธชาทัช กองอุดมการ 105/16 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 1) 099-325-1101 2) 082-549-2496 westconsumer2014@gmail.com yimmy.md@gmail.com (ฉบับที่ 2 ปี 2560) วันที่ 23 พ.ย. 2560 (ลำดับที่ 118)
เขต 5 ราชบุรี กาญจนบุรี สังขละบุรี ศูนย์ประสานงานสิทธิชุมชนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1) นางวิศนี ลมัด (ประธานศูนย์) 2) น.ส.จริยา ปุงบางกระดี่(มายา) 51/1 ม.2 บ้านหม่องสะเทอ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 (ที่อยู่ประธาน) 1) 081-192-2068 2) 094-492-6877 wisnilmad@gmail.com pjmaya2525@gmail.com ปี 2564 วันที่ 17 ส.ค. 64 (ลำดับที่ 137)
เขต 6 ระยอง ตราด เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตราด น.ส.ผ่องศรี อินทสุวรรณ นางรัญจวน  เนตรสุวรรณ 2/8 อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ถ.เนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 1) 086-051-5397 2) 081-163-9374 tradsaver@gmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 6)
เขต 6 ระยอง ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุภาวดี ใจกว้าง นางสาวมนัสยา สุนทรสุจ 129/36 หมุ่ 3 หมู่บ้าน T.N. Village3 ถนนเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 1) 080-098-1472 2) 092-506-6461 jsupawadee44@gmail.com (ฉบับที่5) วันที่ 20 ม.ค. 2554 (ลำดับที่ 26)
เขต 6 ระยอง สระแก้ว เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระแก้ว นางสาวขวัญฤดี พรหมทองดี 369/80 ถ.3 ถ.สุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 1) 037-425265 2) 081-683-1184   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 73)
เขต 6 ระยอง จันทบุรี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดจันทบุรี นางสมพร สืบวงศ์รุ่ง นายโชคทวัส  ยินดีจันทร์ 17 หมู่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 1) 086-139-6884 2) 065-575-6564   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 75)
เขต 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด นางอาภรณ์ อะทาโส 687 หมู่ 16 ถนนร้อยเอ็ด - วาปีปทุม ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 080-015-9440 kawkong2008@hotmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พ.ย. 2552 (ลำดับที่ 5)
เขต 7 ขอนแก่น ขอนแก่น เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดขอนแก่น นายศตคุณ คนไว 686/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 065-052-5005 Cakk2551@gmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พ.ย. 2552 (ลำดับที่ 19)
เขต 7 ขอนแก่น มหาสารคาม วาปี ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดมหาสารคาม นายสังคม จริงไธสง 79 หมู่ 7 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม 44120 065-608-0769 greenmovment@hotmail.com (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 105)
เขต 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางเลิศลักษณ์ นามไพร 135 หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 089-572-9473 lerdlaknamprai@gmail.com วันที่ 25 ม.ค. 2561 (ลำดับที่ 119)
เขต 7 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ดอนจาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ (ขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย) นางม้วน ถิ่นวลัย 44 หมู่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 1) 087-233-2710 2) 064-306-3828 muan_thinwilai@hotmail.com (ฉบับที่ 4 ปี 62) วันที่ 25 ก.ค.. 62 (ลำดับที่ 134)
เขต 8 อุดรธานี อุดรธานี บ้านดุง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุดรธานี นายบัวผัน ชูค้ำ 90 ม.4 ถ.วิญญู ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 1) 042-271289 2) 085-644-4900 sabripaer1617@gmail.com (ฉบับที่13) วันที่ 19 เม.ย. 2555 (ลำดับที่ 43)
เขต 8 อุดรธานี หนองบัวลำภู นากลาง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวนันทนา นาคำ นายสุพจน์ สีดาอ่อน 139 หมู่ 4 บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 1) 081-872-2672 2) 082-103-8804 nanta_104@hotmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 76)
เขต 8 อุดรธานี บึงกาฬ บึงไขงหลง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย จังหวัดบึงกาฬ นายวิชัย เทพโพธิ์ 100 บ้านม่วง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 083-341-9267   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 95)
เขต 8 อุดรธานี เลย ภูเรือ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายเชิด สิงห์คำป้อง 95 หมู่ 4 บ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 1) 042-832659 2) 095-701-3139 Nam_m123@hotmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 97)
เขต 8 อุดรธานี เลย เมืองเลย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเลย นายวรกฤต โยทองยศ 211 ม. 7 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 1) 091-935-4592 2) 080-765-0149   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 98)
เขต 8 อุดรธานี สกลนคร พังโคน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสกลนคร นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ 6 หมู่ 1 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 098-103-8438   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 99)
เขต 8 อุดรธานี หนองคาย เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นางธัญญา ตันตระกูล 139 หมู่ 10 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 431000 098-778-9583   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 100)
เขต 8 อุดรธานี นครพนม เมือง สมาคมคนพิการ จังหวัดนครพนม 1) นางสาวสอาดตา สุริยาราช 2) นายวันชัย นักบุญ (ประธาน) 2/9 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 1) 042-832659 2) 089-840-9420   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 102)
เขต 8 อุดรธานี นครพนม เรณูนคร ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายอภิชาติ หงษาวงษ์ 98 หมู่ 6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 1) 085-741-6853 2) 081-380-4024   (ฉบับที่ 2 ปี 2560) วันที่ 23 พ.ย. 2560 (ลำดับที่ 117)
เขต 8 อุดรธานี เลย เมืองเลย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสุรยุทธ สุระท้าว 218 หมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 095-219-9979 Surayuth2015@gmail.com วันที่ 28 มี.ค. 2562 (ลำดับที่ 125)
เขต 9 นครราชสีมา สุรินทร์ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สินสอน 56 หมู่ 16 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 084-824-3751 meena_ree@hotmail.com (ฉบับที่11) วันที่ 15 ก.ย. 2554 (ลำดับที่ 41)
เขต 9 นครราชสีมา นครราชสีมา บัวใหญ่ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์ 5/1 หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 098-097-4485 tuc_pat@hotmail.com (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 82)
เขต 9 นครราชสีมา นครราชสีมา เมือง ศูนย์ประสานงนหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางปารณีย์ สกุนตนาค 198 ซอยปักธงชัย 4 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 081-977-0588 paranee1963@gmail.com (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 83)
เขต 9 นครราชสีมา บุรีรัมภ์ หนองหงส์ ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สภาองค์กรชุมชน ตำบลเมืองฝ้าย นางสาวบุญเลิศ อุปภักดี 15 หมู่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 086-036-2737   (ฉบับที่ 23) วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (ลำดับที่ 88)
เขต 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวเรวดี เกาะห้วยบง 59 หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 098-347-8694   (ฉบับที่ 23) วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (ลำดับที่ 89)
เขต 9 นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีณรงค์ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นางยุพิน ระย้าทอง 99 หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 090-367-9578   (ฉบับที่ 23) วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (ลำดับที่ 90)
เขต 9 นครราชสีมา สุรินทร์ พนมดงรัก ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ นางอภิญญา ด่านวิทยากุล 5/5 หมู่ 2 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140 085-781-8478   วันที่ 26 ก.ค. 2561 (ลำดับที่ 121)
เขต 9 นครราชสีมา นครราชสีมา ปักธงชัย ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวเบญญาภา มะโนธรรม 226/2 หมู่ 2 ถนนประชาร่วมใจ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 084-959-2319 benaoy88@ gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 (ลำดับที่ 122)
เขต 9 นครราชสีมา นครราชสีมา สูงเนิน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางจำปี วงษ์สอน 147/1 หมู่ 4 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 093-326-0644   วันที่ 26 ก.ค. 2561 (ลำดับที่ 123)
เขต 9 นครราชสีมา บุรีรัมภ์ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัญญา ประวรรณรัมย์ 147 หมู่ 11 ตำบลชุมเห็น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 084-389-6819 thanya2506@gmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2561 (ลำดับที่ 124)
เขต 10 อุบลราชธานี ยโสธร กุดชุม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร นายทองหล่อ ขวัญทอง 169 หมู่ 3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 086-868-1673   (ฉบับที่ 18) วันที่ 17 ต.ค. 2556 (ลำดับที่ 55)
เขต 10 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนอำนาจเจริญ นายเพชร นางาม นางเพ็ญศรี ลูกแก้ว 75 หมู่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 1) 062-049-2992 2) 093-447-3214   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 77)
เขต 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี เขื่องใน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัชนี พุทธาจู 142 หมู่ 9 ตำบลหัวคอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 1) 080-796-4841   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 78)
เขต 10 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ขุขันธ์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวีรพล ทองเต็ม 636 หมู่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 081-879-3227   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 79)
เขต 10 อุบลราชธานี มุกดาหาร หนองสูง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดมุกดาหาร นายนพรัตน์ อุสุพันธ์ 229 หมู่ 3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 063-014-4096   (ฉบับที่ 2 ปี 2559) วันที่ 22 กย. 2559 (ลำดับที่ 115)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสรินนา เพชรรัตน์ 180/3 หมู่1 ถ.ปทุมพร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 1) 077-222767 2) 095-046-9054 Fax.077-922124 consumer_surat@hotmail.com (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 60)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร หลังสวน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชุมพร นางพัลลภา ระสุโส๊ะ 362/21 หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 1) 077-581756 2) 095-104-7227 keroro_obob15 @hotmail.co.th (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 80)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดภูเก็ต นางเบญจมาศ ช่วยเกื้อ 38/195 ถนนรัตนโกสินธ์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด 83000 093-606-0911   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 81)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน) นางสาวจิตติมา สินมา 895/10 ซอยสายลม ถนนท่าช้าง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 088-399-1410   (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 84)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี กระบี่ เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดกระบี่ นางนฤนีย์ อุมาร์ 1/4 ถนนตันติสุข ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 062-095-3641   (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 103)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี พังงา เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดพังงา นายทรงยศ มงคลบุตร 1/1 หมู่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 062-095-3641   (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 104)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ระนอง เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดระนอง นายสุชีพ พัฒน์ทอง 73/27 หมู่ 2 ถนนบำรุงสถาน ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 1) 081-728- 5854 2) 098-706-9083   (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 106)
เขต 12 สงขลา ตรัง นาโยง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตรัง 1) นางไพรัช วัฒนกุล 2) น.ส.ศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ 3) นางวรรณี สุวรรณมณี 326 หมู่ 1 ถนนนาโยง-ย่านตาขาว ตำบลนาข้าวเสือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 1) 098-995-6926 2) 061-201-1096   (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553 (ลำดับที่ 21)
เขต 12 สงขลา สตูล ละงู ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสตูล นางสาวอนัญญา และหลี นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง 523 ม. 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 1) 081-608-0433 2) 074-750911   (ฉบับที่4) วันที่ 27 ต.ค. 2553 (ลำดับที่ 24)
เขต 12 สงขลา สงขลา หาดใหญ่ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา นางสาวจุฑา สังขชาติ นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 1) 081-543-5899 2) 084-631-6179 3) 074-254542   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 53)
เขต 12 สงขลา ปัตตานี เมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปัตตานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล นางสาวศทิชา รัตนเดช 119/39 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 1) 089-975-2822 2) 086-107-1028   (ฉบับที่ 18) วันที่ 17 ตค. 2556 (ลำดับที่ 54)
เขต 12 สงขลา ยะลา เมือง ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดยะลา นางสาวสุรัตน์ เทียมเทศ 101 ถ.สิโรรส 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 081-092-0036 Fax.073-211483   (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 61)
เขต 12 สงขลา นราธิวาส ยี่งอ ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส นางสิริภา มะดากะกุล 86 หมู่ 3 ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 087-288-6869   (ฉบับที่ 27) วันที่ 15 ต.ค. 2558 (ลำดับที่ 108)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราชเทวี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพฯ นางสาวกชนุช แสงแถลง 4/2 ซ.วัฒนโยธิน (ราชเทวี 7) แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2483734-7 Fax.02-2483733   (ฉบับที่3) วันที่ 6 พ.ค. 2553 (ลำดับที่ 12)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตลาดกระบัง) นางสุจิน รุ่งสว่าง 101/349 ชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 ซอย 15 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 087-831-5192 sujin.rung@gmail.com (ฉบับที่9) วันที่ 18 ส.ค. 2554 (ลำดับที่ 32)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หนองจอก ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตหนองจอก) คุณวันเพ็ญ หรินทรสุทธิ 101/332 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 087-479-8711 084-646-9346   (ฉบับที่9) วันที่ 18 ส.ค. 2554 (ลำดับที่ 33)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สายไหม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตสายไหม นางนิตยา ปรีชาสวัสดิ์ 44/191 หมู่บ้านเลิสอุบล อาคารเอนก ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 088-257-1268 nid.lears@gmail.com (ฉบับที่9) วันที่ 18 ส.ค. 2554 (ลำดับที่ 34)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตดอนเมือง นางบุญศรี สุวรรณดี 207 ชุมชนสตรีเหล็ก ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 086-512-5689   (ฉบับที่9) วันที่ 18 ส.ค. 2554 (ลำดับที่ 35)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ธนบุรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตธนบุรี นางสาวณัฐวดี มิ่งชัย 245 ซอยเจริญนคร 48 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 1) 02-4390376 2) 097-041-4242   (ฉบับที่ 16) วันที่ 20 มิ.ย. 2556 (ลำดับที่ 46)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา 66 ซอยสุขสวัสดิ์ 60 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 1) 02-8180026 2) 081-331-9523   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 47)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บึงกุ่ม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบึงกุ่ม นางวัทธมล แซ่โล้ว 21/959 สมาคมชาวหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ นวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 083-713-2224   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 48)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร คลาองสามวา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคลองสามวา นางพรรณี มานหมัด 19 ประชาร่วมใจ 21 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 081-772-7736 punnee.1@hotmail.com (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 49)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตลาดกระบัง คุณกฤติยานันท์ กระแสฉาย 102/553 เคหะร่มเกล้า โซน 2 ซอย 16 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 081-488-6658   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 50)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร คันนายาว ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคันนายาว นางมาเรียม เกตุประสิทธิ์ 11 ซอยเสรีไทย 83 แยก 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 095-876-1218   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 51)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ดุสิต ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตดุสิต นางศุภมาส รุกขชาติ 111/50 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 089-409-6330   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 52)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตตลิ่งชัน นายประจักษ์ อินทรมาลี 46/1 พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 085-981-5097   (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 57)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บางนา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบางนา คุณศรีรัตน์ จันทร์มี 183 ซอยลาซาน 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 089-689-6620   (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 58)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตยานนาวา นางสำลี ศรีระพุก 8/1 ซอยพระราม 3/77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 086-9114196 mssamlee@hotmail.com (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 59)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บางกะปิ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบางกะปิ นางจิราภรณ์ รุ่งศิริโรจน์ 1133 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 061-729-1119   (ฉบับที่ 22) วันที่ 16 เม.ย. 2558 (ลำดับที่ 86)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สายไหม กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (สลัม ๔ ภาค) นางสาววิมล ถวิลพงษ์ 954/59 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 081-627-0188   (ฉบับที่ 22) วันที่ 16 เม.ย. 2558 (ลำดับที่ 87)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตปทุมวัน นางพัชรี เกิดไพบูลย์ลักษณ์ 127 ตรอกสลักหิน ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 081-625-2833   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 110)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร พระนคร ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตพระนคร คุณสุวรรณา ธนบุญสมบัติ 158/6 ถนน ลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 1) 081-904-6494 2) 086-767-1737   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 111)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จตุจักร ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตจตุจักร นางกนกวรรณ ด้วงเงิน 144 ซอยพหลโยธิน 47 แยก 6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 086-058-6222 KanoKwan.isd37@gmail.com (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 112)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร พญาไท ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตพญาไท นางจำลอง สง่าเนตร นางมานิตย์ จันทร์เพ็ญ 49/1 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 1) 099-638-6864 2) 085-954-0729   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 113)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ราชเทวี ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย นายธนพลธ์ ดอกแก้ว 4/2 ซ.วัฒนโยธิน (ราชเทวี 7) แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 1) 02-2483735 ต่อ 114 2) 083-833-3096   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 114)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565