รับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา 50(5)

6032 แชร์
ลำดับ
ณ ที่ขึ้นทะเบียน
เขต ลำดับ ของเขต รายชื่อองค์กร ผู้ประสานงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ประกาศขึ้นทะเบียน ปี งบประมาณ ณ ที่ขึ้นทะเบียน
1 เขต 4 สระบุรี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครนายก นายบุญยัง กังใจ 65 หมู่ 4 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000 081-8645052 037-320369 opeon.dongku@gmail.com (ฉบับที่1) วันที่ 1 กันยายน 2552 (ลำดับที่ 1) 2552
3 เขต 1 เชียงใหม่ 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงราย นายธนชัย ฟูเฟื่อง 438-439 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 089-9532782 thanachai.rk48@hotmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 (ลำดับที่ 3) 2553
4 เขต 1 เชียงใหม่ 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพะเยา น.ส.ชนากานต์ วงค์วารินทร์ 91 หมุ่ 2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 081-6451255 jum0008@gmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 (ลำดับที่ 4) 2553
5 เขต 7 ขอนแก่น 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด นางอาภรณ์ อะทาโส 505 หมู่ 3 ถนนรองเมือง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 091-0659181 080-0159440 kawkong2008@hotmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 (ลำดับที่ 5) 2553
6 เขต 6 ระยอง 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตราด นางสาวผ่องศรี อินทรสุวรรณ นายโกมล ผิวสะอาด 2/8 อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ถ.เนินตาแมว ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 086-0515397 tradsaver@gmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 6) 2553
7 เขต 2 พิษณุโลก 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวดวงใจ โรจน์เจริญชัย 72 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 089 566 7704 fonjai4@yahoo.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 7) 2553
8 เขต 1 เชียงใหม่ 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดแพร่ นางภิรมณ์พร กวาวสาม 217/2 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-531680 081-7589316 phrae.01@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 8) 2553
9 เขต 1 เชียงใหม่ 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลำปาง นางณิชรัศน์ แลวงศ์นิล 99/45 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 081-9871627 F.054-352393 cheewidee@gmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 9) 2553
10 เขต 5 ราชบุรี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม น.ส.เรณู ภู่อาวรณ์ 2/71 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 085-4056114 samutsongkhramconsumer@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 10) 2553
11 เขต 4 สระบุรี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระบุรี นางกมลปฐม กัณหา 2 หมุ่ 7 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 084 3614533 kanha2497_@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 11) 2553
12 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 1 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพฯ นางสาวชนัญชิดา ตัณฑะผลิต 4/2 ซ.วัฒนโยธิน (ราชเทวี 7) แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2483734-7 Fax.02-2483733 rutjaree@hotmail.com sawian29@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 12) 2553
13 เขต 1 เชียงใหม่ 5 เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายนพรัตน์ มิ่งขวัญ นายอนันต์ อ่อนสนิท เทศบาลตำบลเด่นชัย 39 หมู่ 1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 081-7834810 auddy57@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 13) 2553
14 เขต 1 เชียงใหม่ 6 เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นางกรรณนิพา กันยะมี เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ถ.ขุนม่วงไข่ขจร ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 087-2039610 054-635425 nongmuangkai@hotmail.com nisamanee_k@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 14) 2553
15 เขต 1 เชียงใหม่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายประกอบ อินสุริยา นางณัฐพร เวียงจันทร์ น.ส.สุธาสินี บุญทร องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 054-588312 054-588289 wangchin1@wangchin.go.th (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 15) 2553
16 เขต 1 เชียงใหม่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก จังหวัดแพร่ นายอรรณพ ปินตา นายสุรินทร์ ปวนเอ้ย นายบรรจง คำอ่อง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก 146 หมู่ 6 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54000 054-656111 supasri99@hotmail.com (ฉบับที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 (ลำดับที่ 16) 2553
18 เขต 5 ราชบุรี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี นายสุนทร สุริโย 1/1 ถ.คูเมือง ซ.โรงรับจำนำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-620918 080-4373337 089-6160613   (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 18) 2554
19 เขต 7 ขอนแก่น 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดขอนแก่น นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ 686/5 ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 083 599 9489 T./F.043-223714 Cakk2551@gmail.com (ฉบับที่2) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 (ลำดับที่ 19) 2554
20 เขต 1 เชียงใหม่ 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ นางนันท์นภัส ก้อแก้ว 109 หมู่ 9 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 52030 F.053-200208 089 885 7294 nan-294@hotmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 20) 2554
21 เขต 12 สงขลา 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตรัง น.ส.ศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ 326 หมู่ 1 ถนนนาโยง-ย่านตาขาว ตำบลนาข้าวเสือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 098 995 6926 061 201 1096 sirinrat149@gmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 21) 2554
22 เขต 2 พิษณุโลก 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพิษณุโลก นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง นางอรวรรณ เชียงทอง 59/1 หมู่ 2 ตำบลฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180 087-1978829 083-1635882 roongrit02@hotmail.com orawan5882@gmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 22) 2554
23 เขต 5 ราชบุรี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดราชบุรี นายสุวิช วัฒนารมย์ 65/255 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 T.,F 032-325150 089-7434094 089-4441330 suwit24@gmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 23) 2554
24 เขต 12 สงขลา 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสตูล นางสาวอนัญญา และหลี นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวัง อบต.ละงู (หลังเก่า) ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 081 608 0433 074-750911 rommee21@hotmail.com consumer_satun@hotmail.com (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 24) 2554
25 เขต 1 เชียงใหม่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพนม พวงดอก นายสมบูรณ์ ขุนจันทร์ 99 หมู่ 3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 054-541229 ต่อ 16 F.054-544591 5540413@thailocaladmin.go.th (ฉบับที่4) วันที่ 27 ตุลาคม 2553 (ลำดับที่ 25) 2554
26 เขต 6 ระยอง 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุภาวดี ใจกว้าง นางสาวมนัสยา สุนทรสุจ 129/36 หมุ่ 3 หมู่บ้าน T.N. Village3 ถนนเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 080-0981472 jsupawadee44@gmail.com (ฉบับที่5) วันที่ 20 มกราคม 2554 (ลำดับที่ 26) 2554
28 เขต 5 ราชบุรี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวธนพร บางบัวงาม 45/69 ซ.เลียบทางรถไฟ ถ.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 087-8927281 T,F. 032-601198 nong-jai@windowslive.com (ฉบับที่6) วันที่ 1 มีนาคม 2554 (ลำดับที่ 28) 2554
30 เขต 5 ราชบุรี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร นางอรุณรัตน์ น้อมนพ 264/19 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 089-986-8587 F.02-810-3081 arunrut_50@hotmail.com (ฉบับที่ 7) วันที่ 17 มีนาคม 2554 (ลำดับที่ 30) 2554
31 เขต 3 นครสวรรค์ 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชัยนาท นายดำรงค์ ดำรงพันธ์ 64 หมู่ 4 ถ.เขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาท ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 084-3614530 F.056-411221 domrong7619@gmail.com (ฉบับที่8) วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 (ลำดับที่ 31) 2554
32 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตลาดกระบัง) นางสุจิน รุ่งสว่าง 101/349 ชุมชนเคหะร่มเกล้า โซน 1 ซอย 15 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 087-8315192 02-9150488 sujin.rung@gmail.com (ฉบับที่9) วันที่ 18 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 32) 2554
33 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (เขตหนองจอก) คุณวันเพ็ญ หรินทรสุทธิ 101/332 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 087 479 8711 F.02-9685669   (ฉบับที่9) วันที่ 18 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 33) 2554
34 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เขตสายไหม/บางเขน) นางนิตยา ปรีชาสวัสดิ์ 44/191 หมู่บ้านเลิสอุบล อาคารเอนก ซอยพหลโยธิน 52 แยก 45 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 080 687 6755   (ฉบับที่9) วันที่ 18 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 34) 2554
35 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เขตหลักสี่/ดอนเมือง) นางบุญศรี สุวรรณดี 207 ชุมชนสตรีเหล็ก ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 083 975 4447   (ฉบับที่9) วันที่ 18 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 35) 2554
36 เขต 3 นครสวรรค์ 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร นายสุชาติ ภู่สีทอง 36 หมู่ 16 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 081-973-4020 dompunu_@hotmail.com (ฉบับที่10) วันที่ 30 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 36) 2554
37 เขต 5 ราชบุรี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครปฐม น.ส.มนธ์ภัสสรณ พิพัฒน์เตชากร 19/43 หมู่5 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-377046   (ฉบับที่10) วันที่ 30 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 37) 2554
38 เขต 3 นครสวรรค์ 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ นายเหรียญ บุญสำลี 64 หมู่ 2 ต.วัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 086-2079839 084 5733259   (ฉบับที่10) วันที่ 30 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 38) 2554
39 เขต 5 ราชบุรี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ อำนวยสินสิริ วัดเขื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 089-784-8657 081-017-6290 44petchaburi@gmail.com (ฉบับที่10) วันที่ 30 สิงหาคม 2554 (ลำดับที่ 39) 2554
41 เขต 9 นครราชสีมา 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สินสอน 56 หมู่ 16 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 084-824-3751 meena_ree@hotmail.com (ฉบับที่11) วันที่ 15 กันยายน 2554 (ลำดับที่ 41) 2554
42 เขต 1 เชียงใหม่ 11 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จังหวัดลำปาง นางชนิกานต์ ชมภูบุตร 124/50 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 054-222539 083 152 9359 chanikan91@gmail.com (ฉบับที12) วันที่ 19 มกราคม 2555 (ลำดับที่ 42) 2555
43 เขต 8 อุดรธานี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุดรธานี นายบัวผัน ชูค้ำ 90 ม.4 ถ.วิญญู ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 042-271289 085-644-4900 sabripaer1617@gmail.com (ฉบับที่13) วันที่ 19 เมษายน 2555 (ลำดับที่ 43) 2555
44 เขต 3 นครสวรรค์ 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพิจิตร นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อาคารสนามกีฬา ตำบลคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 094 6095305 056 039 917 rung19715@hotmail.com (ฉบับที่14) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (ลำดับที่ 44) 2556
45 เขต 1 เชียงใหม่ 12 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี จังหวัดพะเยา นายสุธีทัศน์ จินาวงค์ 77 หมู่ 7 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 088 762 3262 jongnavi@hotmail.com (ฉบับที่ 15) วันที่ 17 มกราคม 2556 (ลำดับที่ 45) 2556
46 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เขตทุ่งครุ) นายทรงพล สังข์ชาวนา 19 ซอยลาดหญ้า 17 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 089 495 1737   (ฉบับที่ 16) วันที่ 20 มิ.ย. 2556 (ลำดับที่ 46) 2556
47 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ นายขจัด เชื้ออาษา 66 ซอยสุขสวัสดิ์ 60 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 02 818 0026 081 331 9523   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 47) 2556
48 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบึงกุ่ม นางวัทธมล แซ่โล้ว 21/959 สมาคมชาวหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ นวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 083 713 2224   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 48) 2556
49 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตมีนบุรี/คลองสามวา นางพรรณี มานหมัด 19 ประชาร่วมใจ 21 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 081 7727736 punnee.1@hotmail.com (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 49) 2556
50 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตลาดกระบัง คุณกฤติยานันท์ กระแสฉาย 102/553 เคหะร่มเกล้า โซน 2 ซอย 16 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 081 488 6658   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 50) 2556
51 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 11 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตคันนายาว คุณจตุรัตน์ สิงสาหัส 141 ถนนเสรีไทย ซอยสวนสยาม 22 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 081 711 7520   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 51) 2556
52 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 12 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตดุสิต/ราชเทวี นางศุภมาส รุกขชาติ 111/50 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 089 409 6330   (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 52) 2556
53 เขต 12 สงขลา 3 สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา นางสาวจุฑา สังขชาติ นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ 2 หมู่บ้านไทยสมุทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 081 543 5899 084 631 6179 074 254542 so_conet@hotmail.com nooya.1984@gmail.com consumer_songkhla@hotmail.com (ฉบับที่ 17) วันที่ 15 ส.ค. 2556 (ลำดับที่ 53) 2556
54 เขต 12 สงขลา 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปัตตานี นางกัลยา เอี่ยวสกุล นางสาวศทิชา รัตนเดช 119/39 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 089-9752822 086 107 1028 yana.kalya@gmail.com mr0861071028@gmail.com (ฉบับที่ 18) วันที่ 17 ต.ค. 2556 (ลำดับที่ 54) 2557
55 เขต 10 อุบลราชธานี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร นายทองหล่อ ขวัญทอง 169 หมู่ 3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 086-8681673   (ฉบับที่ 18) วันที่ 17 ต.ค. 2556 (ลำดับที่ 55) 2557
56 เขต 3 นครสวรรค์ 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุทัยธานี นายสุทธิพร สมจาย 63/19 ถนนศรีน้ำซึม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 60000 081 972 7423 wilfthai@gmail.com (ฉบับที่ 18) วันที่ 17 ต.ค. 2556 (ลำดับที่ 56) 2557
57 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 13 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตตลิ่งชัน / ภาษีเจริญ คุณสุริยะ หลงอารีย์ 6/26 ซอยราชพฤกษ์ ถนนฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 080 731 8936   (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 57) 2557
58 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 14 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชุมชนแออัด เขตบางนา คุณศรีรัตน์ จันทร์มี 107 ถนนสุขุมวิท 62 แยก 11 แขวงบางจาก เขตบางจาก กรุงเทพมหานคร 10260 089 689 6620   (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 58) 2557
59 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 15 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน โซนเจ้าพระยา นางสำลี ศรีระพุก 289/124 ซอยอมร (พระราม 3 แยก 77) ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 086-9114196 mssamlee@hotmail.com (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 59) 2557
60 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 1 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสรินนา เพชรรัตน์ 180/3 หมู่1 ถ.ปทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-222767 F.077-922124 095 046 9054 consumer_surat@hotmail.com (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 60) 2557
61 เขต 12 สงขลา 5 ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดยะลา นางสาวสุรัตน์ เทียมเทศ 101 ถ.สิโรรส 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 081-0920036 F.073-211483 surat_t081@hotmail.com (ฉบับที่ 19) วันที่ 20 มี.ค. 2557 (ลำดับที่ 61) 2557
62 เขต 1 เชียงใหม่ 13 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดลำพูน นางพงศ์เพ็ญ วรรณเวศ 9 ถนนรถแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 053-530-101 095 4643094 086 1149068 tunkmay55@gmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 62) 2557
63 เขต 2 พิษณุโลก 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุโขทัย นางผ่องนภา เนียมน่วม นางสาวนวพร กันติกมาศ 15/9 หมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 055 610238 093 1392325 gift0988169245@gmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 63) 2557
65 เขต 4 สระบุรี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดลพบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร 22 หมู่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 089-537-8737   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 65) 2557
66 เขต 4 สระบุรี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี นายประชาญ มีสี 13 หมู่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 087 048 0700   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 66) 2557
67 เขต 4 สระบุรี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอ่างทอง นางสาวศรวนีย์ โพธิ์เจริญ 1/2 ถนนเทศบาล ๑๔ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอ ๑๔๐๐๐ 035-860-201   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 67) 2557
68 เขต 4 สระบุรี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวชลดา บุญเกษม ๕/๑๐ ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 035-241-199 081 851 2003   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 68) 2557
69 เขต 4 สระบุรี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนนทบุรี นางจินตนา กวาวป้ญญา ๑๒๐/๓๓ หมู่ ๙ ซอย ๑๒/๑ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 081-257-5686   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 69) 2557
70 เขต 4 สระบุรี 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพันธ์รวี ยอดมา สโมสรธราดลบุรี หมู่ ๑ ชุมชนธราดลบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๐๒๑๐ 086-996-2911 Fax. 02-905-2488   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 70) 2557
71 เขต 4 สระบุรี 9 ศูนย์ประเด็นเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี นางสาวอรกัลยา พิชชาออน 241 ซอย A5 หมู่บ้านสินธร 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 02-567-2209 084-468-6238 pearlja.478@gmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 71) 2557
73 เขต 6 ระยอง 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสระแก้ว นางสาวขวัญฤดี พรหมทองดี 521/3 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 037-425-265   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 73) 2557
75 เขต 6 ระยอง 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดจันทบุรี นางสมพร สืบวงศ์รุ่ง 17 หมู่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 086 139 6884   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 75) 2557
76 เขต 8 อุดรธานี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวนันทนา นาคำ 139 หมู่ 4 บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 081-872-2627 nanta_104@hotmail.com (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 76) 2557
77 เขต 10 อุบลราชธานี 2 สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนอำนาจเจริญ นายเพชร นางาม นางเพ็ญศรี ลูกแก้ว 75 หมู่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 045-545-641 061 049 2992   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 77) 2557
78 เขต 10 อุบลราชธานี 3 เครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี นางรัชนี พุทธาจู 142 หมู่ 9 ตำบลหัวคอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 080-7964841   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 78) 2557
79 เขต 10 อุบลราชธานี 4 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวีรพล ทองเต็ม 146/15 หมู่ 9 ชุมชนท่าเรือ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 081-879-3227   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 79) 2557
80 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดชุมพร นางพัลลภา ระสุโส๊ะ 362/21 หมู่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 077-581-756 095 104 7227   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 80) 2557
81 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดภูเก็ต นางเบญจมาศ ช่วยเกื้อ 38/195 ถนนรัตนโกสินธ์ ๒๐๐ ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด 83000 093 606 0911   (ฉบับที่ 20) วันที่ 21 ส.ค. 2557 (ลำดับที่ 81) 2557
82 เขต 9 นครราชสีมา 2 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นางพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์ 5/1 หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 09 8097 4485 tuc_pat@hotmail.com (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 82) 2558
83 เขต 9 นครราชสีมา 3 ศูนย์ประสานงนหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางปารณีย์ สกุนตนาค 198 ซอยปักธงชัย 4 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 081-977-0588 paranee1963@gmail.com (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 83) 2558
84 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน) นายสมาน แสงวิมาน 64 หมู่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 086 960 7857   (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 84) 2558
85 เขต 1 เชียงใหม่ 14 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงราย นายยุทธนา ไกลถิ่น 105/9 หมู่ 1 ซอย 5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-600-054 093 137 0775 yuttama022@hotmail.com (ฉบับที่ 21) วันที่ 18 ธ.ค. 2557 (ลำดับที่ 85) 2558
86 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 16 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบางกะปิ/วังทองหลาง นางจิราภรณ์ รุ่งศิริโรจน์ 1133 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 061 729 1119   (ฉบับที่ 22) วันที่ 16 เม.ย. 2558 (ลำดับที่ 86) 2558
87 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 17 กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน (สลัม ๔ ภาค) นางสาววิมล ถวิลพงษ์ 954/59 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 081-627-0188   (ฉบับที่ 22) วันที่ 16 เม.ย. 2558 (ลำดับที่ 87) 2558
88 เขต 9 นครราชสีมา 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สภาองค์กรชุมชน ตำบลเมืองฝ้าย นางสาวบุญเลิศ อุปภักดี 15 หมู่ 6 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 086-036-2737   (ฉบับที่ 23) วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (ลำดับที่ 88) 2558
89 เขต 9 นครราชสีมา 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวเรวดี เกาะห้วยบง 59 หมู่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 098-3478694   (ฉบับที่ 23) วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (ลำดับที่ 89) 2558
90 เขต 9 นครราชสีมา 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นางยุพิน ระย้าทอง 99 หมู่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 090-3679578   (ฉบับที่ 23) วันที่ 18 มิ.ย. 2558 (ลำดับที่ 90) 2558
91 เขต 1 เชียงใหม่ 15 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน เครือข่ายชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ้บ ๕/๑ ซอย ๑๒ ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ 083-766-9574 ecgcmip@hotmail.com (ฉบับที่ 24) วันที่ 16 ก.ค. 2558 (ลำดับที่ 91) 2558
92 เขต 1 เชียงใหม่ 16 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน แรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา นางศรีประภา มีสุข สำนักงานสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว 215 หมู่ 8 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 084 489 4602   (ฉบับที่ 24) วันที่ 16 ก.ค. 2558 (ลำดับที่ 92) 2558
94 เขต 2 พิษณุโลก 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดตาก นางศิวะพร คงทรัพย์ ๑/๙๒ ถ.กิตติขจร ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐ 081 045 5735 siwapon_ks@hotmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 94) 2558
95 เขต 8 อุดรธานี 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย จังหวัดบึงกาฬ สิบเอกนาวิน ปะจักโก นายวิชัย ทานโพธิ์ 117 หมู่ 1 ตำบลโสกกร่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 081-975-7449 091-864-4763 083 341 9267   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 95) 2558
96 เขต 2 พิษณุโลก 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวฐิตาภา พุกบัว 229 หมู่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 086 925 8010 thitapha52@gmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 96) 2558
97 เขต 8 อุดรธานี 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายเชิด สิงห์คำป้อง 95 หมู่ 4 บ้านกลาง ต.ปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 042-832-659 095 701 3139 Nam_m123@hotmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 97) 2558
98 เขต 8 อุดรธานี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเลย นายวีระพล เจริญธรรม 3 หมู่ 1 ซอย 10 ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 086 136 3508   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 98) 2558
99 เขต 8 อุดรธานี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสกลนคร นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ 6 หมู่ 1 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 098-103-8438   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 99) 2558
100 เขต 8 อุดรธานี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นางธัญญา ตันตระกูล 139 หมู่ 10 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 431000 098-7789583   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 100) 2558
101 เขต 2 พิษณุโลก 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาววรัญญา จันทร์อุดม 222/1 หมู่ 8 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 081-860-9895 varanya107@hotmail.com (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 101) 2558
102 เขต 8 อุดรธานี 8 สมาคมคนพิการ จังหวัดนครพนม นางสาวสอาดตา สุริยาราช 2/9 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 042-832659 089-840-9420   (ฉบับที่ 25) วันที่ 25 ส.ค. 2558 (ลำดับที่ 102) 2558
103 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดกระบี่ นางนฤนีย์ อุมาร์ 1/4 ถนนตันติสุข ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 062 095 3641   (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 103) 2558
104 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดพังงา นายทรงยศ มงคลบุตร 1/1 หมู่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 062 095 3641   (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 104) 2558
105 เขต 7 ขอนแก่น 3 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดมหาสารคาม นายสังคม จริงไธสง 79 หมู่ 7 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม 44120 043-770069 065 608 0769 greenmovment@hotmail.com (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 105) 2558
106 เขต 11 สุราษฎร์ธานี 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดระนอง นายสุชีพ พัฒน์ทอง 73/27 หมู่ 2 ถนนบำรุงสถาน ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 081 728 5854 F : 077 873 0019   (ฉบับที่ 26) วันที่ 17 ก.ย. 2558 (ลำดับที่ 106) 2558
108 เขต 12 สงขลา 6 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส นางสิริภา มะดากะกุล 86 หมู่ 3 ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 087 288 6869 masiripha@gmail.com (ฉบับที่ 27) วันที่ 15 ต.ค. 2558 (ลำดับที่ 108) 2559
110 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 18 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์ นางพัชรี เกิดไพบูลย์ลักษณ์ 217 ตรอกสลักหิน ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 081 625 2833   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 110) 2559
111 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพประชาชน เขตพระนคร ป้อมปราบ คุณสุวรรณา ธนบุญสมบัติ 158/6 ถนน ลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 081 904 6494   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 111) 2559
112 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 20 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จตุจักร-ลาดพร้าว นางกนกวรรณ ด้วงเงิน 13 ซอยพหลโยธิน 49 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 086-0586222   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 112) 2559
113 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 21 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนบางซื่อ-พญาไท คุณจำลอง สง่าเนตร 209 ซอยประดิพัทธ์ 19 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 099 638 6864   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 113) 2559
114 เขต 13 กรุงเทพมหานคร 22 ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย นายธนพลธ์ ดอกแก้ว 4/2 ซ.วัฒนโยธิน (ราชเทวี 7) แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2483735 ต่อ 114 083 833 3096   (ฉบับที่ 1 ปี 2559) วันที่ 26 พ.ค. 2559 (ลำดับที่ 114) 2559
115 เขต 10 อุบลราชธานี 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดมุกดาหาร นายนพรัตน์ อุสุพันธ์ 229 หมู่ 3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 063-0144096   (ฉบับที่ 2 ปี 2559) วันที่ 22 กย. 2559 (ลำดับที่ 115) 2559
116 เขต 1 เชียงใหม่ 17 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายยงค์ยุธ เนตรพงค์ 69/6 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 090 915 7469   (ฉบับที่ 1 ปี 2560) วันที่ 28 กย. 2560 (ลำดับที่ 116) 2560
117 เขต 8 อุดรธานี 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายอภิชาติ หงษาวงษ์ 98 หมู่ 6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 085 741 6853 081-3804024   (ฉบับที่ 2 ปี 2560) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ลำดับที่ 117) 2561
118 เขต 5 ราชบุรี 8 สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก นางสาวปาณิศรา ดวงภูมิเมศ 2/71 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 083 704 7494 081 308 9020 088 189 9954   (ฉบับที่ 2 ปี 2560) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ลำดับที่ 118) 2561
119 เขต 7 ขอนแก่น 4 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางเลิศลักษณ์ นามไพร 135 หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 089 5729473   วันที่ 25 มกราคม 2561 (ลำดับที่ 119) 2561
120 เขต 1 เชียงใหม่ 18 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดแพร่ นายคำภีร์ วิกานะ 178/32 ถงยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 085 707 8168   วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ลำดับที่ 120) 2561
121 เขต 9 นครราชสีมา 7 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ นางอภิญญา ด่านวิทยากุล 5/5 หมู่ 2 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 085-7818478   วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ลำดับที่ 121) 2561
122 เขต 9 นครราชสีมา 8 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวเบญญาภา มะโนธรรม 226/2 หมู่ 2 ถนนประชาร่วมใจ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 084 9592319 benaoy88@ gmail.com วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ลำดับที่ 122) 2561
123 เขต 9 นครราชสีมา 9 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นางจำปี วงษ์สอน 147/1 หมู่ 4 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 093-3260644   วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ลำดับที่ 123) 2561
124 เขต 9 นครราชสีมา 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัญญา ประวรรณรัมย์ 147 หมู่ 11 ตำบลชุมเห็น อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 084-3896819 thanya2506@gmail.com วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ลำดับที่ 124) 2561
125 เขต 8 อุดรธานี 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสุรยุทธ สุระท้าว 218 หมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 095-219-0079 Surayuth2015@gmail.com วันที่ 28 มีนาคม 2562 (ลำดับที่ 125) 2562
126 เขต 4 สระบุรี 10 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต. ประชิต เครือสุคนธ์ 39 หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 081 409 4375 Prachit.ksk@gmail.com (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 126) 2562
127 เขต 4 สระบุรี 11 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นางยุพิน แสงสด 200/832 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 085 093 4333   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 127) 2562
128 เขต 4 สระบุรี 12 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1) นายเสวก เรือนจันทร์ 2) นายสมหมาย สว่างอารมณ์ 195 หมู่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190     (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 128) 2562
129 เขต 4 สระบุรี 13 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายบุญธรรม รุ่งศรี 747 หมู่ 4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 089 801 4856 boontumaoo@gmail.com (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 129) 2562
130 เขต 4 สระบุรี 14 ชมรมผู้สูงอายุโพสังโฆ จังหวัดสิงห์บุรี 1) นายพะเยาว์ เรืองพงษ์ 2) นางจิตตรี ชัชวาล 3) นายยงยุทธ กองแก้ว 57 หมู่ 1 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150 086 121 5616   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 130) 2562
131 เขต 4 สระบุรี 15 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ จังหวัดอ่างทอง นายภาษิต ขุนศิริวัฒน์ 68/2 หมู่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 086 066 4501 089 905 2849 pasit_chun@hotmail.com (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 131) 2562
132 เขต 4 สระบุรี 16 ศูนย์คุ้มครองสุขภาพประชาชน จังหวัดอ่างทอง นางสาวจิตศิริ ทรัพย์ศิริ 20 หมู่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14200 098 614 8369   (ฉบับที่ 2 ปี 62) วันที่ 30 พ.ค. 62 (ลำดับที่ 132) 2562
133 เขต 4 สระบุรี 17 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุข ธานี 311 หมู่ 4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 089 804 9180 gulab.ballfino067@gmail.com (ฉบับที่ 3 ปี 62) วันที่ 27 มิย. 62 (ลำดับที่ 133) 2562
134 เขต 7 ขอนแก่น 5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาฬสินธุ์ (ขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย) นางม้วน ถิ่นวลัย 44 หมู่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 087-233 2710 064-306 3828 muan_thinwilai@hotmail.com (ฉบับที่ 4 ปี 62) วันที่ 25 ก.ค.. 62 (ลำดับที่ 134) 2562
135 เขต 1 เชียงใหม่ 19 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางบัวไข จันทร์ใจหล้า 51/2 ถนนชำนาญสถิต ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน     (ฉบับที 1 ปี 63) วันที่ 27 ส.ค. 63 (ลำดับที่ 135) 2563
136 เขต 1 เชียงใหม่ 20 ศูนย์ประสานงานสุขภาพเครือข่ายพัฒนานานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุมิตร วอพะพอ 334 หมู่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่     (ฉบับที 1 ปี 63) วันที่ 27 ส.ค. 63 (ลำดับที่ 136) 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564