คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7618 แชร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

กรรมการ

ผู้แทนเทศบาล
 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

อยู่ระหว่างคัดเลือก

กรรมการ

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น

เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (เด็กและเยาวชน)

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (สตรี)

นายนิมิตร์ เทียนอุดม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น)

นายจอน อึ๊งภากรณ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (ชุมชนแออัด)

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (เกษตรกร)

นางสาวจุฑา สังขชาติ

กรรมการ

ผู้แทนแพทยสภา

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

กรรมการ

ผู้แทนสภาการพยาบาล

ศ.ดร. ศิริอร สินธุ

กรรมการ

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

รศ.ดร.ภกญ. จิราพร ลิ้มปานานนท์

กรรมการ

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมรพ.เอกชน

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก

พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

ดร.ดวงตา ตันโช

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564