คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

168 แชร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล

กรรมการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการ

ผู้แทนเทศบาล
 

อยู่ระหว่างการคัดเลือก

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริการส่วนจังหวัด

อยู่ระหว่างการคัดเลือก

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

กรรมการ

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น

เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (เด็กและเยาวชน)

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (สตรี)

นายนิมิตร์ เทียนอุดม

กรรมการ

ผู้องค์กรเอกชน (ผู้ติดเชื้อ HIV)

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (ชุมชนแออัด)

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (เกษตรกร)

นางสาวจุฑา สังขชาติ

กรรมการ

ผู้แทนแพทยสภา

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

กรรมการ

ผู้แทนสภาการพยาบาล

รศ.ดร. ศิริอร สินธุ

กรรมการ

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

รศ.ดร.ภกญ. จิราพร ลิ้มปานานนท์

กรรมการ

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมรพ.เอกชน

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก

พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

ดร.ดวงตา ตันโช

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564