คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

40851 แชร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์

กรรมการ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท

กรรมการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

กรรมการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี

กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

กรรมการ

ผู้แทนเทศบาล
 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

กรรมการ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

ดร.นริศ กิจอุดม

กรรมการ

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น

ดร.ศิวัช บุญเกิด

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (เด็กและเยาวชน)

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (สตรี)

นายนิมิตร์ เทียนอุดม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น)

นายจอน อึ๊งภากรณ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (ชุมชนแออัด)

นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรเอกชน (เกษตรกร)

นางสาวจุฑา สังขชาติ

กรรมการ

ผู้แทนแพทยสภา

ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

กรรมการ

ผู้แทนสภาการพยาบาล

รศ. ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

กรรมการ

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช

กรรมการ

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ผศ.ทพ.ดร.สุธี สุขสุเดช

กรรมการ

ผู้แทนสมาคมรพ.เอกชน

นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ

รศ. พญ. ประสบศรี อึ้งถาวร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก

พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

ดร.ดวงตา ตันโช

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

กรรมการ

ข้อมูล ณ กันยายน 2566