การรับฟังความคิดเห็น

5434 แชร์

สรุปจำนวนข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปี 2562

ข้อเสนอด้าน ข้อเสนอใหม่ ข้อเสนอเดิม รวม ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
แล้ว
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ประสานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
เสนอบอร์ด
พิจารณา
ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข  42 8 50 9 39 2 0
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  10 13 23 5 7 11 0
บริหารกองทุน  15 24 39 22 8 8 1
บริหารสำนักงาน  29 15 44 8 32 3 1
กองทุนท้องถิ่น LTC กองทุนฟื้นฟู  21 5 26 14 9 3 0
การมีส่วนร่วม  2 7 9 4 4 0 1
การรับรู้  6 4 10 3 6 1 0
คุ้มครองสิทธิ  4 1 5 2 3 0
กลุ่มเปราะบางและพระสงฆ์  11 4 15 4 7 3 1
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  9 1 10 0 10 0 0
รวม 149 82 231 71 125 31 4
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผลการพิจารณาข้อเสนอ ขอให้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

 1. ) ดำเนินการแล้ว
  หมายถึง มีแนวทางปฏิบัติ มีระเบียบรองรับ สามารถดำเนินการได้ มีการดำเนินการอยู่แล้ว ขอให้อ้างอิงหรืออธิบายถึงคู่มือ แนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เป็นหลักฐาน
 2. ) อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  หมายถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน มีการกำหนดเป็นนโยบายที่จะดำเนินการ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุห้วงเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาตามแผนที่จะดำเนินการ
 3. ) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  หมายถึง เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานอื่น จึงประสานและแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป
 4. ) เสนอบอร์ดเพื่อพิจารณา
  หมายถึง เป็นข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. หรือกฎหมายบริหารงาน หรือไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด จึงนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพพิจารณา