เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

11217 แชร์

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น
สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

สปสช.โดยความร่วมมือกับกองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ โดยพัฒนาจากสาขา ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานดีเด่น ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

ปี ภาพ อสม. ดีเด่น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ – การติดต่อ จังหวัด เกณฑ์การคัดเลือก
2559 อยู่ระหว่างการคัดเลือก อยู่ระหว่างการคัดเลือก อยู่ระหว่างการคัดเลือก -
2558 นางอุษา สุขประเสริฐ 30/23 หมู่ที่6 ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต
2557 นางราณี ถาดวิจิตร 50 หมู่ 4 ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
2556 นายสมดี บุตอัง 28 หมู่11 บ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
2555 นางผ่องศรี อินทร์นอก 103 หมู่7 บ้านโน่นมาง ตำบลดงเค็ง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น -
2554 นางประพิณพร อรบุตร 388 วัดทุ่ง อุทัยรามฤทธิ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ยโสธร -