คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

4039 แชร์

ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.ชาตรี บานชื่น

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นายจอน อึ้งภากรณ์

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร

 

อธิบดีกรมการแพทย์

นายแพทย์ธานินทร์  สนธิรักษ์ (ผู้แทน)

 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

 

ประธานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์

 

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย

 

ผู้แทนแพทยสภา

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

 

ผู้แทนสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

 

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ทพ.สันติภาพ มีสวัสดิ์

 

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

ภก.จิระ วิภาสวงศ์

 

ผู้แทนสภาทนายความ

นายวรยุทธ พูลสุข

 

ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

 

ผู้แทนเทศบาล

รอคัดเลือก

 

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายอร่าม โล่ห์วีระ

 

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสพโชค นิ่มเรือง

 

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น (กทม.)

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

 

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์

 

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา

 

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

นางสาวดวงกมล นุตราวงศ์

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

พล.อ.ท. นพ.การุณ เก่งสกุล

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผศ.นพ.ไพศิษฎ์ ศิริวิทยากร

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ

 

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

 

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสมพิศ ปินะเก

 

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

นางเดือนงาม ภักดี

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเด็กหรือเยาวชน)

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี)

นางมีนา ดวงราษี

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้สูงอายุ)

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้ติดเชื้อ HIV)

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเกษตร)

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช

นพ.พงศธร เนตราคม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น

นายสมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น

ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564