คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

15820 แชร์

ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

 

อธิบดีกรมการแพทย์

นพญ. อัมพร  เบญจพลพิทักษ์

 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นพ. ณรงค์  อภิกุลวณิช

 

ประธานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

 

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย

 

ผู้แทนแพทยสภา

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

 

ผู้แทนสภาการพยาบาล

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

 

ผู้แทนทันตแพทยสภา

ทพ.ธงชัย  วชิรโรจน์ไพศาล

 

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์

 

ผู้แทนสภาทนายความ

นายวรยุทธ พูลสุข

 

ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน

นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช

 

ผู้แทนเทศบาล

นางรุ่งอรุณ คำโมง

 

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายอร่าม โล่ห์วีระ

 

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิทยา  บุญตาโลก

 

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น (กทม.)

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

 

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์

 

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ทพ.วัฒนะ ศรีวัฒนา

 

ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

นางสาวดวงกมล นุตราวงศ์

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผศ.นพ.ไพศิษฎ์  ศิริวิทยากร

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พล.ท. รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์

 

ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ

 

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์

 

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

นางสาวสมพิศ ปินะเก

 

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

นางเดือนงาม ภักดี

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเด็กหรือเยาวชน)

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี)

นางมีนา ดวงราษี

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้สูงอายุ)

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้ใช้แรงงาน)

นางสุนทรี  เซ่งกิ่ง

 

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเกษตร)

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช

นพ.พงศธร เนตราคม

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น

นายสมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นพ.ชาตรี บานชื่น

 

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2566