เครือข่ายผู้ป่วย Health Forum

9468 แชร์

เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (Healthy Forum) - เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ที่ ชื่อ - นามสกุล ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภท/เรื่อง
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นายธนพลธ์ ดอกแก้ว เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายโรคไต 14 ซ.ธานสัมฤทธิ์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 083-833-0962
083-833-3096
Fax 02-248-3733
tanapol00@hotmail.com
2 นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย 199/56 ม.สวนจันทร์ฉาย ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 32ออเงิน สายไหม กทม. 10220 085-970-3311 ekawats@hotmail.com
3 นายสมชาย นามสพรรค เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย 8/1 หมู่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 087-675-1410
Fax 02-377-9719
date_krub@hotmail.com
4 นางสาวกิจจาพร ชื่นบุญ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการทางออทิสติก 11 หมู่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.10170 081-205-3296,
088-275-1322
Fax 02-866-7125
kijjapron@gmail.com
5 นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ 27 ซอย เพชรเกษม 50/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 080-438-0001 ouidalla@yahoo.com
6 นางสายชล ศรทัตต์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง (กลุ่มอาสาเพื่อเพื่อนมะเร็ง) 21 ซ.ติวานนท์ 46 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 088-216-1519 saicholca@gmail.com
7 นายเสนี จันทรกูล เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายโรคหัวใจ 99/184 ซอย 12 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.แจ้งวัฒนะชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 081-899-6711 RADOM133@gmail.com, line SENI1948
8 นางอรวรรณ โอวรานนท์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง 854/7 ซอย 21 อยู่เจริญ ถ.รัชดาภิเษก 3 แขวงดินแดงเขตดินแดง กทม. 10400 081 258 6733
Fax 02-247-3773
orawannidnid2812@gmail.com
9 นางศุภะลักษณ์ จตุเทวประสิทธิ์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายโรคเบาหวาน หมู่บ้านชวนชื่น 116 ถนนจันทน์ 16 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 081-828-5886
Fax 02-287-3743
C.pednoi@yahoo.com
10 นายเอกภาพ ลำดวน เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการทางการเห็น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 85/1 - 3 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 095-652-7555
Fax 02-245-9846
ekapaap@gmail.com
11 คุณพรทิวา หลั่งน้ำทิพย์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ที่อยู่หมู่บ้านฐิติพร พัฒนาการ 29 144/9 สวนหลวง กทม. 10240 089-991-6166,
02-717-1902
Fax 02-717-1904
ooyice999@hotmail.com
12 นายวิเชียร หัสถาดล เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 73/7-8 ซอยติวานนท์ 8ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
081-555-7005
Fax 02-582-0899
vichian09@gmail.com apht2005@yahoo.com apht2005@hotmail.com
13 นางวิไล ขนบดี เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ที่อยู่ 47 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 089-213-4275,
02-525-2630,
Fax 02-968-9667, 089-567 4914
AMD_DMH@hotmail.com
14 คุณพรสวรรค์ เมตตาประเสริฐ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการทางสติปัญญา สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 49/6 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 084-044-8709,
02-971-9727
Fax 02-552-1606
santirsu@gmail.com, pikarnpanya@gmail.com
15 นางปิยนาถ มณีรัตนายล เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายความพิการทางการเรียนรู้ สมาคมส่งเสริมบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่อยู่ 77/184 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 085-141-7785 Ldpromotor@gmail.com
16 อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายผู้ปกครองบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษและครอบครัว
11 หมู่ 12 ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม.10170 093-789-3945 autisticthai@gmail.com
17 นางสาวจิตติมา ศิระเกล้า เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายดูแลแบบประคับประคอง 15/31 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 081-551-1632
Fax 02-194-3868
siraklaoc@gmail.com
18 นายนิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 312 ม.7 ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081 666 6047
Fax 02-372- 2116
nimit@aidsaccess.com
19 นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย 494 ถนนลาดพร้าว 101 ซอย 14 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 02-377-5065
086-881-4679
02-377-9719
Apiwatmercy@gmail.com
20 นายสมชาย กระจ่างแสง เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 48/282 ซอยเซ็นเตอร์เพรส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 086-364-5738 chai@aidsaccess.com
21 รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด เครือข่ายองค์กรประชาชนด้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่อยู่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 084-558-9559 jphef@trcn.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558