กองทุนเพื่อช่วยเหลือในด้านการประกันสุขภาพต่างๆ

แผนงานสนับสนุน ระบบบริการโรคเรื้อรัง และโรคเฉพาะ

12585 แชร์
 1. คู่มือการดำเนินงาน

 2. แนวทางเวชปฏิบัติ

 3. รายงานการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)
   
  ปี 2554
  Presentation
  ผลการศึกษาการประเมินผล

  สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 

  สปสช. เขต 2 พิษณุโลก 

  สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ 

  สปสช.เขต 4 สระบุรี 

  สปสช.เขต 5 ราชบุรี 

  สปสช.เขต 6 ระยอง 

  สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 

  สปสช.เขต 8 อุดรธานี 

  สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 

  สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

  สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 

  สปสช.เขต 12 สงขลา 

  สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
   
  ปี 2554
  Presentation

  รายงานผลการประเมินโครงการDM-HT-ปี2555 

  ผลการศึกษาการประเมินผลภาพรวมทั้งประเทศ 

  ผลการศึกษาการประเมินผล
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 4. ผลประเมินการดูแลผู้ป่วย (CRCN)
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2553
  1. เนื้อหารายงาน (0_FinalReport_DM-HT_20110404.pdf) 
  2. ภาคผนวก 1 (Appendix1_ผลการศึกษาการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2) 
  3. ภาคผนวก 2 (Appendix2_ผลการศึกษาการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ราย เขตสปสช) 
  4. ภาคผนวก 3 (Appendix3_ผลการศึกษาการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ราย จังหวัด) 
  5. ภาคผนวก 4 (Appendix4_Final _CRF) 
  6. ภาคผนวก 5 (Appendix5_TCEN_DM) 
  7. ภาคผนวก 6 (Appendix6_Guideline.pdf) 

 5. เอกสารประกอบการประชุม