กองทุนเพื่อช่วยเหลือในด้านการประกันสุขภาพต่างๆ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

45744 แชร์
 1. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยนั่งสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563  
 2. รายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ปีงบประมาณ 2559_เพิ่มเติม 
 3. รายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ปีงบประมาณ 2559 
 4. เรื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 5. รายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ปีงบประมาณ 2557 
 6. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน: แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน CBR Guidelines ขององค์การอนามัยโลก 
 7. รายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังปีงบประมาณ 2556 
 1. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. คู่มือประกอบการดำเนินงาน
 3. เอกสารประกอบการประชุม
 4. หารือ 
 1. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 2. คู่มือประกอบการดำเนินงาน
 3. เอกสารประกอบการประชุม
 4. ข้อหารือ