การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

95675 แชร์
การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  1. ประกาศบริหารงบกองทุนรายปี   
  2. คู่มือบริหารงบกองทุนรายปี   
  3. รายการงบที่หน่วยบริการได้รับรายปี 
  4. รายการการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  
  5. สรุปยอดการโอนเงินกองทุนและสรุปยอดคงค้างรายหน่วยบริการ  
หน่วยบริการรับส่งต่อ
  1. แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการที่รับการส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า SD-10-003 V4 (30 มี.ค. 55)
  2. แบบฟอร์มตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ FM-10-003 Rev4 (30 มีค.55)
การ log in เพื่อเข้าดูข้อมูลรายงาน
  1. การ log in เพื่อเข้าดูข้อมูลรายงาน โดยสามารถเรียกดูได้เฉพาะของหน่วยบริการของตนเท่านั้น โดยหน่วยบริการสามารถใช้ username & password เดียวกันกับ การส่งข้อมูล e-claim (โปรแกรม DRGMX)
  2. การโอนเงิน