กองทุนเพื่อช่วยเหลือในด้านการประกันสุขภาพต่างๆ

กองทุนระบบการดูแลระยะยาว

152702 แชร์

ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care : LTC)

 1. แนวทางการบริหารงบกองทุน LTC

 2. ประกาศ/MOU/ข้อตกลง LTC

 3. พื้นที่ดำเนินงาน LTC

 4. คู่มือ LTC

 5. แบบฟอร์มต่างๆ
  1. ข้อตกลงการเข้าร่วมดำเนินงานดูแลระยะยาวฯ ระหว่าง สปสช.เขต กับ อปท.  
  2. ข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
  3. แบบฟอร์มโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
  4. ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือฏีกาเบิกเงิน

 6. การประชุมต่างๆ
  1. การประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมจัดระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC) ปี ๒๕๕๙" วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
  2. การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบ LTC ปี 60 (ชี้แจงสปสช.เขต 12 ต.ค.59)
  3. ประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุน (Coaching) เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนตำบล และ LTC

 7. หนังสือสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1. หนังสือ มท.แจ้งผู้ว่าฯดำเนินงาน LTC  
  2. ซักซ้อมLTC_15_06_60  
  3. ปรับ Flow_ขั้นตอนจัดสรรงบ

 8. คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม LTC
  1. Rar File  
 • อยู่ระหว่างปรับปรุง