การเข้า-ออกของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

81166 แชร์

เกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

 1. หน่วยบริการปฐมภูมิ
 2. หน่วยบริการประจำ
 3. หน่วยร่วมให้บริการ
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเวชกรรม
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรม
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านกายภาพบำบัด
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย
  • แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • แบบฟอร์มตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการ    
 4. หน่วยบริการรับส่งต่อ