การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 23(3)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

2143 แชร์

...