ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8) การจัดหาพัสดุ

1679 แชร์
  1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา) 
  2. แผนการจัดหาพัสดุ 
  3. รายงานการขอซื้อของจ้าง เอกสารสอบราคา และเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการ 
  4. ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายงาน 
  5. สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) 
  6. รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ 
  7. รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
  8. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน หรือผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน