ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.

24523 แชร์

ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.

อ่านต่อ

รายงานการประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Cyber Security)

อ่านต่อ

การพัฒนาองค์การตามแนนทาง
PMQA 4.0

อ่านต่อ