ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

17597 แชร์
 1. ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
  1. ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
 2. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  1. ) มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร
   1. ) โครงสร้างองค์กร
   2. ) กองทุนต่างๆ
  2. ) มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่
   1. ) พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   2. ) คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
   3. ) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   4. ) สรุปอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  3. ) มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
  4. ) มาตรา 7 (4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ
   1. ) คณะกรรมการ
   2. ) ผลการดำเนินงาน
   3. ) ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
 3. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  
  1. ) มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ
   1. ) ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
   2. ) จัดซื้อ / จัดจ้าง
  2. ) มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ
   1. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   2. ) แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและงบฯ
  3. ) มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบฯ     
  4. ) มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่ง
   1. ) ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
  5. ) มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรค 2
  6. ) มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ
  7. ) มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการ 
   1. ) คณะกรรมการ
   2. ) มติคณะกรรมการ
   3. ) ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
  8. ) มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปรงใส่ฯ
   1. ) มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารการจัดหาพัสดุ
   2. ) มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารการให้บริการประชาชน
   3. ) มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานของหน่วยงาน
   4. ) มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
   5. ) มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
   6. ) มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 4. การจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 23 (3) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
 5. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
 6. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 7. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  1. ) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  2. ) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 8. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์
  1. ) แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
  2. ) สรุปผลความพึงพอใจ
 9. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 
 10. สถิติผู้มาใช้บริการ