งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

5027 แชร์
# ชื่อโครงการ ปี งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยศึกษาวิจัย
1 โครงการ การศึกษาการ financng การดูแลผู้ป่วยระยะยาว และผู้ป่วยระยะสุดท้ายระยะที่ 1ปีงบประมาณ 2558 2558 2,500,000 ก.พ.-ก.ย. 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2 โครงการกลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ 2558 1,654,000 ก.พ.-ก.ย. 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะที่ 2 2558 4,500,000 มี.ค.-ธ.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที 2558 4,000,000 มี.ค.-ก.ย. 2558 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
5 การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรอง และ ประเมินภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย 2558 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
6 เครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 2558 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
7 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง 2558 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
8 โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2558 3,000,000 ส.ค. 2558-มี.ค. 2559 สถาบันเอเชียศึกษา จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 โครงการ การศึกษาการ financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาว และผู้ป่วยระยะสุดท้ายระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 2559 1,500,000 ต.ค. 2558-ก.ย. 2559 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
10 โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 2559 1,302,900 ธ.ค. 2558-ก.ย. 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
11 โครงการศึกษาประสิทธิผลการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ ซี สายพันธุ์ 2 และ 3 ด้วย ยาเพ็คกิเลตต็ด อินเตอร์ฟิรอนและไรบาไวรินภายใต้การเบิกชดเชยยาจากกองทุนสนับสนุนพัฒนายาและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อบ่งชี้ไนบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) 2559 249,000 ก.พ.-ส.ค. 2559 สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
12 การศึกษารูปแบบการจัดบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรไทย 2560 220,000 พ.ค.-ก.ค. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 การศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ 2561 2,900,000 ก.พ.-ก.ย. 2561 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ (IHPP)
14 โครงการศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการและผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพ 2561 1,885,000 เม.ย.-ก.ย. 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
15 โครงการวิเคราะห์รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุของระบบหลักประกันสุขภาพ 2561 1,800,000 มี.ค.-ส.ค. 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
16 โครงการข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย 2562 400,000 ต.ค. 2561-ม.ค. 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
17 ผลทางเศรษฐกิจของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโครงการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2562 220,000 ก.พ.-ก.ค. 2562 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว