แผนยุทธศาสตร์ : สปสช.

2641 แชร์

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้านพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563-2565)

 

 

  

 

 

แผนฯ ด้านพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563 - 2565)

 

 

แผนฯ ด้านพัฒนาดิจิทัล (2561 – 2564) ทบทวนปี 2563

 

กลยุทธ์และเป้าหมายความสำเร็จ

 

แผนฯ ด้านพัฒนาดิจิทัล (2561 – 2564) ทบทวนปี 2563