แผนยุทธศาสตร์ : สปสช.

3926 แชร์

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้านพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563-2565)