ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

253926 แชร์

หากต้องการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

ผู้ขอลงทะเบียนกรอกแบบคำร้อง ดาวโหลดได้ที่ https://www.nhso.go.th/storage/files/shares/PDF/FM-256-02-007-Rev_05.pdf

ประชาชนพักตรงตามที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร

เอกสารที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน / สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี)

ประชาชนพักไม่ตรงตามที่อยู่หน้าบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร

เพิ่มเอกสารรับรองที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยในพื้นที่นั้น (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • ทะเบียนบ้านเจ้าบ้านและหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน 
  • หนังสือรับรองผู้นำชุมชนและบัตรประจำตัวผู้นำชุมชน
  • หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง
  • ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค  (หากเป็นชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้รับรองได้)  
  • สัญญาเช่าที่พัก (สัญญาเช่าเป็นชื่อผู้ขอลงทะเบียน/ชื่อญาติ สามารถใช้รับรองได้) 
สามารถตรวจสอบเครือข่ายหน่วยบริการที่สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://mscup.nhso.go.th/mastercup/index.zul

ช่องทางลงทะเบียน


กรุงเทพมหานคร : แอปพลิเคชัน สปสช. / ไลน์ สปสช. @nhso 
ต่างจังหวัด           : แอปพลิเคชัน สปสช. / ไลน์ สปสช. @nhso
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) / โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (วันเวลาราชการ)
    

**เมื่อลงทะเบียนแล้ว สิทธิจะเกิดทันที**

หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
อัปเดต วันที่ 4 สิงหาคม 2565
​                                                                                                                                                                  1330  Contact Center