เจ็บป่วยทั่วไป

20878 แชร์

เจ็บป่วยทั่วไป หมายความว่า อาการเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่อาการฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรบริการสาธารณสุขในเวลาทำการปกติไต้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา

แนวทางการใช้สิทธิ

  1. 1. เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ
  2. 2. แจ้งขอใช้ "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลยประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ไช้ "สูติบัตร" แทน (ใบเกิด)

หากมีข้อสงลัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถาม โทร สายต่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)