สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค

234553 แชร์

สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค คือ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย/อัตราตายที่เป็นภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน

▲ ดาวน์โหลด ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่  PDF

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง

การป้องกันโรค หมายถึง บริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

ขอบเขตของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  มีดังนี้

 1. การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ และศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความรู้ และการสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 3.  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเฝ้าระวังโรค และการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหรือการชะลอความรุนแรงของการป่วย โดยให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีดังนี้

 • ทดสอบการตั้งครรภ์
 • ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง
 • ตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน
 • การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
 • ตรวจช่องปากและฟัน ขัดและทำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ำลาย
 • ประเมินสุขภาพจิต
 • ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด
 • ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ
 • การคัดกรองธาลัสซีเมีย รวมทั้งการคัดกรองธาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์
 • ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์(โรคเอ๋อ) โรคฟีนิลคีโตนูเรียและโรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิกภาวะซีดการติดเชื้อเอไอวี
 • ตรวจคัดกรองการได้ยิน
 • ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 • ตรวจคัดกรองพัฒนาการ
 • ตรวจคัดกรองวัณโรค(กลุ่มเสี่ยง)
 • ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์
 • การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์
 • ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 • ยาต้านไวรัสเอชไอวี
 • สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการ
 • แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ   
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 • ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับนักเรียนหญิง ป.5)
 • ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 • ตรวจเลือด คัดกรองภาวะซีด เอชไอวี
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน
 • คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด
 • ตรวจคัดกรองวัณโรค
 • ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน
 • การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก
 • แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ (สำหรับอายุ 6-12 ปี หรือนักเรียน ป.1-ป.6)
 • การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด
 • การให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันเอชไอวีหลังสัมผัส
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 • คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด
 • คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ตรวจคัดกรองวัณโรค มะเร็งช่องปาก
 • ตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม
 • คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก
 • การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิด
 • การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 • การให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันเอชไอวีหลังสัมผัส
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 • ตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต
 • ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 • คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง คั
 • ดกรองโรคซึมเศร้า
 • การคัดกรองวัณโรค มะเร็งช่องปาก
 • ตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม
 • ตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
 • การเคลือบฟลูออไรด์
 • การให้ความรู้ออกกำลังกายและฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม
 • การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 • การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน
 • การให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันเอชไอวีหลังสัมผัส

นอกจากนี้ยังมีบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับทุกกลุ่มวัย รายละเอียดบริการที่แต่ละกลุ่มอายุจะได้รับสามารถอ่านได้จากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.nhso.go.th/news/3734


7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี * มีดังนี้

 1. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ(เบาหวาน ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)
 4. ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย  ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
 7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

*ติดต่อขอรับวัคซีนในช่วงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (พฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี)

เช็คสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค

ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแต่ละกลุ่มวัยได้ที่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 1. สายด่วน สปสช. 1330 
 2. ช่องทางออนไลน์