การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

34273 แชร์

การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง หมายความว่า หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้น "เกินศักยภาพของหน่วยบริการ" จะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพ ที่สูงกว่าตามภาวะความจำเป็นของโรค

แนวทางการใช้สิทธิ

  1. 1.เข้ารับบริการที่หน่วยบริกรประจำตามสิทธิ หากหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพ จะได้รับการส่งต่อตามขั้นตอน
  2. 2.แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสตงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประราชนห้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)

หากมีข้อสงลัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถาม โทร สายต่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)