เจ็บป่วยฉุกเฉิน

42395 แชร์

เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญจำเป็นต้องได้ รับการประเมินการจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต หรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น

แนวทางการใช้สิทธิ

  1. เข้ารับบริการกับหน่วยบริการของรัฐ หรือเอกชนที่ข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
  3. กรณีเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่อง

หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)สอบถาม โทร สายต่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

อัปเดต วันที่ 4 สิงหาคม 2565
1330  Contact Center