เจ็บป่วยฉุกเฉิน

14568 แชร์

เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการตำรงชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญจำเป็นต้องได้ รับการประเมินการจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต หรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น

แนวทางการใช้สิทธิ

  1. 1.เข้ารับบริการกับหน่วยบริการของรัฐ หรือเอกชนที่ข้าร่วมโครงการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. 2.แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัว ประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
  3. 3.กรณีเข้ารับการรักษายัง โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่อง

หากมีข้อสงลัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)สอบถาม โทร สายต่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)