สิทธิประโยชน์ทันตกรรม

35116 แชร์

แนวทางการใช้สิทธิ

 1. เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ
 2. แจ้งขอใช้ "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ "สูติบัตร" แทน (ใบเกิด)

สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม

 1. การถอนฟัน
 2. การอุดฟัน
 3. ขูดหินปูน 
 4. ฟันปลอมฐานพลาสติก 
 5. รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม  
 6. ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 
 7. ผ่าฟันคุด 
 8. เคลือบหลุมร่องฟัน  
 9. การทาฟลูออไรด์วาร์นิช 
 10. การเคลือบฟลูออไรด์ 
 11. โรคปริทันต์
 12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก

หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

                                                                                                                                                                                                             อัปเดต วันที่ 4 สิงหาคม 2565
​                                                                                                                                                                                                                        1330  Contact Center