ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน แอป สปสช.

38613 แชร์

ลงทะเบียนผ่าน แอป สปสช. ดีอย่างไร ?

     --->  เพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการเลือกลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนหน่วยบริการประจำด้วยตนเอง

     --->  ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปลงทะเบียน

     --->  ลงทะเบียนให้กับบุคคลในครอบครัวได้

 

ขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน แอป สปสช. ต้องทำอย่างไร

ดาวน์โหลดแอป สปสช.

  

 

ขั้นตอนลงทะเบียน หรือ ย้ายหน่วยบริการ ง่ายๆ ดังนี้

1. ดาวน์โหลด แอป "สปสช."

2. คลิกคำว่า "ลงทะเบียน" อ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการให้ความยินยอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และกด  "ยอมรับ"

3. กรอกรายละเอียดบุคคลตามขั้นตอน

        ใส่ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                                                             ใส่เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน

       

4.  ตั้งรหัสในการเข้าใช้งน 6 หลัก หรือ สแกนลายนิ้วมือ       

5.  กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อขอรับรหัส OTP ในการยืนยันตัวตน 

  

6.  กดเมนู "ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันฯ" ระบบจะขึ้นข้อความ ที่อยู่ปัจจุบันตรงกันหน้าบัตรประชาชนหรือไม่ ?

 

กรณีที่อยู่ ตรง กับบัตรประจำตัวประชาชน  ดำเนินการดังนี้

             1.)  กดคำว่า  "ตรง"                        2.)  ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน                                  4.) กดคำว่า "บันทึก"
                                                                         3.)  รูปใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เซลฟี่)

5.) เลือกหน่วยบริการที่ปรากฎตามที่พักอาศัย และ กด "ยืนยัน"

6.) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

กรณีที่อยู่ ไม่ตรง กับบัตรประจำตัวประชาชน  ดำเนินการดังนี้

                                                                  2.) ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน
1.) กดคำว่า "ไม่ตรง"                                       3.) รูปใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เซลฟี่)
                                                                       4.) แนบหลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หลักฐานรับรอบแสดงที่อยู่ปัจจุบัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     -  ทะเบียนบ้านเจ้าบ้านและหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
     -  หนังสือรับรองผู้นำชุมชนและบัตรประจำตัวผู้นำชุมชน
     -  หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง
     -  ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ต้องเป็นชื่อผู้ขอลงทะเบียน) ฯลฯ

       5.) กรอกที่อยู่ปัจจุบัน กด เลือกเครือข่ายหน่วยบริการ                            6.) เลือกหน่วยบริการที่ปรากฏตามที่พักอาศัย

   7.) กด "ยืนยัน"                                                                                   8.) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
                                                                                                             

 

ขั้นตอนลงทะเบียนให้กับบุคคลในครอบครัว

         1.) เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิหลักประกัน"                                 2.) เลือกเมนู "ตรวจสอบสิทธิบุคคลในครอบครัว"

         3.) กดเลือก ผู้ใช้ลอง ที่ต้องการลงทะเบียน                                         4.) เมื่อเลือกผู้ใช้รองแล้วระบบจะแจ้งยืนยัน
                                                                                                                                   สลับผู้ใช้งานให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

   **ผู้ใช้รอง จะต้อง เพิ่มคนในครอบครัวก่อนถึงจะแสดงข้อมูล**

            5.) ตรวจสอบข้อมูลชื่อที่สลับผู้ใช้งานแล้ว                               6.) เลือก ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ
                                                                                                               เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียนให้บุคคลในครอบครัว

เงื่อนไขลงทะเบียนผ่านแอป สปสช

  • รองรับระบบปฏิบัติการ Android Version 4.4 ขึ้นไป และ iOS 11.0 ขึ้นไป (ควรอัพเดทแอป สปสช.เป็น Version ล่าสุด)
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • วัน เดือน ปีเกิด ในรูปแบบของวันที่ครบ (เช่น 22 ก.พ. 2519 แต่ถ้า ไม่มีวันเกิด / ไม่มีเดือนเกิด  ก็ให้เลือกว่า ไม่ระบุ )
  • มีเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ที่ขึ้นต้นตัวอักษร 2 หลักแรก ตามด้วยตัวเลข 10 หลัก
  • ลงทะเบียนบุคคลในครอบครัวจำกัด 5 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง
  • กรณีบิดา มารดา ลงทะเบียนแทนบุตรไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เดียวกัน
  • หากเป็นญาติ ดำเนินการลงทะเบียนแทนต้องมีนามสกุลและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่เดียวกัน จึงจะสามารถเพิ่มชื่อบุคคลในครอบครัวได้

 

อัปเดต วันที่ 2 มีนาคม 2566
1330  Contact Center