กรณีอุบัติเหตุ

15696 แชร์

อุบัติเหตุ หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคาดคิดมาก่อนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

แนวทางการใช้สิทธิ

กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป

  1. 1.เข้ารับบริการกับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ทีสุดได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. 2.แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัว ประชาชนให้ไช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
  3. 3.กรณีเข้ารับการรักษายัง โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิไต้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ไช้สิทธิ ดังกล่าวก่อน

กรณีประสบอุบัติเหตุอากรถ

  1. 1.แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเต็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัว ประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
  2. 2.กรณีเข้ารับการรักษายัง โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งธาติต่อเนื่อง

หากมีข้อสงลัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถาม โทร สายต่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)