ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ

5766 แชร์

                    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบบรรจุสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใครบ้างที่สามารถใช้สิทธิได้ ?

ต้องเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง)                            ผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

-  คะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL)              -  ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
          ไม่เกิน  6  คะแนน

 

ขั้นตอนการขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ่นรองซับ

1.  กลุ่มเป้าหมายขอรับผ้าอ้อมและแผ่นรองซับได้ที่

กรุงเทพ   ต่างจังหวัด
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข
  • คลินิกชุมชนอบอุ่น
  • สำนักงานเขต
  • รพ. ในระบบ สปสช.
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (อนามัย)
  • องค์การบริหารสุขภาพตำบล (อบต.)
  • เทศบาล

2.  หลังจากติดต่อขอรับผ้าอ้อมและแผ่นรองซับแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ ?

          2.1 หลังลงทะเบียนผู้จัดการดูแล  หรือที่เรียกว่า Care manager คัดกรองกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมเพื่อจัดทำโครงการ เสนอโครงการให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ

          2.2 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติ ก็จะนำส่งผ้าอ้อม หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิน 3 ชิ้น/คน/วัน

 

อัปเดต วันที่ 2 มีนาคม 2566
1330  Contact Center