ธรรมาภิบาลองค์กร

23245 แชร์

รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
(ITA)

อ่านต่อ

การพัฒนาองค์การตามแนนทาง
PMQA 4.0

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Cyber Security)

อ่านต่อ

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อ่านต่อ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณ OIT
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

อ่านต่อ