ธรรมาภิบาลองค์กร

25272 แชร์

รายงานการประเมินคุณธรรมฯ
(ITA)

อ่านต่อ

การพัฒนาองค์การตามแนนทาง
PMQA 4.0

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)

อ่านต่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Cyber Security)

อ่านต่อ

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อ่านต่อ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณ OIT
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

อ่านต่อ

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับติดต่อสปสช.
ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการฯ 2565

อ่านต่อ