ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

38455 แชร์
ที่ ชื่อ - นามสกุล ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ทำงาน ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้) โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์
1 นายธนชัย ฟูเพื่อง
นางสาวอัญชลี อินต๊ะวงค์
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดเชียงราย (ระดับจังหวัด)
331/3 หมู่ 19 ซอยนิ่มซีเส็ง
ถนนพหลโยธิน
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
053-600-416 089-953-2782
084-046-6548
thanachai.rk48@gmail.com
anchalee126@hotmail.com
2 นางอาภา หน่อตา เครือข่ายองค์กรประชาชน ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (ชนพื้นเมืองและชาติพันธุ์-คชส.)
จังหวัดเชียงราย
299/144 ถนนเทศบาล 18
ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 57130
089-433-8840 089-433-8840 hph.net@gmail.com
3 นายยุทธนา ไกลถิ่น เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์)
จังหวัดเชียงราย
78/1 หมู่ 15 ถนนสันโค้งหลวง
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
084-374-8992
081-960-4031
084-374-8992
081-960-4031
Yuttama022@hotmail.com
4 นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
นางอัญชลี จอมธัญ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับจังหวัด)
คณะทำงานศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ภาคเหนือ (กพอ.เหนือ)
225/112 หมู่บ้านสินธนา ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
053-350683
053-350683
081-7165927
089-7568766
sureerat.tmk@gmail.com
northern.ngo@gmail.com
5 นางนันท์นภัส ก่องแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิลัย
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ)
จังหวัดเชียงใหม่
109 หมู่ 9 ตำบลหนองแก๋ว
อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230
081-033-3953
081-764-1185
081-033-3953
081-764-1185
nan-294@hotmail.com
psrewilai@gmail.com
6 นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายผู้พิการ)
จังหวัดเชียงใหม่ (ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่)
29/4 ซอยศรีสุข ถนนทุ่งโฮเต็ล
ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
053-241-017 081-796-8056 gccthailand@hotmail.com
7 นางกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายชาติพันธุ์เชียงใหม่)
จังหวัดเชียงใหม่
5/1 ซอย 12 ถนนเจริญประเทศ
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
083-766574 - ecgcmip@hotmail.com
8 นายสมพล ปัญญาศรีวิชัย
นางรจนา ยี่บัว
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
จังหวัดเชียงใหม่
485/30 ถนนเจริญประเทศ
ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
082-383-4561
081-724-3274
082-383-4561
081-724-3274
sompol_punn@hotmail.com
rodjana.yibua@gmail.com
9 นางมยุเรศ แลวงศ์นิล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดลำปาง (ระดับจังหวัด)
99/45 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
054-222-313 081-987-1627 cheewitdee@gmail.com
10 นางชนิกานต์ ชมภูบุตร เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดลำปาง
124/50 ถนนท่าคราวน้อย
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
054-222-539 083-152-9359 chanikan91@gmail.com
11 นางสาวชนากานต์ วงศ์วารินทร์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดพะเยา
91 หมู่ 2
ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-458757 084-804-6444
081-645-1255
jum0008@gmail.com
12 นายสุธีทัศน์ จินาวงศ์
คุณสุรีรัตน์ ชมเชย
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดพะเยา
65 ซอยราชคฤห์
ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-412-462
054-412-462
085-694-0573
89-701-3761
jongnavi@hotmail.com
13 นางสุพรรณี เวียงคำ
นางเพ็ญศรี ชื่นวงค์
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ)
จังหวัดพะเยา
บ้านเวียง เลขที่ 197 หมู่ 6
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา 56110
081-020-5292
086-197-0311
081-020-5292
086-197-0311
nongnoi.w@hotmail.com
pensri222@gmail.com
14 คุณโสรัจจ์ ปวงคำดง
คุณภูชิต ธรรมขันธ์
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระดับจังหวัด)
(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต แม่สะเรียง)
บริเวณบ้านพักสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอแม่สะเรียง
เลขที่ 244 หมู่ 2 ถนนวัยศึกษา
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
341/2 หมู่ 2
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
053-683-134
089-835-2080
081-033-0718 soracca@hotmail.com soracca@yahoo.com
15 นาบัวไข จันทร์ใจหล้า เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
51/2 ถนนชำนาญสถิตย์
ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
053-620-336 086-034-1631 buakhai01@hotmail.com
16 คุณอโนทัย สุวรรณสังข์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
ตำบลแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
138 หมู่ 8 บ้านต่อแพ
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
089-5570751 089-557-0751 anothai_pen@hotmail.co.th
17 นางสาวศรันยา กลางถิ่น เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาสังคม
อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งรวงทอง หมู่ 10
ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
089-997-2892 089-997-2892 taifunn_witch@hotmail.com
18 นายจำรัส ดวงเกิด
นางอรพินธ์ มะโนใจ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ)
จังหวัดลำพูน
36 หมู่ 5 ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
085-705-4950
085-614-1156
080-793-6560
085-705-4950
085-614-1156
080-793-6560
Jumrahh99@hotmail.com
lpnetworkcenter@hotmail.com
19 นายธีรวัช โฮ่งสิทธิ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดลำพูน
9 ถนนรถแก้ว
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000
082-185-3910 082-185-3910 tunkmay55@gmail.com
20 คุณพิษณุ กองตา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดน่าน
376 หมู่ 9
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
054-050-249 - -
21 นางเครือวัล หาญยุทธ
นายถนอม ฑีฆาวงค์
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ)
จังหวัดน่าน
เทศบาลตำบลศิลาแลง
เลขที่ 68 หมู่ 7
ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน 55120
054-792-178 087-188-4150 daranee-43@hotmail.com
22 นางภิรมณ์พร กาวสาม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดแพร่ (ระดับจังหวัด)
217/2 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล
ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
054-531-680 081-758-9316 phrae.01@hotmail.com
23 นางสาวมีนา ทองรศ
นายเศรษฐการ กาลัง
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดแพร่
172/42 ถนนยันตรกิจโกศล
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
054-523-033 085-036-3120 setthakan@hotmail.com
pha_phare@hotmail.com
24 นางสาวดวงใจ โรจน์เจริญชัย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระดับจังหวัด)
131/3 หมู่ 4
ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280
089-655-7704 089-655-7704 fonjai4@yahoo.co.th
25 นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดพิษณุโลก (ระดับจังหวัด)
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
(ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน)
ประตู 1 ตึก 1 ถนนพุทธบูชา
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
087-197-8829 083-163-5882 087-197-8829 083-163-5882 roongrit02@hotmail.com
26 นางสาวสิริพร สิริพิพัฒน์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสุโขทัย
15/9 หมู่ 1
ตำบลปากแคว อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
081-046-0247 081-046-0247 pupa-129@hotmail.com
27 นางศิวะพร คงทรัพย์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดตาก
427/2 ถนนตากสิน
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
081-045-5735   siwapon_ks@hotmail.com
28 นางสาววรัญญา จันทร์อุดม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดอุตรดิตถ์
222/1 หมู่ 8
ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
055-407-019 081-860-9895 varanya107@hotmail.com
29 นางสาววิภา สุนทรทิพย์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดพิษณุโลก
834/237 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-211-811 089-702-6118 toon12_tnpln@hotmail.com
30 นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเก่า) ถนนบุษบา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
056-613-572 081-532-0958 rung19715@hotmail.com
31 นางธันยพัต ดีวัน เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดอุทัยธานี
69/16 ถนนศรีน้ำซึม
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี 61000
056-511-704 081-286-4511 ben_2514_ben@hotmail.com
32 นายเหรียญ บุญสำลี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนครสวรรค์
64 หมู่ 2
ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-354-141 084-573-3259 naree2009@hotmail.com
33 นายสุชาติ ภู่สีทอง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดกำแพงเพชร
16 ตำบลเทพนคร
อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
081-973-4020 081-973-4020 dompanu@hotmail.com suchart_9909@hotmail.com
34 นายดำรงค์ ดำรงค์พันธ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดชัยนาท
มูลนิธิป๋วย อึ้งภากร
ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดชัยนาท
64 หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
086-202-4300 086-202-4300 bird_009@hotmail.com
35 นายวีรชัย เตจ๊ะ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง)
จังหวัดนครสวรรค์
43/37 หมู่ 9
ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
081-566-3743 081-566-3743 add_01@hotmail.com
36 นางสาวสุดารัตน์ ศิริพงษ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายเด็กและเยาวชน)
จังหวัดกำแพงเพชร
132 หมู่ 5
ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
086-447-45335 086-447-45335 siripongsudarat@gmail.com
37 นางเตือนใจ สมานมิตร เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดลพบุรี
2 หมู่ 7
ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
089-537-8737 089-537-8737 tcilopduri@gmail.com
38 นายบุญธรรม กันเกตุ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสิงห์บุรี
13 หมู่ 7
ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
036-520-648 081-373-9948 -
39 นางปฐมมน กันหา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสระบุรี
สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
จังหวัดสระบุรี
73 หมู่ 3 ตำบลไก่เส่า
อำเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี 18170
036-710-085 084-361-4533 thanom49@hotmail.com
40 นายธงชัย กันพันธ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดอ่างทอง
1/2 ถนนเทศบาล 14
ตำบลตลาดหลวง
อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 14000
085-116-3077 085-116-3077 -
41 นางสาวชลดา บุญเกษม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5/10 ถนนโรจนะ
ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
035-210-764 081-851-2003 chonlada2003@hotmail.com
42 นางจินตนา กวาวปัญญา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
นนทบุรี
120/33 หมู่ 9 ซอย 12/1
ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
02-925-2849 081-257-5686 -
43 นายบุญยัง กังใจ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนครนายก
65 หมู่ 4
ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
037-320369 081-864-5052 opeon.dongku@gmail.com
44 ว่าที่ร้อยตรี ประชิต เคลือสุคน เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดปทุมธานี
68/48 หมู่ 16 ถนนพหลโยธิน 71
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
081-409-4375 081-409-4375 -
45 นายสุทธิพงษ์ มิ่งมงคล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดลพบุรี
7/24 หมู่ 7
ตำบลหนองม่วง
อำเภอหนองม่วง
จังหวัดพบุรี 15170
087-114-6582 087-114-6582 oub13399@gmail.com
46 นายภาษิต ชุนศิริวัฒน์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดอ่างทอง
1/1 ถนนเทศบาล 14
ตำบลตลาดหลวง
อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
086-066-4501 086-066-4501 -
47 นางอรกัลยา พุ่มพึ่ง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายหญิงเพื่อสุขภาพภาคกลาง)
จังหวัดปทุมธานี
24/130
หมู่บ้านแสงชัยนิเวศน์ ซอย 9
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
084-468-6238 084-468-6238 -
48 นายสุนทร สุริโย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดกาญจนบุรี
244/26 หมู่ 5
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
034-520-557 081-8858-8358 080-437-3337 suntornsu@gmail.com
49 นางสาวธนพร บางบัวงาม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1/56 หมู่บ้านเตชินี 5
ถนนมหาราช
ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
081-875-7299 088-312-0115 081-875-7299 088-312-0115 nong-ja@windowslive.com
50 นางสาวศิริวรรณ อำนวยสินสิริ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดเพชรบุรี
11 หมู่ 6
ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี 76140
089-784-8657 089-784-8657 bai-toei@hotmail.com
51 นางสาววิภารัตน์ พิพัฒน์เดชากร เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนครปฐม
642/142
ถนนทหารบก ซอยน้อมเกล้า 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
094-556-2059 094-556-2059 hs7btj@hotmail.com
52 นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดราชบุรี
65/255 ถนนคฑาธร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
089-444-1330 089-254-3006 089-444-1330 089-254-3006 k_conon@hotmail.com
53 นางโสภิตา เอกจิต เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสุพรรณบุรี
10/7 ถนนขุนแผน
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
084-003-5353 084-003-5353 zoda17@gmail.com
54 นางสาวอรุณรัตน์ น้อมนพ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสมุทรสาคร
450/78 ถนนวัดดอนไก่ดี
ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
089-986-8587 089-986-8587 arunrut_50@hotmail.com
55 นางสาวเรณู ภู่อาวรณ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
2/71 หมู่ 2
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
085-405-6114 085-405-6114 maeklongconsumer@gmail.com
renu.pooh@gmail.com
56 นางพิมลรัตน์ ศิริเลิศ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดชลบุรี
3/16 หมู่ 6
ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
089-754-3248 089-754-3248 -
57 นางสาววรรณดี มณีศาสตร์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดระยอง
345 ซอย 7 ถนนอารีราษฎร์
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
089-748-2417 089-748-2417 -
58 นางสมจิตต์ จิตมะกล่ำ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดจันทบุรี
4/5 หมู่ 8
ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
086-151-6594 089-804-6541 086-151-6594 089-804-6541 -
59 นางสาวผ่องศรี อินทสุวรรณ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดตราด
2/8 อาคารพระราชเขมากร
วัดไผ่ล้อม ถนนเนินตาแมว
ตำบลบางพระ อำเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
086-051-5397 - -
60 นายนิกรม เกตุภู่พงษ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ
28/1 หมู่ 6
ซอยสุขาภิบาล 8 ถนนเทพรักษ์
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
085-137-6500 085-137-6500 nigrom.k@gmail.com
61 นางสุภาวดี ใจกว้าง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
177 หมู่ 14
ตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
080-098-1472 080-098-1472 jsupawadee44@gmail.com
62 นางอัญชลี สมโพธิ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดปราจีนบุรี
101/1 หมู่ 1
ตำบลประจันตาคาม
อำเภอประจันตาคาม
จังหวัดปราจีนบุรี 25130
081-176-8001 - -
63 นางสาวขวัญฤดี พรหมทองดี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสระแก้ว
521/3 ถนนสุวรรณศร
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000
081-683-1184 081-683-1184 -
64 นางสุนิมิตต์ โชติช่วง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(กลุ่มสตรี) จังหวัดระยอง
5 ซอยเกาะพรวด ถนนจันทอุดม
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
081-209-6852 081-209-6852 -
65 นางสาววัชรี ศิริมหา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเรื้อรัง)
จังหวัดระยอง
5/79
หมู่บ้านเติมทรัพย์ไพรเวทโฮม
หมู่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
081-663-2003 081-663-2003 -
66 นางสาวอังคณา ขาวเผือก เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เด็กและเยาวชน) จังหวัดสมุทรปราการ
478 หมู่ 3
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
085-177-4008 085-177-4008 -
67 นางสาวอรุณี ศรีโต เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(ผู้ใช้แรงงาน) จังหวัดสมุทรปราการ
101/16 หมู่ 4
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10310
081-928-6583 081-928-6583 -
68 นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดขอนแก่น
686/5
ซอยวุฒาราม ถนนหน้าเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
043-223-714 085-100-2777 chakk2551@gmail.com
69 นางประคำ ศรีสมชัย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
43 ถนนบุญกว้าง
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
087-2307461 087-2307461 prakum_sri@hotmail.com
70 นางจรรยา แสนสุภา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม
100 หมู่ 16 บ้านหนองแวง
ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม 44130
043-770-069 086-218-8050 greenmovment@hotmail.com janya_boy@hotmail.com
71 นางอาภรณ์ อะทาโส เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด
505 หมู่ 3 ถนนรองเมือง
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
086-228-3656 086-228-3656 kawkong2008@hotmail.com
72 นางสาวเตรียมใจ เฉียบแหลม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดขอนแก่น
137/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ซอยทหาร 1
ตำบลศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
086-106-0544 086-106-0544 sanchon.2012@gmail.com tuamjai1979@gmail.com
73 นางสุวิทย์ อัมพวา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์ประสานงานเครือข่าย PHA
จังหวัดกาฬสินธุ์ 121
ถนนภิรมย์
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จ้งหวัดกาฬสินธุ์ 46000
084-889-4609 084-889-4609 suwitampava@hotmail.com
74 นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายเกษตร) จังหวัดกาฬสินธุ์
90 หมู่ 5 ถนนถีนานนท์
ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
091-054-1242 091-054-1242 suksum2222@hotmail.com
75 นางอรทัย นอระศรี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดมหาสารคาม
70 หมู่ 10
ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
จังหวัดมหาสารคาม 44160
089-575-564 089-575-564 condom_2013@hotmail.com
76 นางม้วน ถิ่นวิลัย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายผู้หญิง) จังหวัดกาฬสินธุ์
44 หมู่ 2
ตำบลสะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
087-233-2710 087-233-2710 muan_thinwilai@hotmail.com
77 นายสุพล สุรพล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
137 หมู่ 12 บ้านโป่งแค
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
083-357-4912 / 081-992-1189 083-357-4912 / 081-992-1189 -
78 นางสาวศรีนวล หลาบเงิน เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
85 หมู่ 3 ชุมชนวัดไตรภูมิ
ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม 48120
083-668-4575 083-668-4575 -
79 นายเชิด สิงห์คำป้อง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
95 หมู่ 3
ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย 42160
095-701-3139 095-701-3139 -
80 ผศ. พิสมัย ธารเลิศ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดอุดรธานี
607 ซอยธารเลิศ
ถนนรองเมือง ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
081-873-7736 081-873-7736 -
81 นางสาวสายอรุณ แก้วมงคล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
6 หมู่ 1
ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร 47160
089-422-8224 089-422-8224 saiarun.k@hotmail.co.th
82 นายประดิษฐ์ พรหมเนาว์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
151 หมู่ 9 ตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย 43110
042-458-031 089-937-2729 -
83 นายสุเมธ โกษาแดง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนครพนม
2/9 ถนนศาลากลาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
042-832-659 081-729-1900 -
84 นายอดุลย์ ทองสุทธิ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดเลย
6 หมู่ 2 ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000
085-458-8534 085-458-8534 gkee253@gmail.com
85 นายบุญล้อม กางศรี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
113 หมู่ 1 ตำบลดอนย่านาง
อำเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ 38180
089-622-1767 / 080-010-1472 089-622-1767 / 080-010-1472 -
86 นายนธนกฤต อุติลานนท์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
สำนักงานสภาองค์กรชุมชน ศูนย์ราชการอำเภอเรณูนคร
อำเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม 48170
084-389-7048 084-389-7048 -
87 สิบเอกนาวิน ปะจักโก เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายฮีโมฟีเลีย) จังหวัดบึงกาฬ
201 หมู่ 1
ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ 43150
081-975-7449 081-975-7449 -
88 นายวิลักษณ์ พูลเทกอง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วัดใหม่ศรีมงคล
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
084-845-7369 084-845-7369 -
89 นายกระสัน ปานมีศรี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเครือข่ายองค์กร
ชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด
หมู่บ้านเอื้ออาทร ซอย 4
อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
- - -
90 นายเซ็ง วังกะฮาด เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานสภาองค์กรชุมชน ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
- - -
91 นายวรณัฐ ศรีวุฒิพงศ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
131 หมู่ 9
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 30120
088-342-9355 088-342-9355 -
92 นางปารณีย์ ศกุนตนาค เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา
198 ซอยปักธงชัย 4
ถนนราชสีมา-ปักธงชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
081-977-0588 091-036-2905 081-977-0588 091-036-2905 paranee1663@gmail.com
93 นางมีนา ดวงราษี
นางจันทร์เพ็ญ สินสอน
ร้อยตรีคำพัน สินสอน
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสุรินทร์
มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน (มสช.)
56 หมู่ 16
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
044-538-489 081-065-8457
085-499-0137
084-824-3751
085-499-0137
-
94 คุณรุ่งรัตร์ อุดมรัตน์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดชัยภูมิ
232 หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36240
081-321-8894 081-321-8894 -
95 นางเรวดี ถนอมสินธุ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์)
จังหวัดชัยภูมิ
240 บ้านคลองเลียง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
080-151-7478 080-151-7478 rawadee1120@gmailcom
96 นายไพบูลย์ นันทะพันธ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์
37 หมู่ 21
ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
089-720-5951 089-720-5951 -
97 นางสาวบุญเลิศ อุปะภักดี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
15 หมู่ 6
ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31240
086-036-2732 086-036-2732 -
98 นายบุญส่ง มาดขาว
นายทองหล่อ ขวัญทอง
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดยโสธร
169 ชุมชนบ้านโนนยาง
หมู่ 17 บ้านกุดเกิด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร 35140
086-868-1673 086-868-1673 tongyos01@gmail.com
99 นางอัฐชาวรรณ์ พันธ์มี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี
6 ซอยพโลชัย 7 ถนนพโลชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
089-719-0224 089-719-0224 -
100 นายแสวงวิทย์ ลาลุน เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดศรีสะเกษ
287 หมู่ 11
ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-644-010 081-999-4386 -
101 นายวิชิต คุงคุณ
นางนารี ทองมี
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดอำนาจเจริญ
95 หมู่ 4 บ้านโนนใจดี
ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
084-959-7231
089-717-3055
084-959-7231
089-717-3055
nang2554nang@hotmail.com
102 นายนิรันดร์ อาจวิชัย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดมุกดาหาร
30 หมู่ 2 บ้านนิคมทหารผ่านศึก
ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร 49150
089-273-9590 089-273-9590 -
103 นางรัชนี พุทธาจู เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดอุบลราชธานี
255/2 หมู่ 18
ซอยสุขสมบูรณ์ ถนนคลังอาวุธ
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
089-7921343 089-7921343 ruchanee2010@hotmail.com
104 นางทวี แสงมาขันธ์
นายวีระพล ทองเต็ม
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดศรีสะเกษ
146/15 หมู่ 9 ชุมชนท่าเรือ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
089-503-9554
081-879-3227
089-503-9554
081-879-3227
tawee251452@hotmail.com
nui2515@hotmail.com
105 นางถวัลรัตน์ คงรอด เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดมุกดาหาร
275 หมู่ 5
ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
089-791-4353 089-791-4353 -
106 นายพรรณพิท จันทร์สว่าง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดยโสธร
159 หมู่ 9
ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร 35120
089-991-2974 089-991-2974 yok_jung001@hotmail.com
107 นายชนายุทธ โพธิ์แก้ว
นายคำพวง ทัดเทียม
เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
126 หมู่ 4
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

142 หมู่ 4
ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี 34360

081-265-0270
086-0415227
081-265-0270
086-0415227
-
108 นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดภูเก็ต
63/735 หมู่ 4
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
081-397-2853 081-397-2853 sp.phuket@yahoo.com
109 นายมานะ ช่วยชู เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
38 ถนนศรีธรรมโศก
ตำบลในเมือง อำเภอในเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 84000
084-052-2232 084-052-2232 nakhon_mana@hotmail.com sudarat_38@hotmail.com
110 นางสาวสิรินนา เพชรรัตน์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
180/3 หมู่ 1 ซอยถนนปทุมพร
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
077-222-767 081-737-1160 consumer_surat@hotmail.com
111 นางพัลลภา ระสุโส๊ะ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดชุมพร
362/21 หมู่ 4
ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร 86110
077-581-756 083-596-7175 keroro_obob15@hotmail.com
112 นายสุชีพ พัฒน์ทอง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดระนอง
112 หมู่ 4
ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง 85130
081-728-5854 081-728-5854 sucheep25040@hotmail.com
113 นายสหัส ทุมรัตน์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดกระบี่
78/22 หมู่บ้านปรียะวิลเลจ
ถนนเจริญสุข ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
081-396-8833 081-396-8833 sahussawaz@hotmail.com
114 นายทรงยศ มงคลบุตร เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดพังงา
53/4 หมู่ 1
ตำบลนบปริง อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
089-723-0734 089-723-0734 consumer_phangnga@hotmail.com songyos-2009@hotmail.com
115 นางสาวอันธิกา เสมสรร เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
53/9 หมู่ 1
ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
089-472-3708 089-472-3708 anthikasernsan@hotmail.com
116 นางอภิษฎา เพชรชิต เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายผู้บริโภค) จังหวัดระนอง
7/1 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น
อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
081-397-0122 081-397-0122 nongpee@hotmail.com
117 นายลิขิต เส้งนุ้ย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดพัทลุง
1 หมู่ 8 ตำบลท่ามิหรำ
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
081-898-5518 081-898-5518 -
118 นางสาวศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดตรัง
90/11 หมู่ 11 ถนนกันตัง
ซอย 14 อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000
085-888-1336 085-888-1336 vandfar_consumer@hotmail.com
119 นางสาวอนัญญา และหลี เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสตูล
1431 หมู่ 3 ตำบลกำแพง
อำเภอละงู
จังหวัดสตูล 91110
081-187-3758 081-187-3758 consumer_satun@hotmail.com
120 นางสิริภา มะดากะกุล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดนราธิวาส
87 หมู่ 3 ถนนรามโกมุท
ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส 96180
087-288-6968 087-288-6968 -
121 นางกัลยา เอี่ยวสกุล เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดปัตตานี
119/39 หมู่ 8 ซอยนิยมเก่า
ถนนนาเกลือ ตำบลบานา
อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
073-356-498 089-975-2822 yana.kalya@gmail.com
122 นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดยะลา
ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชน
จังหวัดยะลา
188/1 ถนนเทศบาล 9 ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
073-222-114 081-542-3270 mariam.fasai@gmail.com
123 นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
จังหวัดสงขลา
131/1 ถนนไทรงาม
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
081-540-6477 081-540-6477 chitsongkhla2497.com@gmail.com
124 นางสาวจุฑา สังขชาติ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(สมาคมผู้บริโภค) จังหวัดสงขลา
2 หมู่บ้านไทยสมุทร
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
081-543-5899 081-543-5899 consumer_songkhla@hotmail.com
125 นางอัสนะ ดอเลาะ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์)
จังหวัดนราธิวาส
5 หมู่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 084-748-2913 084-748-2913 -
126 นายวัยโชติ กาญจนาภักดิ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์)
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
59 ซอย 1 (สุขยางค์) ถนนสุขยางค์
ตำบลเบตง อำเภอเบตง
จังหวัดยะลา 95110
089-927-6502 089-927-6502 taimanmork5@gmail.com
127 นางนิตยา ปรีชาสวัสดิ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตสายไหม-บางเขน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
65 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
088-257-1268 088-257-1268 -
128 นางจิราภรณ์ รุ่งศิริโรจน์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตบางกะปิ-บึงกุ่ม-วังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
299 หมู่บ้านธารทิพย์ ซอยรามคำแหง 64 ถนนรามคำแหง เขตหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 (ที่ตั้งศูนย์ ชุมชนกิตตินิเวศน์) 085-938-1752 085-938-1752 -
129 นางบุศรินทร์ บัวสังข์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตหลักสี่-ดอนเมือง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
306 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 080-052-6326 080-052-6326 keaw_111@homail.com
130 นางกนกวรรณ ด้วงเงิน เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตจตุจักร-ลาดพร้าว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
37 ซอยพหลโยธิน 49
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
086-058-6222 086-058-6222 -
131 นางจันทร์พิมพ์ เจริญเกตุ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตบางซื่อ-พญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
316 ซอยสนิท ถนนประชาราษฎร์สาย 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
085-044-6670 085-044-6670 -
132 นางศุภมาส รุกขชาติ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตดุสิต-ราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
111/50 ซอยวัดประชาระบือธรรม
ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
089-409-6330 089-409-6330 -
133 นางพัชรี เกิดไพบูลย์ลักษณ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตสัมพันธ์วงศ์-ปทุมวัน-บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
127 ตรอกสลักหิน
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
081-625-2833 081-625-2833 pat.ptw@hotmail.com
134 นางสุวรรณา ธนบุญสมบัติ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตป้อมปราบ-พระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
25 ถนนกรุงเกษม
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
081-904-6494 081-904-6494 -
135 นายสุชาติ สุกันต์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตภาษีเจริญ-ตลิ่งชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5/81 ถนนฉิมพลี
แขวงบางละมาด เขตตลิ่งชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
089-527-5611 089-527-5611 -
136 นายขจัด เชื้ออาษา เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตราษฎร์บูรณะ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
66 ซอยสุขสวัสดิ์ 60
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
081-331-9523 081-331-9523 -
137 นางณัฐวดี มิ่งชัย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
245 ถนนเจริญนคร 48
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
086-911-4196 086-911-4196 -
138 คุณกฤติยานันท์ กระแสฉาย เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตลาดกระบัง-ประเวศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
102/552-3 การเคหะร่มเกล้า
โซน 2 ซอย 16 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
081-488-6658 081-488-6658 -
139 นางชุลีพร ด้วงฉิม เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตสะพานสูง-คันนายาว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
58/452 ซอยรามอินทรา 68
ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
080-927-0380 080-927-0380 -
140 นางพรรณี มานหมัด เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
เขตมีนบุรี-คลองสามวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
50/29 หมู่ 9 ซอยสุวินทวงศ์13
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
081-772-7736 081-772-7736 -
141 คุณสำลี ศรีระพุก เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
โซนเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
289/124
ซอยอมร (พระราม 3 แยก 77) ถนนเชื้อเพลิง เขตยานนาวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
086-911-4196 086-911-4196 -
142 นายปรัชญา จิระ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
(เครือข่ายชุมชนแออัด) เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
57/551 ซอยอุดมสุข 22
ถนนสุขุมวิท 103
แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
086-061-1462 086-061-1462 udomsuk_22@hotmail.com
udomsuk_22@yahoo.com
udomsuk_22@gmail.com
143 นางประจวบ ทิทอง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานชุมชนเมือง
แห่งประเทศไทย จำกัด) เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
650/35 ซอยนวมินทร์ 26
ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
085-243-9958 085-243-9958 -
144 นางสุจิน รุ่งสว่าง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ)
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
101/349 ชุมชนเคหะร่มเกล้า
โซน 1 ถนนเคหะร่มเกล้า
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
087-831-5192 087-831-5192 sujin.rung@gmail.com
145 นางรจนา คำคูณเมือง เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ)
เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
101/340 หมู่ 7 ซอยสังฆประชา
ถนนฉลองกรุง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10530
086-027-8113 086-027-8113 -
146 นางสาววิมล ถวิลพงษ์ เครือข่ายองค์กรประชาชน
ศูนย์ประสานงานฯ ประชาชน
ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน (เครือข่ายชุมชนใต้สะพาน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
954/59 หมู่ 2 ถนนเพิ่มสิน
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
081-627-0188 081-627-0188 wanna-tbca@yahoo.co.th
mr.d2322@hotmail.com
               
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558