ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคลากร

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคลากร

4278 แชร์

ข้อตกลง/หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากร สปสช. การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ ครอบคลุมถึงการร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สปสช. สามารถดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ ในกรณีที่พบเห็นการกระทำผิดหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบองค์กร รวมถึงผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ผ่านช่องทางที่กำหนด ดังนี้

 1. ติดต่อด้วยตนเองในวัน เวลาราชการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ร้องเรียนทางเว็บไซด์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.nhso.go.th >> ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nhso.go.th 
 4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข : 02-141 4000 โทรสาร 02-14๓ ๙๗๓00
 5. ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1330
 6. Facebook: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

หลักเกณฑ์ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง
 2. เรื่องที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
 3. รายละเอียดของข้อมูลการร้องเรียนอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน ดังนี้
  • ชื่อ นามสกุล ของผู้ร้องเรียน พร้อมข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ (e-mail)
  • ชื่อ นามสกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
  • วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุแห่งการร้องเรียน
  • รายละเอียดข้อเท็จจริงและช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ พฤติการณ์ หรือการกระทำ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพออันแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคลากร สปสช. หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่มีการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นการทุจริต เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ สปสช. หรือมาตรฐานจริยธรรม
  • รายละเอียดพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ ต้องมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
 4. สปสช.จะไม่รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้
  • เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สปสช. หรือ เรื่องที่ไม่มีมูลความจริงหรือมีการสร้างขึ้นเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
  • เรื่องที่ไม่มีการระบุพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
  • เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
  • เรื่องที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาแล้ว
  • เรื่องที่ สปสช. ได้รับไว้พิจารณาแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
  • เรื่องที่ สปสช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ สปสช. ในการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ สปสช. ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ โดย สปสช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ สปสช. จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสียหายและผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน (ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตามเอกสารแนบ)

เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน *

ข้อมูลของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ สปสช.จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดตามนโยบายของสำนักงานฯ (เครื่องหมาย * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แนบลิงค์  แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

.