ทำเนียบผู้บริหาร

54771 แชร์
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

เลขาธิการ สปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

jadej.t@nhso.go.th

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

รองเลขาธิการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

atthaporn.l@nhso.go.th

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

รองเลขาธิการ

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

sinchai.t@nhso.go.th

พญ.ลลิตยา กองคำ

รองเลขาธิการ

พญ.ลลิตยา กองคำ

lalitaya.k@nhso.go.th

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

รองเลขาธิการ

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

yupadee.s@nhso.go.th

นายดุสิต ขำชัยภูมิ

รองเลขาธิการ

นพ. ดุสิต ขำชัยภูมิ

dusit.k@nhso.go.th

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

รองเลขาธิการ

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

waraporn.s@nhso.go.th

นางเบญจมาส เลิศชาคร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางเบญจมาส เลิศชาคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร

benjamas.l@nhso.go.th

นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล

สำนักบริการประชาชน

doungnapa.p@nhso.go.th

นายประเทือง เผ่าดิษฐ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายประเทือง เผ่าดิษฐ

ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและเครือข่าย
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
ฝ่ายนวัตกรรมข้อมูลอัจฉริยะ
ฝ่ายสนับสนุนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

pratuang.p@nhso.go.th

นายธวัชชัย เรืองโรจน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายธวัชชัย เรืองโรจน์

สายงานบริหารกองทุน

tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวสุภาพร นิภานนท์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวสุภาพร นิภานนท์

กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

supaporn.n@nhso.go.th

นางเบญจมาส เลิศชาคร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย
ฝ่ายบริหารกฎหมาย
ฝ่ายกฎหมายพิทักษ์สิทธิ

udomlak.u@nhso.go.th

นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วม
และคุ้มครองสิทธิ

nonglak.y@nhso.go.th

นายเติมชัย เต็มยิ่งยง

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายเติมชัย เต็มยิ่งยง

กลุ่มสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

toemchai.t@nhso.go.th

นางกาญจนา ศรีชมภู

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางกาญจนา ศรีชมภู

สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

kanchana.s@nhso.go.th

ส่วนงานขึ้นตรงเลขา

นางประไพ วัฒนไกร

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางประไพ วัฒนไกร

prapai.w@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย

นายเสกสรรค์ กันยาสาย

seksan.k@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกฎหมาย

นายเกษมพงศ์ โบตระกูล

kasampong.b@nhso.go.th

นางสลินลา สิงหพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายพิทักษ์สิทธิ

นางสลินลา สิงหพันธุ์

salinla.s@nhso.go.th

นายวิสิทธิ์ ทันดอน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและเครือข่าย

นายวิสิทธิ์ ทันดอน

wisit.t@nhso.go.th

นางรัตน์ระพี เกษกาญจนานุช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล

นางรัตน์ระพี เกษกาญจนานุช

ratrapee.p@nhso.go.th

นายขชล มงคลชู

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมข้อมูลอัจฉริยะ

นายขชล มงคลชู

khachon.m@nhso.go.th

นายทรงกรด เกษกาญจนานุช

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทรงกรด เกษกาญจนานุช

songkrod.s@nhso.go.th


สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

นางนฤมล ไชยรังสินันท์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นางนฤมล ไชยรังสินันท์

naruomon.c@nhso.go.th

นางสาวชลัญธร โยธาสมุทร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ

นางสาวชลัญธร โยธาสมุทร

chalarntorn.y@nhso.go.th


สายงานบริหารกองทุน

นางพรรษพร เจริญสกุลวงค์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการ

นางพรรษพร เจริญสกุลวงค์

passaporn.c@nhso.go.th

นางสาวรัชนิศ พรวิภาวี

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
หลังการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ

นางสาวรัชนิศ พรวิภาวี

rachanid.p@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน

นางกิ่งไผ่ จันทร์อยู่

kingpai.c@nhso.go.th


สายงานสนับสนุนองค์กร

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์

udomsak.b@nhs

ผู้อำนวยการฝ่าย
การเงินและบัญชีบริหาร

นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรีทอง

rungthip.j@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐณภัค ลุผล

natnapak.l@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

kanitsak.c@nhso.go.th

นางปิยพร ปิยะจันทร์

ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

นางปิยพร ปิยะจันทร์

piyaporn.p@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน

ผู้อำนวยการ

นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน

teeraphan.l@nhso.go.th

นายดุสิต ศรีโคตร

ผู้อำนวยการ

นายดุสิต ศรีโคตร

dusit.s@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ

นางชนาทิพย์ มารมย์

ผู้อำนวยการ

นางชนาทิพย์ มารมย์

chanatip.m@nhso.go.th

นางระนอง สุขเกษม

ผู้อำนวยการ

นางระนอง สุขเกษม

ranong.s@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล

ผู้อำนวยการ

นายปฏิภาคย์ นมะหุต

patiphak.n@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ ไชยวรรณ

orawan.w@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

นางสาวอุษา ชีวจำเริญ

ผู้อำนวยการ

นางสาวอุษา ชีวจำเริญ

usa.s@nhso.go.th

สปสช.เขต

นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู

walairat.c@nhso.go.th

ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล

santi.s@nhso.go.th

นายเอกรินทร์ อุ่นอบ

ผู้อำนวยการ
สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

นพ. เอกรินทร์ อุ่นอบ

ekarin.o@nhso.go.th

นายสาธิต ทิมขำ

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 4 สระบุรี

นพ. สาธิต ทิมขำ

satit.t@nhso.go.th

นพ.พีระมน

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 5 ราชบุรี

นพ. พีระมน นิงสานนท์

peeramon.n@nhso.go.th

นายสุรทิน มาลีหวล

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 6 ระยอง

นพ. สุรทิน มาลีหวล

suratin.m@nhso.go.th

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

 

 

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล

kawee.v@nhso.go.th

นางสาวิตรี วิษณุโยธิน

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

พญ. สาวิตรี วิษณุโยธิน

sawitree.v@nhso.go.th

นางมลุลี แสนใจ

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

นางมลุลี แสนใจ

malulee.s@nhso.go.th

นางพนิต มโนการ

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

 

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 12 สงขลา

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล

weraphan.l@nhso.go.th

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล

ผู้อำนวยการเขต
สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

พญ. น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง

หมายเหตุ:ปรับปรุงล่าสุด 6 มีนาคม 2567