ทำเนียบผู้บริหาร

5448 แชร์

เลขาธิการ สปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

jadej.t@nhso.go.th

รองเลขาธิการ

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

jakkrit.n@nhso.go.th

รองเลขาธิการ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

atthaporn.l@nhso.go.th

รองเลขาธิการ

พญ.ลลิตยา กองคำ

lalitaya.k@nhso.go.th

รองเลขาธิการ

นพ.อภิชาติ รอดสม

aphichat.r@nhso.go.th

รองเลขาธิการ

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

yupadee.s@nhso.go.th

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

sinchai.t@nhso.go.th

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

rattaphon.t@nhso.go.th

ประธานกลุ่มภารกิจ

เลขาธิการ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์และประเมินผล

jadej.t@nhso.go.th

เลขาธิการ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ
บริหารกองทุน

jadej.t@nhso.go.th

รองเลขาธิการ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ
งานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม

atthaporn.l@nhso.go.th

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ
สนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

rattaphon.t@nhso.go.th

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ
ระบบสนับสนุน

sinchai.t@nhso.go.th

ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ

yongyuth.p@nhso.go.th

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน

พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ

krittiya.s@nhso.go.th

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

พญ.สุชาดา ไชยวุฒิ

suchada.c@nhso.go.th

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์

panthep.k@nhso.go.th

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
กลุ่มภาระกิจระบบสนับสนุน

นายพรหมมินทร์ หอมหวล

prommin.h@nhso.go.th


ผู้อำนวยการ

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

atthaporn.l@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบ

นางประไพ วัฒนไกร

prapai.v@nhso.go.th


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

waraporn.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผน
และงบประมาณ

นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน

porntep.c@nhso.go.th

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักสารสนเทศ
และประเมินผลลัพธ์สุขภาพ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

jadej.t@nhso.go.th

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักหลักประกัน
สุขภาพระหว่างประเทศ

นางวิไลลักษณ์ วิสาสะ

wilailuk.w@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทะเบียน

น.ส. กิติพร โพธิทากูล

kitiporn.p@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนัก
จัดสรรและชดเชยค่าบริการ

นางเบญจมาส เลิศชาคร

benjamas.l@nhso.go.th

รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ

นางเบญจมาส เลิศชาคร

benjamas.l@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักการเงิน
และบัญชีกองทุน

นางกิ่งไผ่ จันทร์อยู่

niramol.h@nhso.go.th


ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพชุมชน

นายวีระชัย ก้อนมณี

werachai.k@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

นพ.สาธิต ทิมขำ

satit.t@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

kanitsak.c@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสนับสนุนคุณภาพ
และมาตราฐานหน่วยบริการ

นางปิยนุช โปร่งฟ้า

piyanuch.p@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน
ระบบบริการยา และเวชภัณฑ์

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล

somruethai.s@nhso.go.th


ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป

นางบรรจง จำปา

bunjong.c@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนัก
การเงินและบัญชีบริหาร

นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรี

rungthip.j@nhso.go.th

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย

นางสลินลา สิงหพันธุ์

salila.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
สารสนเทศการประกัน

นางสาวศิริพันธ์ เหมืองสิน

siripan.m@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

นางปิยพร ปิยะจันทร์

piyaporn.p@nhso.go.th


ผู้อำนวยการสำนักบริการประชาชน
และคุ้มครองสิทธิ

นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล

doungnapa.p@nhso.go.th

รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

นางระนอง สุขเกษม

ranong.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
และสื่อสารสังคม

นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน

teeraphan.l@nhso.go.th

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน
และประสานงานเขต

นางวนิดา คล้ายอ่วม

chotiros.s@nhso.go.th

สปสช.เขต

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 1 เชียงใหม่

นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง

toemchai.t@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 2 พิษณุโลก

ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล

santi.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 3 นครสวรรค์

นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์

wongsawat.t@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 4 สระบุรี

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา

chalor.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 5 ราชบุรี

นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ

anusorn.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 6 ระยอง

นพ.พีระมน นิงสานนท์

peeramon.n@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 7 ขอนแก่น

นพ.อุดม อรุณรุ่งศรี

udom.a@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 8 อุดรธานี

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล

kawee.v@nhso.go.th

รักษาการผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 9 นครราชสีมา

นายสายชล พิมพ์เกาะ

saichol.pi@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 10 อุบลราชธานี

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

wuttichai.l@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 11 สุราษฎร์ธานี

นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์

uthai.m@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 12 สงขลา

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

wirat.e@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 13 กรุงเทพมหานคร

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล

weraphan.l@nhso.go.th

หมายเหตุ:ปรับปรุงล่าสุด 4.02.2564