ทำเนียบผู้บริหาร

20049 แชร์
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

เลขาธิการ สปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

jadej.t@nhso.go.th

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

รองเลขาธิการ

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

jakkrit.n@nhso.go.th

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

รองเลขาธิการ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

atthaporn.l@nhso.go.th

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

รองเลขาธิการ

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

sinchai.t@nhso.go.th

พญ.ลลิตยา กองคำ

รองเลขาธิการ

พญ.ลลิตยา กองคำ

lalitaya.k@nhso.go.th

นพ.อภิชาติ รอดสม

รองเลขาธิการ

นพ.อภิชาติ รอดสม

aphichat.r@nhso.go.th

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

รองเลขาธิการ

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

yupadee.s@nhso.go.th

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

waraporn.s@nhso.go.th

นางเบญจมาส เลิศชาคร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางเบญจมาส เลิศชาคร

benjamas.l@nhso.go.th

 

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา

สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

waraporn.s@nhso.go.th

นางเบญจมาส เลิศชาคร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางเบญจมาส เลิศชาคร

สายงานบริหารกองทุน

benjamas.l@nhso.go.th

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

รองเลขาธิการ

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

สายงานสนับสนุนองค์กร

sinchai.t@nhso.go.th

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

รองเลขาธิการ

นพ.จักรกริช โง้วศิริ

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ
และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

jakkrit.n@nhso.go.th

นพ.อภิชาติ รอดสม

รองเลขาธิการ

นพ.อภิชาติ รอดสม

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

aphichat.r@nhso.go.th

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

รองเลขาธิการ

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วม
และคุ้มครองสิทธิ

yupadee.s@nhso.go.th

พญ.ลลิตยา กองคำ

รองเลขาธิการ

พญ.ลลิตยา กองคำ

กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล

lalitaya.k@nhso.go.th

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

รองเลขาธิการ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

atthaporn.l@nhso.go.th

ส่วนงานขึ้นตรงเลขา

นางประไพ วัฒนไกร

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางประไพ วัฒนไกร

prapai.w@nhso.go.th

ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ

 

 


สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

นางปิยนุช โปร่งฟ้า

ผู้อำนวยการ

นางปิยนุช โปร่งฟ้า

piyanuch.p@nhso.go.th


สายงานบริหารกองทุน

น.ส. กิติพร โพธิทากูล

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทะเบียน

น.ส. กิติพร โพธิทากูล

kitiporn.p@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

 

 

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
การจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ

 

 

นางกิ่งไผ่ จันทร์อยู่

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบการเงิน
และบัญชีกองทุน

นางกิ่งไผ่ จันทร์อยู่

kingpai.c@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเบิกจ่ายกองทุน

 

 

ผู้อำนวยการฝ่าย
กฎหมายบริหารกองทุน

 

 


สายงานสนับสนุนองค์กร

นางบรรจง จำปา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และทรัพยากรบุคคล

นางบรรจง จำปา

bunjong.c@nhso.go.th

นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรี

ผู้อำนวยการฝ่าย
การเงินและบัญชีบริหาร

นางรุ้งทิพย์ จันทร์ศรี

rungthip.j@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่าย
กฎหมายและคดี

 

 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเทคโนโลยี

 

 


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

ผู้อำนวยการ

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์

kanitsak.c@nhso.go.th

นพ.สาธิต ทิมขำ

ผู้อำนวยการ

นพ.สาธิต ทิมขำ

satit.t@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน

wuttichai.l@nhso.go.th

นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและขับเคลื่อน
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน

teeraphan.l@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและขับเคลื่อน
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

นายดุสิต ศรีโคตร

dusit.s@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ

นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
ประชาชนและคุ้มครองสิทธิ

นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล

doungnapa.p@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่าย
ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย

นางพนิต มโนการ

phanit.m@nhso.go.th

นางสลินลา สิงหพันธุ์

ผู้อำนวยการฝ่าย
กฎหมายพิทักษ์สิทธิ

นางสลินลา สิงหพันธุ์

salila.s@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนข้อมูลดิจิทัล

นายประเทือง เผ่าดิษฐ

pratuang.p@nhso.go.th

นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนข้อมูลดิจิทัล

นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ

anusorn.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับติดตาม
และประเมินผลระบบหลักประกัน

นายปฏิบภาคย์ นมะหุต

patiphak.n@nhso.go.th

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับติดตาม
และประเมินผลระบบหลักประกัน

นางอรวรรณ ไชยวรรณ

orawan.w@nhso.go.th


กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ

ผู้อำนวยการฝ่าย

 

 

สปสช.เขต

นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 1 เชียงใหม่

นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง

toemchai.t@nhso.go.th

ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 2 พิษณุโลก

ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล

santi.s@nhso.go.th

นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 3 นครสวรรค์

นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์

wongsawat.t@nhso.go.th

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 4 สระบุรี

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา

chalor.s@nhso.go.th

นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 5 ราชบุรี

นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ

anusorn.s@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 6 ระยอง

 

 

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 7 ขอนแก่น

 

 

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 8 อุดรธานี

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล

kawee.v@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 9 นครราชสีมา

นางสาวิตรี วิษณุโยธิน

sawitree.v@nhso.go.th

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 10 อุบลราชธานี

 

 

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

 

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 12 สงขลา

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล

weraphan.l@nhso.go.th

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ สปสช.
เขต 13 กรุงเทพมหานคร

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์

wirat.e@nhso.go.th

หมายเหตุ:ปรับปรุงล่าสุด 5.10.2564