การส่งเสริมความโปรงใส่

885 แชร์
  1. ข้อมุลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 
  2. ข้อมุลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปี 2562  
  2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปี 2563