การส่งเสริมความโปรงใส่

2499 แชร์
  1. ข้อมุลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 
  2. ข้อมุลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 
  3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 
  4. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปี 2562  
  2. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ปี 2563  

แผนงาน/กิจกรรมและการดำเนินงาน

  1. ผู้แทนขับเคลื่อนงาน ITA 
  2. เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ปี 2564 และ ปี 2563 
  3. การดำเนินงานเพื่อการตอบสนองต่อจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมิน ITA ปี 2564 
  4. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ 26/2564