การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

29 แชร์

คู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

  1. ปี 2560 
  2. ปี 2561 

การควบคุมภายใน

  1. ปี 2560
  2. ปี 2561 ประกอบด้วยรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

  1. ความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย
  2. ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ประกอบด้วย
  3. ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย