การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

3138 แชร์
 1. ปี 2560
 2. ปี 2561 ประกอบด้วยรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 3. ปี 2562
 4. ปี 2563
 5. ปี 2564
  • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) 
  • รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
  • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แบบติดตาม ปค.5) 
 1. ความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย
 2. ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ประกอบด้วย
 3. ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย

ปีงบประมาณ 2565

 1. ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud Risks) และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Inherent Risks)