การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

1083 แชร์
  1. ปี 2560
  2. ปี 2561 ประกอบด้วยรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
  3. ปี 2562
  4. ปี 2563
  1. ความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย
  2. ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ประกอบด้วย
  3. ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย