การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

2010 แชร์
  1. ปี 2560
  2. ปี 2561 ประกอบด้วยรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
  3. ปี 2562
  4. ปี 2563
  1. ความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย
  2. ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ประกอบด้วย
  3. ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย

ปีงบประมาณ 2565

  1. ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (Fraud Risks) และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Inherent Risks)