มาตรการป้องกันการทุจริต

3548 แชร์
 1. มาตรการในการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพฯ 
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QMR ที่ 22/2561 
 3. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 
 4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 และกำหนดมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QMR 
 6. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 (ไฟล์ pdf.) 
 7. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 (แนบหลักฐาน ไฟล์ words) 
 8. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QMR ที่ 303/2563 
 11. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 และกำหนดมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QMR 
 13. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 
 14. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564 
 15. คู่มือการปฏิบัติ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าที่ ปี 2564