มาตรการป้องกันการทุจริต

33 แชร์
  1. มาตรการในการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพฯ 
  2. คำสั่งแต่งตั้ง 
  3. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 
  4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 และกำหนดมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 
  5. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QMR 
  6. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 (ไฟล์ pdf.) 
  7. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 (แนบหลักฐาน ไฟล์ words) 
  8. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  9. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน