การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 แชร์

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 
 2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 (ฉบับทบทวน) 
 3. จุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 (ฉบับทบทวน) 
 4. แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 
 5. แผนปฏิบัตราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉ.ทบทวน 2563-2565) 
 6. แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 
 7. การทบทวนแผนยุทธศาสต์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่การจัดทำแผนปฎิบัติการ ปี 2563 
 8. ประกาศใช้สมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้นำ และเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะรายตำแหน่ง ปี 2563 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2562 
  1.1  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2562 
 2. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2562 
  2.1  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2562 
 3. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2562 
  3.1  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2562 
 4. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 4 ปี 2562 
  4.1  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการไตรมาส 4 ปี 2562 
 5. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2563 
  5.1  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2563 
 6. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2563 
  6.1  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2563 

รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

 1. รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561