การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2490 แชร์
 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 
 2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 (ฉบับทบทวน) 
 3. จุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 (ฉบับทบทวน) 
 4. แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562  
 5. แผนปฏิบัตราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉ.ทบทวน 2563-2565) 
 6. แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 
 7. การทบทวนแผนยุทธศาสต์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่การจัดทำแผนปฎิบัติการ ปี 2563 
 8. ประกาศใช้สมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้นำ และเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะรายตำแหน่ง ปี 2563 
 9. แผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉ.ทบทวน 2564-2565) 
 10. แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 
 11. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ ปี 2564 
 12. หลักเกณฑ์ประเมินผลงานส่วนงานและผลงานผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 
 13. แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ปี 2564 
 14. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ปี 2564 
 15. แผนปฎิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565 
 1. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2562 
 2. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2562 
 3. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 3 ปี 2562 
 4. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 4 ปี 2562 
 5. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2563 
 6. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2563 
 7. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2564 
 8. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 2 ปี 2564 
 9. รายงานผลการดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2565 
 1. รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 
 2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 
 3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564