ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรม

3701 แชร์

มาตรฐานจริยธรรม 

ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559

  1. ประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
  2. ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน เล่ม 139 ตอนพิเศษ 76 ง วันที่ 31 มีนาคม 2565 
  3. ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 301 ง วันที่ 23 ธันวาคม 2565 
  4. สาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรม กับ ประมวลจริยธรรม ของ สปสช.