ข้อมูลวิชาการ

72825 แชร์
  1. รายงานเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนประชากร
  2. รายงานเกี่ยวกับระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
  3. รายงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
  4. รายงานสรุปข้อมูลการให้บริการประจำปี