รายชื่อหน่วยบริการเอกชนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

135855 แชร์

ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เมื่อมีอาการเจ็บป่วย นอกจากเข้ารักษาได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิของท่านหรือหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิได้ทุกแห่งแล้ว ยังเข้ารักษาได้ที่หน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปนี้ได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่จังหวัดไหน ก็ไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว 

โดยการไปรับบริการที่ร้านยา คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศ 

ส่วน คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น สามารถใช้บริการได้เฉพาะจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 เป็นต้นไป   และเมื่อขยายเข้าสู่ระยะที่ 2 ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2567 จะเพิ่มความครอบคลุมอีก 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ พังงา เพชรบูรณ์ สระแก้ว สิงห์บุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ 

ปัจจุบันมี หน่วยบริการเอกชน 753 แห่งเข้าร่วมให้บริการดังนี้

จังหวัดแพร่

พร้อมให้บริการ 64 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมให้บริการ 58 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมให้บริการ 263 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดนราธิวาส

พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมให้บริการ 149 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดนครสวรรค์

พร้อมให้บริการ 45 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดพังงา

พร้อมให้บริการ 11 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดเพชรบูรณ์

พร้อมให้บริการ 22 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดสระแก้ว

พร้อมให้บริการ 30 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมให้บริการ 10 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดหนองบัวลำภู

พร้อมให้บริการ 16 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ

จังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมให้บริการ 18 หน่วยบริการ

ตรวจสอบรายชื่อ
ประเภทหน่วยบริการ
แพร่
เพชรบุรี
ร้อยเอ็ด
นราธิวาส
นครราชสีมา
นครสวรรค์
พังงา
เพชรบูรณ์
สระแก้ว
สิงห์บุรี
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
ร้านยา 48 33 82 67 130 38 11 19 16 10 6 16
คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 3 11 132 5 19 5 0 3 13 0 10 2
คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น 0 1 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น 4 5 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0
คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น 9 8 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0