ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช. รับมอบ “2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566”

304 29
แชร์

สปสช. รับมอบ “2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566” คือ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น จากผลงานบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เผยช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้คนทำงานในระบบบัตรทองฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อไป 

ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  รศ.ภญ. ยุพดี สิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้ารับมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2566” ภายในงาน “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนา ประเทศไทยไปด้วยกัน” จาก นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยในปีนี้ สปสช. ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้รับมอบจำนวน 2 รางวัล คือ 1.รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และ 2.รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น    

นายกฤษฎา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณอีกครั้งที่มาช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาล ให้เติบโต ก้าวหน้า ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน โดยแต่ละกองทุนมีการทำงานแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมาช่วยเติมเต็มให้กองทุน ประสบความสำเร็จและขอให้ช่วยกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับทุกกลุ่มและกับผู้ที่มีส่วนได้เสียแต่ละกองทุนด้วย  อย่างไรก็ตามกองทุนหมุนเวียนเป็นเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งมาช่วยเติมเต็มโดยเฉพาะ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ประเทศได้ เนื่องจากงบประมาณ ยังอยู่ในการพิจารณาของกรรมาธิการฯ

ด้าน นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลทุนหมุนเวียนซึ่งถือเป็นเงินนอกงบประมาณ ประเภทหนึ่ง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินการคลังในการสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาล ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ทุนหมุนเวียนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จึงจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกําลังใจ แก่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง กรมบัญชีกลางได้นำระบบแรงจูงใจในลักษณะของการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณมาใช้กับการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน โดยในปีนี้กรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล และตัดสินทุนหมุนเวียนที่สมควรได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565

ขณะที่ รศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า สปสช. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ กองทุนบัตรทอง ภายใต้การบริหารโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนงานทุนหมุนเวียนของประเทศ เน้นนโยบายสำคัญที่มุ่งบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจกองทุนฯ ในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ภายใต้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรในแต่ละปี โดยมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมาทำให้ สปสช. เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 และในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่ สปสช. ได้บริหารจัดการกองทุนฯ ได้บรรลุเป้าหมาย ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ จึงได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่น

“รางวัลทุนหมุนเวียนที่ สปสช. ได้รับมอบในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งขวัญและสร้างกำลังใจให้กับคณะกรรมการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะทำงานชุดต่างๆ ตลอดจนภาคีเครือข่าย รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปสช. ที่ร่วมกันดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ ซึ่งจะร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนากองทุนฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

ทั้งนี้ รางวัลทุนหมุนเวียนที่มอบมี 4 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลผลการดําเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดําเนินงานโดยรวมดีเด่น 2.รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหาร พัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และ 4.รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่สามารถบริหารจัดการ ทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย หรือตามมาตรฐานที่กำหนดได้ในระดับดีขึ้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand